Senzo

Indaba yami 2.5 (4)

Sezikhulile izingane zomfowethu engimelamayo.Amawele­.Umfana nentombazane.Ababuzw­a ukuthi bangakwabani.OShandu­ ngqo,oMbatha ongeke ubaphike.Uyazithanda­ umfowethu izingane zakhe.Kuyena ziyikho konke. EmaMbatheni umuzi omkhulu.Thina nomfowethu siganiwe.Ezami izingane zindala kunezikamfowethu.Kum­thathe isikhathi ukuthola lezizingane.Yingakho­ ezikhonze kangaka. Indaba iqale ngibuya enkonzweni.Ngedlule ngiye endlini enkulu…

Wangibhebha umlungu 4 (8)

Ngingumuntu nje ozifikelayo la ekapa ngisuka emakhaya ngehluleka umatric manje ngizozifunela amatoho, usisi wami angihlanganise no sisi wase next door ukuthi ngivuke naye njalo ekseni kunendawo abema kuyo njalo Ukuze bathwathwe ngabelungu bayocleaner emakhishini futhi…

Sis wengoma 0 (0)

Langa limbe ngiphambana naye emgwaqeni uphuma edolobheni uphethe ibhokisi lakwa mtn uthenge i4n entsha. Ngihamba ngidlala ingoma kweyami i4n. Ngimbingelele avume athi yini ekwenza ukuthi njalo uma ungibona ungihleke ? Bese ngithi ngiyokutshela ngelinye ilanga….