BlaqStallion

Iskoon

Uma ungakaze usishaye iskoon awubaz ubumnand beGolo/bomthondo. Wasishaya kanye azi ukuth ngek uphinde usiyeke. Amacondom uweqa phezulu uzibone usuwubhuxek phakathi umthondo. Khona futh uma uzothola intombazan ekwaziyo ukufenda nomake ewavulayo amathanga. Ikwaz ukufunusa kwi doogy….

Fourplay

Ulimi akusilo oloku khuluma kuphela. Sekuth ngekunye usuku eminyakeni emining eyedlule ngivakashelwe intomb yam eyitshitshi. Yayingafuna ukukhumula uma siqabulana.kodw ivume uma ngithinta yonke ondaw yize sigqokile Ukukhuluma nabant kuyasiza. Izwake ukuth kusizaphi. Kwakuyindon yamanzi. Iyilamba…

I porn

Ngiyabingelal kini nina abaqunjelwe amabhulukwe neykhindi nakini aba panty ano msakamo. Ngith nje kuyimpilo ukuqhanyelwa kodw kuyingozi mangeke uthole lutho. Cha nansi indaba la ikhona. Since ngaba ne laptop nje i porn ikubo kwayo. Ungafunga…

Tips

Yazi kuyasiza ukuth uma uzodlana nomunt. Uqsle umubuze izindaw athnda ukuthintwa kuzo Kanye nezindaw angathandi ukuthintwa kuzo. Lokh kusizwa ekuthen ums usunaye endlin ungagcin usumu Turner off. Ngokumthinta ls engathandi khoba. Uzithole usumumdlalisa amabele ksnti…

Akawudelanga

Sekuhwalele Knty nogesi awukho njrngoba kuneta futh liduma.. Nam ngizibuyel emsebenzin. Ngifike endlin ngiqalaze ikhandlen luth alobonw ewu lemvula kodw. Nokh ngiphume ngob vele kuseduze estolo. Ngifike kudayiselwa omunyr ubhut. Aqede adede ngithenge ethi lombhemu…