Ndukuyami

Mama Mokoena Part 2 4.6 (27)

Hhayi ke ngaphaphama sekuhwalele impela. Ngivuswa iphunga elimnandi lokudla. Ngisacabanga ubumnandi uCathy angizwise bona. Angene netray elinokudla okumboziwe, neglass yamanzi. Ngimubingelele athi: Awu usuvukile Mazwi. Uyabonakala ukuthi uCathy, uvuke wageza ngoba usenuka amakha ensipho. Abeke…

Iphutha 4.5 (4)

Dear Admin Kunephutha elenzekile lana. Kunomuntu ozibiza ngoZingelwayo oshicilele indaba yami kaMama Mokoena. Inamavoti awu19.Nakulenkundla yakho ngayishicilela lendaba ngoMay 2021. Lendaba yabhalwa imina ngo2014. Ngayishcilela kuMthakathi Page okokuqala ngqa. Ngicabanga ukuthi kuhle umuntu angasebenzisi umsebenzi…

Mama Mokoena 4.9 (8)

Kwasekuphele inyanga kade kuvakashe uAnna, ngamukhulula ngoba ukubambelela kuye kwakuletha ubuhlungu. Nginomdlandla ke kuwuMgqibelo, ngibuya kothenga imbewu nezimbali. Ngifuna ukwenza ingadi yespinach neyeklabishi nokunye ngoba phela iyabiza impilo eGoli. Ngase ngijuluke ngimanzi te, ngibhekene nalengadi,…

Lapho ake ama khona…2 5 (2)

…..Mangifika ngaphandle ngivule isango angene. Ushaya nge5-series, eluhlaza okwesibhakabhaka, entsha ceke, ngimoyizele ukuthi sengathi ngiphuphe kahle. Uma epaka imoto phambi kwegarage kuvuleke neboot. Aphume emotweni, yeyi ngavele ngakhamisa nje…Ushaya ngenye ijean emuthe thanqa, nekwayikwayi thizeni…

Lapho ake ama khona… 5 (1)

Sekuphele unyaka singakhulumisani noAnna. Namhlanje uthe uzobe eseCenturion, uma ethola ithuba angajabula ukungibona.Nami ngivuke ngakhuculula endlini ukuze angaboni ukuphuka komoya wami ngenxa yokushiywa nguye ayosebenza eLimpopo. Bese kuyindlu eyihlathi kodwa ke ngizame ukwenza umehluko. Ngibize…

Ikhohlisana Ihlomile 3 5 (2)

Impela izinto zimane ukwenzeka, ngoba nomhlaba ujikela oBaqwe, angisandile kakhulu emzini kaTholakele benoSifiso. Phela uTholakele wavele wenza sengathi akwenzekanga lutho phakathi kwethu. Kuleweekend, ungimemile, ngiyazi uSifiso uhambe “ngomsebenzi” useKapa. Naye lombhemu uthanda isinene kakhulu, kudela…

Ikhohlisana Ihlomile 2 5 (2)

Ngake ngama ngisadidekile, ngimuzwe kahle uma ethi “ihora,asilisebenzise.” Umqondo uyaphika, inyama ingisondeza kuyena. Ume kahle umkamnganani okwepheya leli okungathi lihlukana phakathi lihlangene, libe namahips khona lapho. Ngizokwenzenjani kodwa uma inkukhu ibekwe phezu kwetafula, likhona ikloza…

Ikhohlisana Ihlomile 4.5 (4)

Ufike kumina uTholakele ekhihla esikaNandi isililo. Kube ukumuvulela nje wangibingelela ngezinyembezi. Ngisabathe ngiyaduduza akaduduzeki. Uyehla uyenyuka elounge, ushaya nezindonga. Muhle ngisho ekhala umfazi kamnganami.Ubuye emsebenzini waqonda kwami.Ngimukhelele abandayo amanzi. Ngimuncenge ahlale phansi, lize lehle igwebu….

Impindamshaye 3 3 (2)

Sibhekane sobabili, nakhu sekuhlala impukane phezu kweqatha ngilirhashukele nakangaka madoda, ayithule njalo i-intercom; Nkriii…Nkriii…Nkriii. Aphakame ekuqojameni uZanele, anikele khona:”Hello?” Kuzwakale amaphimbo ezingane:”Cela usivulela.” Anxaphe. Acindezele inkinobho, azivulele. Lapho lungithi heqe uvalo, angazi ngiqhubeke ngigqoke, nakhu…

Impindamshaye 2 4 (1)

NgoLwesine mangiphuma emsebenzini, ekuseni, ngavele ngadlula kubaba uBiyela esiteshini. Wangipha lembiza eyimfihlo yakhe, naye useyazi ukuthi mangicela yona kushuthi kunentokazi entsha edinga ukwaneliswa. Angiphe iniphu, athi ngichathe mangifika endlini. Mangingena endlini, ngiyithake, ngiyishaye ngemeyili. Ngavuswa…