Jackie DiNorscio

LITHETHWA NGAPHANDLE KWENKANTOLO

Icala kalithethwa enkantolo, kepha inkantolo yiformality nje. Ngakufunda loku kanzima ngiboshelwe ingane yami ibhekene necala lokulimaza nokucekela phansi impahla.Uma limlahla umntanam angaboshwa noma u12yrs, ngikhulume noNontobeko onendoda esebenzela uSAPS eDbn Central. Bangeluleke ukuthi kmele ngiqale…

Ubuphofu bangilahla esendeni

Kona nginako ukuzisola! Nginawo unembeza, kepha unembeza nokuzisola akukaze kungiphakele yingakho ngila sengikhona namhanje. Ngilinde uNobhala we Region ofakana kwaDbn Metro, ngomyalelwe ngomunye umntwana naye osangena khona. Nga Applya ngashoda ngama assessment ngehluleka ukugijima kwazise…

Imkhuba yemali yomahlalela

“hmmmmm hmmmm, hmmmm, awe mah awe awe awe aweh” umsindo engawuzwa ngemuva kokuhlukana kobusuku nokusa lomsindo ngabe uqhamukaphi(ngizbuza)?? Nisazibuza nansi itaxi yasePhayindane imile Phambi kwePosi kshuthi abantu abazohola uR350 bahulumeni beCovid le ebizwa ngemali yomahlalela….

UMSEBENZI WAMI OMUSHA

Sengibe nenhlanhla ngathola umsebenzi eskoleni sabacaphuna kusale eMphithi. Impela omntakabani abafunda lapha ngibona ngezimoto ezipakayo uma zizoshiya abantwana, zonke izimoto eziphambili sizibona lana ngisho osopolitiki imbala. Ngivuka ekuseni ngovivi ngilungisela igenge edlala imidlalo eyehlukahlukene, kuthe…

INKAMPANI YOMSHWALENSI Prt 2

Ngezwa ngivuka ekuseni ngibulawa uvalo ukuthi lenja ewuSizwe izongibhebha umcabango wayo nje wayo esengidla ngivele ngihleke ngoba kubukeka kuyisinothongwana. Futhi akuthembisi nje ukuthi kunawo umthondo wokudla mina. Ngivukeke ngigeze, bese ngibize i.uber hawu eNappierville pho,…

INKAMPANI YOMSHWALENSI

Ngingowesifazane osebenzela enye yezinkampani zomshwalense enkulu ezweni ene branch ePietermaritzburg, ku-Long Market Street. Ngezizathu zomsebenzi ngasuswa eThekwini ngenxa zePromotion engaythola ngo 2017, sengineminyaka ngiphethe kodwa inkinga sengithe ukuhlazeka kancane. KuneTVET encane esakhelene nayo. Noma singajwayelene…