Lamnandi i Nurse

Eh angaz ngingaqala ngakuphi kodwa ngokokuhlala ngise Port Shepatone ey kuno sisi nje impela okhulule i think ula ko 46 en mina ngina 34 akamuhle yena ngaleyondlela kodwa ey umilile ufeleba nezinqa ezinkulu in overall i can say shes thick,so le nurse most of the time ngilibona mangibuya etohweni ekseni so it happens one day ngavele ngaiqonda nakhona nje ngaba nesbindi ngoba emgaqweni kwakuthulekile kwiyimi nalo nje kphela noma ke inkulumo yabamfishane ngoba ngangibona kuthi ishawa amahloni okuthi okomfanyana kuyamshela okwenza kwabalula anginikeza inamba yakhe kuze ngimdedele.Okwangimangaza sengimu whatsapp ngimtshela kuthi ukhuluma nobani wavele wathi ” Oh ohk love so umfunani umuntu omdala kangaka” ngoba ke nam mgingqwele ngvuthiwe engamtshela kona kwamenza angtshele kuthi uhlala yedwa emqasheni,Kwaphela nje impela u 2 weeks sincokola until ngimtshela kuthi cela angivakashela ey wavela wathi “Ay bo angathini nje umama wakho,wena yin ungezi la kmina” kanti usho entshweni ngangasapholisa maseko.Ngthe sengfikile ey ufeleba usembhedeni en endlin yakhe kunuka kamnandi shame en ngalelo langa kwakunetha so ngafika ngazihlalela kwistulo kona angfun kuqamba amanga uvalo lalukhona kodwa ngingqwele zange ngikhombise,La konakala khona yonke into wabuza kuthi i coffee ngalijabulela na ayke nam ngavuma wabe nje esuka embhedeni engenzela Ey ey ey ay futhi Gwanini ngampela ke manje ngama nurse ngokuba fresh ey waze wa fresh ufeleba lapho ugqoke wakiki wa short izidikadika zamathanga zihlezi ngaphandle ey ngoba ipipi avelixoki and ngokomqondo ngasengizibona nje sesibhebhana en into yangimangaza ey uyahlonipha nangu umuntu manje sengivele ngaba umnumzane cz ngaqeda kuphuza itiye ngangena engubeni yilapho ngavele ngamqala ngokumncela ingono wahefuzela maqeda wangiphusha wathi “Ey awuyeke izinto zabantu abadala ezizokuhlula” ngamhlebela ngathi ngeke ngabe ngimukhumula uwakiki ngimunca ingona ngidlalisa no bean ngesandla ngamuzwa ebubula kancane ngamngena nangolimu wazibhinqa efuna kuvala amathanga ehayiza “Ah..ah..ah kumnandi Bbe wam” ngithi mangisuka ngimngene kancane ngomunywe aibo kwavele engathi ngi press i button lokugcina ke manje sengtshela kuthi “Bbe wam faka umthondo wakho phela” Aike nam njenge ngqwele ngenza njalo slowly ngifaka ngifenda kodwa namabele ngiyawadlalisa sametime aibo wahayiza uSis wabantu “Bbe kumnandi yezwa,Manje uzongenza njalo”? Kubuza yena nam ke ngyangunuza ngivuma Yebo,siyabhebhana njalo ipipi lam ngathi liqina kakhulu uma ngibona lezidikadika zamathanga nezinqa zakhe aike lapho kube u tlof..tlof..tlof ngiyeza phela kuthi le round it is too much to handle Ah..ah..ah Bbe wam cela ungachami lapho ngyamuzwa uyavevezela aike nam ngizibambe lisho isende xhafu..xhafu..xhafu aibo wamnandi umuntu wesmame yaz wamnandi ngalendlela kuthi ngaze ngasho ngenhliziyo kuthi ontanga zenu abafiki nakancane la istofu impela sasiku 8 sabhebhana ngezwa kuthi cha wanginka usis wabantu iphutha nje engalenza ngacela i dogstyle,Ewuuh nangempela wangnikeza but it was too much to handle lezazinqa zavele zaqaqa wonke amabhawodi ngafenda sengishesha ngizwa kumnandi sengizochama ngivevezela Tshaaaa…tshaaaaa ngibamba izinqa zakhe ngiqina naye lapho Ah Bbe waze wangichamela kamnandi ungika nento kade ngayigcina sengimuqabula sincuma en ngalelo langa zange ngigoduke saphinda futhi…

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *