Sangibhebha Ishlobo Sami

Ngufakazi mina ukuth ishlobo sakho asiyekeki futhi uma nje nike naqala nafunana niyogcina nitholene istruu.

Kunobhuti obejwayele ukfika emsebenzini lapho ngingamnaki but yena kwakuyinsizwa impela kanti naye uyangi noticer lapho angizinakele lutho mina. Kwaba khona into eyenzekayo ke eyasenza sathola nethuba lokhuluma. Wayengincoma impela ubhuti eflirt nje impela nam kwase kufika kule part yokuth angbuze isbongo aibo asikholwanga ukuth sihlobene, lapho amahloni engase nginawo ngoba phela kade ngiyi blushela lensizwa kanti ngiblushela ubhuti wami. Sashintshana ngama numbers ukuth ksamele sike sbonane njengobhuti no sisi yaz sazane

Uma sixoxa efonin ubhuti wayengayikhulumi nhlobo leyo yokuth singo sisi nobhuti kwangath uthelwe ngo petrol kenanje esho kahle ukuth uyangithanda futhi uyangifuna futhi uzongithola and lapho iyotholana khona wangisongela ubhuti wabantu ukuth uyolibolisa igolo lami. Lokho kwase kungenza ngimfune kakhulu nam, yaz ngasbona ismilo sisuka kimi ngazibona ngihlaselwa ingelozi yobufebe nolunye uhlobo lwenkanuko aibo ngizobhejwa ubhuti wam ngempela into engingakaze ngayicabanga empilweni yam. Sahlela ukbonana ngize kubo kodwa sasizofika ebsuku ngoba into esasizongayaz nathi le ukuth sizoyichaza siyithini kubazali uma singabonwa lelo hlazo elingaka ubhuti nosisi bethandana benikana ngemzimba yabo and oku worse uma ngingamumithela ingane ubhuti wam into engizoyithini lena thixo wam kubazali bethu, kulowo mzuzu yena umfana akana stress sayo yonke leyonto. Kodwa nam ngase ngishilo ngenhliziyo ukuth sekungenzeka okwenzekayo kodwa sobabili angeke siyekane. Sazikhohlisa sathi mhlampe siyakhanukelana, uma nje mhlampe singabhebhana nje ubusuku obubodwa sinikelane ngemzimba yethu ingaphela yonke lenkanuko esinayo kanti sizenza izilima zokugcina

Safika endlini yabhuti ngisangena ngingakabeki neskhwama ngacela angbekela amanzi ngoba manje ngiyezwa ukuth ngfuna sisheshise konje esikwenzayo igolo lam seliyancinza ukuqhanyelwa ngimfuna phakathi kwami manje lomuntu. Ngibeke iskhwama akhiye fast naye ubhuti ngisathi ngiyahlala embhedeni ngiyaphenduka abe ese la umfana ngsamangekele abe ezixhuma izindebe zakhe kwezani angishaye ngesinye isnqanda mathe ebe engi press ngomzimba wakhe ukuth ngilale embhedeni. Angiqabule umfana fast nesazandla zibusy ziyakhumula izingubo, luphinde lungithi heqe uvalo lokhuth aibo lento iyenzeka ngempela ubhuti wam uzowazi umzimba wam uzolazi nokujula kwegolo lami aibo lungishaye uvalo kodwa asimi siyaqhubeka siyakhumulana asinaskhath sokulokhu si romancana la sijahe kuvutho ndaba. Angiqabule umzimba wonke ehla nawo, ancele amabele ehlele esiswini afike nasesinyeni lapho ngiya bubula mina manje aze ayofika esbunjin esesimanzi tee. Mayefika kusona wayiqhekeza yonke imlenze yam waqala walibuka igolo lam wase eyaqala walincela yey ngangiqala ukuncelwa igolo kanje empilwen yam aibo wangincela umfana, mangith ngvala imlenze avele ayipetule kakhulu ayicindezele phansi lapho sengimbambe ikhanda ngimphushela kulona igolo ngizwa ubumnandi obunje, sengichama ngazama ukumphusha aibo wangithi ngqi umfana phela inamandla indoda kunami yangincela khona ngizama ukbaleka yawuncela wonke umchamo amanzi egolo sengichama, ngisa vibrate kanjalo embhedeni waphakamisa ikhanda mangith ngvula amehlo indoda ingibheke ngqo emehlweni lwaphinda lolo valo ngashawa namahloni ngazama ukvala imlenze ngafihla ngezandla amabele kodwa ngangidlala nje ngoba wayephakath kwemlenze yam. Wahleka kancane umfana lolu hleko olukhulumayo ingxoxo ukuth uzofa isende wena yaz ngavele ngasaba ke manje. Wabuyela phezulu wangiqabula kancane esinye isandla sakhe saya kumthondo owawusuqine njengetshe, ngawuzwa ewuhlikihla kumsunu ngabubula kancane waqhubeka engiqabula, ngingalindele ngezwa ngawo usuyobhajwa amasende aybo angikhalanga kanje wawuyeka kancane phakathi lapho angsafune kuqamqabula ngizama ukbaleka ngvale nemlenze ngihlehle yangibamba ngqi indoda imlenze yam iphezulu, yaphinda yawudonsa ngithi ngyaphumula ngaphinda ngawuzwa aubhajwa amansende ukuth ingilalele indoda lutho lapho ngicabanga izinto ayengisongela zona ukuth uyongenza zona manje lapho nam ngizenza umpetha ngith anginandaba vele ngyomvulela lonke enze akfunayo ngami, ngyabona indoda yayiqinsile mayithi iyongbulala ngesende lapho akusekho ukuth ngangidlala ayy indoda yangifenda straight ke manje and ingifenda ngamandla angsaz noma ngiyadlwengulwa la noma ngiyabhejwa nje kahle ngoba konke engangizama ukukwenza kwakuyize leze aibo yangibhebha indoda ingenandaba nokukhala kwala and yayenza sure igolo lami ilisakaze lonke ukuth ilibolise kahle. Ngabhejwa smakade ebsuku ihamba nge pace eyodwa indoda enamandla and uma ngimliswa kwakungath ngimnika amandla okulibhebha kakhulu igolo lam, ngalwa ngaze ngabona ayikho into engiyenzayo lomuntu unyusa izinga the more ngilwa nam lapho igolo lam angsaz noma liyadabuka kodwa indlela elase lufutha ngayo libuhlungu ngayo ngase ngizidelile ukuth akenze ubhuti wam akufisayo ngami and nam angazi kwakwenzakalan kodwa eskhundleni sokumzonda for lento angenza yona aibo ngangisha ngaphakathi ngalendoda ngizwa sengifisa akwenze even more konke akwenza kimi noma ngabe yini ngingowakhe. Imlenze ngase ngingasayizwa eseyipetule yonke eliqhekeze lonke igolo lami nam sengimthandezele ngezandla sekumnandi bonake manje lobubhlungu angenza bona angaz mina wayazelaphi kuzoba bhlungu kuze kube mnandi lapho ngingasazisoli ngokuth akayekanga ngikhala ngobe sekuyimi manje osefuna angibhebhe more. Waphakama uma wangiphendula ngazibonela ukuth siya kwi doggystyle ke manje, yimi loya ngilisakaza lonke igolo elase lishoshozela ubuhlungu, akangincenganga futhi umfana awubhuxeka ngomunye umfutho futh umthondo wakhe lapho namashidi ombhede engizama ukbambelela kuwo ayaphuma emakhoneni ngavele ngayothi nee ngesfuba embhedeni weeer kwangath ubengibhebhela kona kakhulu ukuth ngize ngiyowa ngesfuba embhede ayyke emva kwalokho umfana wangiqala phansi lapho angisendaba nemizwa yam uma nje kwanele indoda yam ngiyezwa manje ukuth usefuna ukchama naye ukuth ngiyamitha ingane yakhe ngase ngingenandaba as long as ezisichitha kimi sonke isdoda sakhe. Angisakhali kanje ngiyacela manje nam ukuth angangibhebhe kakhulu ngiyakhala ngiyamncenga ukuth achithele phakathi egolo lam isdoda sakhe ngiyasifuna ukusizwa ukushisa kwaso phakathi kmina. Ayybo umfana kwakungath ungidabula isbeletho lapho ngiyasizwa isdoda sakhe siphuma and uyabhongake manje naye ngeskhath esichitha uwubhuxeka ngamandla umthondo ngiwuzwe ushaya izindawo engingazazi. Ngazidela kulowa mfana ukuth akathathe lonke uqobo lwami uyangi owner umzimba wam lapho sasizehlela isdoda sakhe ukuth ngiyamitha noma cha ingane eyethu asinandaba noma bethini abantu. Sasithi into yokqala yokgcina siyenza leya kodwa yavele yavusa uthando phakathi kwethu saqala irelationship and we are living our wildest dreams noma ikuphi la efuna igolo lami siyabhebhama khona ema parking ase mall sbhebhane emotweni, si drive siye amahlathini ayongibhebhela khona, ayikho into esingayenzi and lokho kuvele kwenze sthandane kakhulu. Sijabule nje sobabili and manje usengibhebhela ukungimithisa nam imjovo leyo angsayithathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *