Umngani kaSisi

Umgani kasisi

Umngani kasisi kuna izulu ubuya kubo uya kwakhe una 40 or mina ngina 28 amemeze esangweni phuma uzolekelela ilawu lami yilo elise duze ngigijime ngivule isango ngithathe akuphethe sigijimele elawini uyafhika bengiphuza iteye ngibuke imuve angene athi ucela ukuzothisa uzohambha malindlula kubenjalo ok ngikhiphe isilambha ngithi qhoka sisi ntomb fhuthi athi zimanzi lezi engiziqhokile angeke kwenzeke metluko ngithi senza njanike athi ngilinde uzokoma ok uzoma ngezinyawoke athingimukhiphele ingubo yokuqhoka kwezinye zezi kwama zakhe ok athi ngingamu bheki eshinsha ok uyalazi iso luweqa ucwele he ngithi ngiyabheka ingakanani ????aqhoke aqede ngenze elinye itiya aphuze abonge sixhoxhe ethi wena ngathi bewungi bekile nje ngithi no nix athi ak lishisa kamnandi igumbhilakho ok ngithi yazi nami ngizwa ngimanzi ethi shinsha mos ngivele ngikhumule engakali gwinyi athi haw elingakalona ngithi ini athi ukusho ngephutha ok ngiqhoke sitlale ethi useyazela ha imitlolo lakwami nalezulu alithulinalo ngetliziyo ngithi gibelaumbhede uphumule ngizoku vusa athi uzongi nyonyobela wena ngithi aw ngithi yazimangi fhuna ukunyonyoba ngenzan athi????ngivele ngithinte ithanga ngokusaba kodwa azithulele nje ok athi ungiyi qali ongeke uyimele yabo ngithi yophi ngisikhuphule siye ngsenquza avale ngitiyini athi ngiyngane mina ngithi asibone athi o avule singene isandla ngisuse iphenti athi limanzi kuncono alikhumule ok uthe eqeda ukuqhanyelwa kungithi athi senginga lala manje uqedile angithi ngaloku okwenzayo ngithi angiqedelele yabo athi o uzosho masewu qedile ngivele ngimu dumele ngi kiss avume alale phezukombhede ngiqhelise amathanga ngiyisho phakathi athi hawu uyangi bhebha ngithuke ngithi ngiyetla angibabhe ethi qhubeka sewu qalile mos ngiqhubeke engibambhe kakhulu kanti uyacama ethi yeses yeses yeses ngithi yini ethi uyingane wena ungi chamisa kanjani ngithi ithi ngicame nami athi ungetli vele ngisafhuna ukuchama fhuthi ngili fhake isende kakhulu usengibiza ngomuntu wakheke manje ngilifhake ngichame yo sengichamile manje umqondo uyabuya yo esan ngamudla umgani kasester shid yojo ngisese phezulu njalo avele achame fhuthi sisule sivuke siqhubeke ne tiya sixhoxhe manje akasangi bhekilomuntu ngivele ngibone sizobanjwa la ngilande uchingo ngithinte umfhowethu omuncane ngithi akeze ne usb ngale endlini enkulu sizobona inani ngibarhakele abakufhunayo kuyo avele asheshe manje wabe sekala isikhathi manje u8:00pm athi simuphelezele ngithi ay uzolala ngapha mina ngizoya edlini enkulu kungabi namkinga avume ujwayele vele ukulala egumbhini likasisi omdala bobabili khona ngale ngihambhe ngiye endlini ngilande imali ebengiyi bekile ngivele ngilande amabhiya ambalwa ngimanzin mangibuya lapho ngithi uyashaya athi itiya licwele isisu yingingashongo ebezongiphathisa okokudla ok ngibuze ini mtlampe athi ikota ok ngigimeme ngiyoyi landa yabo ngibuye nayo ngikhumule usexhoxha nale yasekhaya encane bayidle bobabili lekota yakhe athi angizwe uzwani lapho ngithathe idlass ngithele aliqede ngoku shesha athi iyababa lekota ok thela fhuthi angene engubeni utlezi athi iyabanda siyachubeka kumgani kasisi 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *