Ngadliwa ishlobo sami ngendlela engingayazi

Indlela esahlangana sasizoxoxela nje kshuth esefuna ukbika udaba lwakheke wangbuza isbongo kanti shwele siyizihlobo. Sashintshana ngezi number kanti kwabe sekuwumsuka wenkanankana yento. Kwavele kwangath selibaselwe ngo petrol ke lapho uthando angitshele kahle ukuth yena uyangithanda and uma sesixoxa yayingasafiki nhlobo leyo yokuth aibo sihlobene yayingasekho emqondwen wethu…aibo wangilandela uguy and nami kwase kungath kunento engiphushelayo manje kuyena sengingasakwaz ukuzibamba manje angitshele indlela asehluleka ngayoke manje ukuzibamba ukuthi uyangifuna aww ngeke nam ngaze ngagcina ngivumile. Sahlela inight over eyy ngendlela esase sihluleka ngayo ukuzibamba ukfunana so sathi sizohlangana ntambama etown coz sizoya kubo and asfuni babone abazali kncono sfike ebsuku sebesendlini. Eyy wayengi brush amathanga engikopa indlela yonke lapho kulowo mzuzu sengijahe sfike endlini ngiyomsakazela lonke leli golo eselimanzi tee. Akalindanga nokuth ngigeze ngath masingena endlini ngacela amanzi okugeza wavala umnyango wakhiya weza kimi ngihleli embhedeni weza ngaphezulu wangiqabula ngalala ngomhlane embhedeni wangena phakathi kwamathanda ami, nam angibange ngsabuza lutho ngamvumela wangena phakath kwamathanga. Wangiqabula ebe engikhumula nam ngimkhumula ngapha. Lapho igolo seliyafutha kabhlungu kunini sengiwufisa umthondo wakhe phakathi kulona. Siqabulane siqabulane nobhuti wam vele besihlezi sixoxa kwi phone nge sex ehlezi engifungela ukuth mhla ngamvulela lamathanga ami inkosi mpela ngiyokhala ngizithulise lapho ngangivele ngiphele ukuqhanyelwa uma esengsongela indlela ayongibhebha ngayo. Aqede ukungiqabula ehlele emqaleni kodwa konke lapho uyadlula coz sobabilo siyazi ujaheni, lezindaba zoku romancana ayy wangenaskhath sakho, wehla umfana ehamba engiqabula umzimba wonke uphuthuma esbunjin la ejahe khona. Ayy afike khona nkos yam yeyyy wasingena ngomlomo nolimi isbumbu umfana engibambe nemlenzi ukuth ngingayivali kulowo mzuzu sengimbambe ekhanda ngiyamu pressa kusona isbumbu, asimunce umfana yey ngizwe ngidlikiza umzimba ngith ngyamphusha ngezandla ikhanda avele angibambe angiqinise imlenze ayiqhekeze kakhulu ngvele ngsangane shwele…ngisa vibrate nje kanjalo abe egcoba umthondo wakhe ngamathe nawo owawusuqine njengetshe ngiwuthinta. Ngavusa amehlo kade ngicimezile aqondana nawakhe and uyabona akakaze awasuse kimi selokhu ngichamile nje mina, mangvusa amehlo ami ngiwavusele kuyena engibuka ngqo emehlweni. Angakaze ngalibona ihlo elixoxa indaba kanje and uma sbukana ngath sobabili kubuya zonke leza nkulumo zqkhe efunga egomela ukuth mhla nje walithola leli thuba, lapho senginovalo oluncane manje ukuth aibo kazi yini engizifake kuyona. Saba naleyo moment yemzuzwana embalwa sbukana emehlweni lapho sengishawa namahloni nayi indoda phezu kwam phakath kwemlenze sinqunu nga smile ngazibamba amabele engath ngyawafihla wavele weza ebsweni wangiqabula wangi brush namabele ngase ngezwa isandla sakhe esisodwa siya kumthondo wakho lwangithi heqe uvalo oluncane ayy saqhubeka saqabulana aww nkosi yam ngamuzwa ehlehlisa imlenze yakhe eyayiphakathi kweyami ukuze izovuleka eyam lisakazeke kahle igolo. Aww ngawuzwa nkosi ewudlalisa kubhontshisi kancane lapho uqine ngath induku yangempela kodwa edlulisa nje aww ngawuzwa ewubusheka ngabubula kancane ngoba phela usemlomen futh siyaqabukana, kwangath ngyayivala imlenze kancane kodwa phela ngangingeke ngenze mehluko ngoba kwakuyindoda phela le ephezu kwami not ingane..wangifenda kancane ngoba nje esafuna umanziseke kahle umthondo wakhe ukuze uzoshiblika. Aibo yanyusa ispeed indoda usushiblika kahle umthondo wasuka emlomeni kmina yeyyy yalifenda igolo indoda phezu kwami yafaka izandla zayo phansi kwemlenze yam ukuze ngingeke ngenze lutho ngingaphansi. Lapho ngase ngikhalela phezulu ngibubula kakhudlwana manje. Lapho nengquza yam yayilibamba kamamndi ipipi lakhe ngoba itight. Ngazama ukuziqinisa ngaliqhekeza lokho nkosi mpela igolo ngangazama nokuyivala imlenze lapho indoda ishona iyavumbuluka phenzu kwami ngabona ukuth uyabonake la usengikhombisa zonke lezinto ayengitshela ukuth uzongenza zona…ngaqinsela ngaze ngezwa ukuth ngeke lendoda ayikhathali ayiphumuli yehlise ispeed ngingasakhali kanje and uyabona ukuth ngakwawukukhala kwam ngath kumenza athole umfutho wokuqhubeka kakhulu angibhebhe…lapho sengizama nokhlehla ngfuna nokvala imlenze aibo yangibamba ngqi indoda isaqhubeka iyangikhwela yey ngingasakhali kanje and manje sengizwa kuwubhlungu obumnandi lobu and wayenza sure efenda esebuyisa ubuya nomfutho ufuna ukusishaya isbeletho, yangibhebha yangidla indoda engath seyingibhebhela ephuzwini lokuth vele idla igolo lakubi lapho nami sengimvulele lona lonke kona lokho akangidle udla ebayeni sakubo futh ngase ngfunela angbhebhe kakhulu lokho ukuth lize libe usize wakhe igolo lami. Waliqhekeza igolo lami walibhebha umfana ngath uma sengichama kwangath uyehlisa kancane ispeed wangibuka emehlweni, ngath mangiqeda wangiphendula and angbuzanga nam ngazibonela ukuth indoda ifuna idoggystyle ke manje. Yimi loya ngishona ngamabele nesfuba phansi ngimdunusela, kwangath uyahlanya ebona ngizi position kamnandi ngimvula igolo lahlala obala for yena ukuthi azibusise ngami. Wawubhuxeka umthondo wakhe ongawi yangibamba eqolo indoda aibo ngabhejwa shwele ngabhejwa nkos yam angsaz noma ngiya punishwa yin la yangibhebha indoda ngabambelela ngamashidi aphuma emakhoneni ombhedeand manje useyabonake ukuth ngiyahluleka nowuku balance wenza ngamabomu kwangath uqonde ukuyidabula straight ke ingquza yam manje, ishidi seliphumile embheden and akubambeleleki ku matress yey angsaz manje ngzobambelelaphi…angaz noma wayefuna ukungimithisa yini nangu umfana yavutha bhe ingquza engayinike thuba lapho ungibhebha uyangincoma ukuth ay yaz I sure know to take the dick ngoba ngase ngingasamlwisi ngibaleka ngenliziyo nam ngiyamangala ukuth aibo nkosi ngabhejwa ubhuti wam ngempela, lapho sengizama ukbamba umatress nghluleka uku balance embheden ngishiblika kwamenza awuhlohle kakhulu kunakqala umthondo wakhe kmina lapho useyabhongake manje, uvalo shwele olwase lungishaya ngbona kahle lendoda angeke ingvumele ngibaleke isishaye ngaphandle isdoda sayo and indlela ayesengibhebha ngayo wayesezitshelile ukith ukuth konke uzokuthululq phakathi kmina. Yabhonga indoda aibo nkosi yam ngamuzwa engena deeper manje esbunjin sami ngabona lapho ukuth angvumele noma yini ezokwenzakala lana. Ngavele ngashona phansi ngamabele futhi isinqa nje sabheka phezulu kuye sonke wavele weza yena ngesisindo sakhe sonke phezu kwam lapho umthondo ngiwuzwa ugqula kabhlungwana somewhere phakathi egolwen lami laphoke ngavele ngavuma nje ukuth angeke asishaye ngisinyeni isdoda sakhe
lendoda izimisele ngokusibeka esbeletgwen straight isdoda sayo. Yangibhebha indoda ibhonga phezu kwam ngasizwa nkso yam isdoda sayo emajukujukwini esbumbu sami yenza sure ukuth ingifenda ngamandla sonke iskhath isdedela ngaphakathi kmina. Lapha ngase ngizidelile kuye ngazinikela kuye ukuth ngzovumela konke afisa ukukwenza ngami. Ngisuka endlini vele ngizitshelile ukuth ngiyofezekisa izifiso zakhe zonke, nangempela ngalwa impi eyauingaohezu kwami ngabona ukuth indoda eyokwaneliswa ngamvulela ubhut wami igolo lakubo walidla engathi bengutge ngizomshiya uma engishayele udaka. After lapho saba ne relationship eze azongilanda angebhebhele ema parking emali, masithanda sisukwe ukuganga si drive siye emahlathini emobeni sipake khona yey ayihlikize ingquza yami ngomthondo wakhe. Igolo lami uyali owner noma singakuphi noma inini uma engifuna siyayenza iplan ayoshaya isdoda sakhe sonke phakathi kmina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *