Iphutha likaNgomane 3.4 (9)

Useze wamncane uNgomane lona.Phela inkunzimalanga ingumhloli wezikole.Maye iyaluthanda ucansi.Ibhebha kwasani. Miningi imikhuba kaNgomane aziwa ngayo.Phela uma esiza othisha usiza abesifazane kuphela.Owesilisa uvele athi,”Hamba kumhloli wakho ubani.”Kowesifazane,”Awuze eoffice sike sibone lenkinga.Usefuna ukumudla lowomisi noma umemu.  Ungeke…

Esitolo sikababa 4.4 (13)

Empeleni ubaba omncane onesitolo.Ulamana nobaba.Sisemakhaya.Uyathanda ubaba omncane ukuba ngiyomsiza nakuba kukhona udadewethu ozalwa nguye ngqo.  Akamdala kakhulu usisi lona ngoba ungedlula ngeminyaka emithathu.Use’tertiary’mina ngisaf unda u’matric’.  Besidayisa sobabili usuku lonke.Isishayile.Sihleli silinde imoto ezokusilanda sigoduke.Nokho ikhombisa…

Incwadi kamzala 4.8 (6)

Mzala wami Mzala! Ngiyethemba nisaphila nabantwana. Nami ngiyaphila noma umkhuhlane wobusika ucishe wedlula nami nje. Ngahamba kahle nangalelalanga noma ngaze  ngafika ngakusasa ekhaya ngenxa yetransport.Ngahlala ewaiting room kwaze  kwashaya u 21h00 ebusuku lingafiki ibhasi. Cabanga-ke…

Umonakalo 1 4.1 (9)

Selokhu ngabhejwa uthisha omkhulu ngizizwa sengingohlukile. Phela ngambona ngicashe e”storeroom”ebhebha umam Mthembu owayenezinyanga eziyisithupha eshade noMthembu wesitolo. Uyazi ngizizwa senginokumzonda nokumedelela umam Mthembu. Phela usaqhubeka nokungibhebha uthisha omkhulu, uthi ingquza yami imnandi iyabamba. Wu! Nkosiyami…

Umonakalo 2 4.4 (19)

‘Sfebe!!!Ukhinda esikoleni ngoba uzodla amadoda ethu!!?Sfebe!!!’Lapho useyaqhaqhazela umam Mthembu.UMthembu usegxume wama laphaya nomthondo omanzi uconsa nesidoda.Mina ingquza ngiyithe qheke ijuza nesidoda.Akukho kuphika ukuthi bekubhejwana lapha endlini.Indoda ka “class teacher”wami pho! Ngigulukudele ngizame ukuvala ingquza.Iphenti lami…

Ingxapepe 3.9 (9)

“Eyi ungibhebhile mani,khona ngimbhebhise ngengxaphephe lomfana.Ayi kodwa khona ungibhebhile.Ngenele umthondo.”Ilawo amagama ayesehlanyisa umyeni wami uNdovela.Kwasekuthi akazisakaze afe nya.Pho-ke ngibhejiwe njalo nje futhi akusajiki. Phela uNdovela indoda yami yomshado.Konke kwaqala kahle phakathi kwami naye.Besinikana’shame’ usuku nosuku…

Mlamu wami 4.5 (10)

Ave bethanda ukungivakashela ku 2 room wami abasekhweni.Ngingumkhwenyana othandwayo impela nakhu ngithathe indodakazi yabo yokuqala uBazuzile.Nomkhwekazi wami ngamgila kuwo lo 2room nakhu sidlana ekhishini siphuze iwayini.Ubuhlobo bethu baqina ngqi sesidlene nomama womakoti wami.Ngisamfisa futhi kodwa…

Office 4.5 (4)

Lunch time.Isona sikhathi sokwelula umqondo,ukukhipha istress,ukudla nokuyohleba.Ngingumsebenzi efemini ekhiqiza iphepha.Ngina 28 angishadile ngikipitile eflethini.Ave kubhora bandla ukukipita.Kuqale kube mnandi indoda uyithola eduze.Euthi uye uzitshele ukuthi iyakuthanda futhi uzokuba nethuba elanele lokuyigada ingabi nalo ithuba lezintombi.Kuqala…

Manandos 4.6 (10)

Izinto ezimnandi.Impela sengize ngaqala ukulilalela lelikhehla elizibiza ngoManandos izinto ezimnandi.Liyayixoxa yini pho imikhuba.Angilikholwa kodwa kulendaba eliyixoxayo yokuthi lidla umatron Ngwenya.Umatron wesibhedlela pho!Ayi suka kunamanga lokhu kwekhehla uManandos. Sisebenza esibhedlela.Ngise’despatch’.UManandos uyantshingela,ugada ngasezindlini kusihlwa.Izindlu esihlala kuzo zehlukene…

Awugobi 3.7 (14)

Eyi abhokile amanketshane.Iqembu lezigebengu leli elabe lihlalise kabi umphakathi le emakhaya ngasesikoleni lapho engifundisa khona.Phela ngihlala e’cottage’.Njengoba uthisha  omkhulu ehlala ehamba ngivame ukusala nosisi Bongi,uMiss Nxumalo lo ovame ukungibiza ngengane.Siyazibusisa ngocansi uma sithole ithuba. Isiphazamiso…