GCABA

Umshanami. 4.3 (27)

Ngeke phela ukwazi ukuthatha umakoti ungishiye ngikhon mina. Kani yini mina malume engingakwenzeli yona? Angikunik kahle emubhedeni? Kuzomele ukhetheke ukuthi uyashada noma uyayeka ngoba uma ushanda mina ngizobatshela abomndeni ukuthi wena ulala.. Vele kuhlwe emini…

Ubhuti wami 4.2 (55)

Ukuhlala isikhathi esinde ungyazi indoda kugcine sekungathi nomuqondo awusebenzi neze. Ngike ngizizwe sengidinwa ngicasulwa yinto engekho nje kani umzimba udinga umthondo. Igama lami nguThandi ngineminyaka ewu36. Empilweni ngasheshe ngaphumelela okwenza ukuthi amandoda avele ahambele kude…

Ekhumbini 3.7 (28)

Lapha emhlabeni ziningi izindlela zokuphanta . Sengish izindlela ezenza ukuth zikufakele imali.. Eminye imisebenzi ikunika imali bese iphinda futhi ikwenze uvelele emantombazaneni. Sengisho ukuthi ikwenze ube nezintombi kodwa uma kuthanda wena. Ngiwumshayeli wamakhumbi. Ngisaqala ngangiziphethe…

Umzala wami 4.5 (14)

Oooh ohhh owwwwmmmh ahhh sheshisa phela joh ahhhh mmmmh mmmh joh amazwi aphuma ekamelwen likamalume lelo. Okungixakayo ukuthi umalume wami akekho uye emsebenzin ntambama. Pho ker ubani lor osedla umfazi kamalume ebusuku nakanje o12 izikhathi….

Umfazi kamalume 4 (14)

Oooh ohhh owwwwmmmh ahhh sheshisa phela joh ahhhh mmmmh mmmh joh amazwi aphuma ekamelwen likamalume lelo. Okungixakayo ukuthi umalume wami akekho uye emsebenzin ntambama. Pho ker ubani lor osedla umfazi kamalume ebusuku nakanje o12 izikhathi….

Umama 4.4 (35)

Bathakathi ngiyabingelela ngithi sanibona. Lar emhlabeni ayikh into enhle nemnandi njengokuthandwa umuntu omuthandayo , into yenu ivele iphile ibe yinhle.ake nginixoxele isiroti sami ngiyeke ukubalisa ngezothando. Ngumfana okhuliswe umawakhe kuphela. Ubaba befika nje ngalelolanga wagcin…

Indoda yengane yami. 4.3 (45)

Aaah aaaah mmmmhh bbe ungibhebha kamnandi mmmmh mmmh mmmh ahhh fuch ohhh, orggghhh mmmh umnandi sthandwa sami isibumbu sakho siyashis kamnand. Ngiphaphamisw ilowo msindo phakathi nobusuku ooh oooh oooh ngiyezwa usne lor okhalayo ingane yami…

Rape 4.3 (24)

Yilo usuku lokuphela kwenyanga engiluthokozelayo ngoba ngike ngenze amasenti athe ukuthi xaxa. Phela Mila ngiziqhubela inqola yezimpahla. Ngibathuthula izimpahla abantu kusuka ezitolo ngize ngiyoba beka emarenk noma ngize ngiyomulayishela emotwini ahamba ngayo. Ngibeseke ngithole amasenti…

Ubaba wendoda yami 3.8 (30)

Igama lami nguThandi ngikhulele emakhaya. Ngineminyaka28 ngikhule ekhayeni elinomuthetho ukuziphatha kahle njengentombazane besihlezi sifundiswa ngakho.kuyikonake ukuthi ingane izenzela ngokwayo iphume endleleni. Emasontweni adlule ngihlangane nalomfana okuthiwa uThemba. Uthemba uzalwa emundenini oyizigwili. Kuvele kwashesha njr konke…

Ingane Kasisi 7 4.5 (11)

Njengoba ulungi esele yedwa uthabo ehambe nomawakhe, uyamubulala umuzwangedwa ngaphezulu ukuqanyelwa okungabekezeleki angazi nokuthi uzokusiza ngani. Usekamelweni uqeda ukugeza ,uhleli phezu komubhede. Uyazama ukuthi acabange ngezinye izinto ukuze phela agweme ukuqanyelwa. Kodwake ukuqanyelwa kuyihlule iqondo…