Uhambo lomndeni

Ngelinye ilanga kuwu February, sabe sibusy sipakisha izimpahla ngoba indodana yami usbu wayehamba eyoqhuba izifundo zakhe enyuvesinez. Lalishisa nelanga likhipha umkhovu etsheni. Usbu nomnyeni wami base bejulukile belayishana nezimpahla emotweni. Kwase kugcwele ebootini kant nebackseat yaysiyela ngase kugcwaleni. Wabuyela endlini usbu eyolanda ezokugcina izimpahla zakhe. Mangithi ngiyaphenduka aibo uphethe iplasma yakhe ewu bhazabhaza 42 inch.

“Aibo ndodana uzoyi fake kephi LeyoTv? kubuza ubaba. Angaz baba Koda angifuni ukuth isale, ngizozama ukuyipintsha lana phakath nezihlalo, esho eyifaka phakathi nezihlalo lezi zangaphambili. Mina mese ngihlala kephi? Kubuza mina. Ngambuka umfana wami ezama isixazululo, ekugcineni wavula umnyango wangena ngemuva wathi angicuphe. Ngazama nam ukuzimpintsha Inkinga umnyango wawvesane ungavaleki. Mina angisindi futhi angiyena owesfazane omude, iyona lendoda engiyizele yinde iyisgora kant sekuyizihlanjana ngihlangana nabantu becabange ukuth isoka lami. Ingakho naye engasakuthandisisi ukuth sambe naye etown ngoba mina ngike ngfune ukuveza ukuth ingane ehlaza lena kunoma bani ocabanga loko. Yazini mfana ishiye leTV sizokuza naye sinoyihlo mese sizokubona

Waphika waphetha umfana wami mengisho njalo. Yenzani into eyodwa phela liyashisa naleli langa sekukhuluma ubaba. OK Malo ngicela ugonothe kimina? Kusho usbu, Aibo sbu uyazi loluhambo lizoba ngaphez kwama Hora aw 5 kubuza ubaba wakhe. Ngiyazi baba Koda umalo akasindi ngaleyondlela. Ey lezintsimbi zenu eniqubulayo zinenza osomandla kusho ubaba, uthinike yena unyoko. Ngizohlala Koda wangakhululeka n9ma waba nezinkwantshu usho sizoma. Kulungile ke asigezeni sizohambani.
Ngaqeda ukugeza ngabamba ujean ngawyeka ngicabanga lokushisa okusemnyango and kuzoba worse emotwini. Ngimile manje ngepanty lami elimhlophe no bra ai Ngagcina sengigqoka ingubo yami eyayilula futhi imfishanyana nje igcina phakathi namathanga futhi ???? ayinamikhono. Ngathi sengiqedile ngazobuka ukuth ubra wami uvela kabi ngase ngawukhumula. Kahle kahle vele ubra angiwudingi kwazise sengze ngaba na 39 Koda ibele limile mpo wena owabona ibele la Nandi (,uShaka ilembe).

Ngazbuka okokgcina esbukweni ngisho ukuth ei umama wengane ena18 losashisa kanje. Ngisho nomnyeni wami usakukhuthalelele ukungidla noma kaw5 evikini. Ngezwa nge hoot ai ngiphume ngikhiye umnyango. Emotweni usbu use hleli ngingene ngihlale phezkwakhe. Mangibheka phansi nkosi yami lengubo sivele yakhuphuka yafuna ukuzofika epantini. Usbu egqoki ivest neskhindi esifushane nje, uhleli kahle mfana wami? Ewe mama ngihleli kahle Ave uthanda ukuzenza umuntu osindayo nawe. Ukuhlala kwethu kwenza izikhumba zethu zinamathelane kulokushisa. Ngibuke ngale kwetv baba wena unendawo eyanele yokushayela. Khululeka nkoskazi ngikhululeke kabi Mina kunani. Lapho ngimbona ikhanda kuphela, uyangibona nje Koda Mina, ngibona ikhanda kuphela nkoskazi. Angin letv yomfana wakho.
Ngacela ubaba avule iradio kwadlala enye ingoma engiyithandayo manje ngidansa nginyakaza kancane lana ngasenqeni kwazise angeke ngime phela, ngezwa into eqinile, ai nginyakaze kancane ngithi hlambe izobaleka Koda lutho. USbu wayesethule ngathi akekho. Lento bingekho ngihlala ngaze ngaqonda ukuth aibo lengane seyiqhanyele futhi bengingalindele bekungeyona ngisho inhloso yami. Ngiyalizwa liyaqhubeka liyakhula aibo kant lengane inepipi elingakanan. Sengfisa ukwazi yenake ukuth ucabangan noma ucathi angilizwa phakathi kwezinqa zami, mangbuka phansi ingubo yami yaysiphinde yakhuphuka kusele kancane nje kuvele ipanty. Izandla zakhe ziseceleni kwami la esihlahlweni manje angaz noma uyawabuka yin lamathanga ami afresh. Kwangithokozisa ngazizwa ngimuhle kakhulu ukuth eminyakeni emingaka ngisakwazi ukuqhanyelisa nabasakhula, Koda bengike ngbone kungtshontsha okwabangani bakhe mabemvakashele.
Emvakwe Hora elilodwa ngangazi luse lude uhambo, kwangikhulula ukuth umnyeni wami ubona ikhanda kuphela ngoba leyokuthi ingubo yami seyinyuke kangaka bengeke eyizwe, iyekeke eyokuth umfana uqhanyele engamubulala. Ebuze ukuth siryt ngivume no sbu avume. Ngase ngifisa usbu ezame okunye inkinga ngiwumawakhe futhi uyangsaba

Iyaqhubeka

7 Comments

 • Hellow. I am clean Decent guy from Jhb cbd, I am sincerely hope all BBW woman are good, Actually I really need , Beautifully, clean matured Bbw from Jhb cbd, Soweto, Parktown, Pretoria, Sandton actually around Gauteng who need to be fucked and sucked and also need love.I am so inlove with Bbw

  Be independent
  No money involved
  Able to host

  ” ALL BBW ARROUND SA ARE ALLOWED ”
  MY NUMBER IS 0737369797

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *