Ngabhejwa Ishlobo Sami Ngendlela Engiyiqabukayo

Mina ngufakazi umuntu wakini uyalihliphiza igolo ay indaba yokudlala????????. So lobhuti wayenokfika emsebenzini wam ngokomsebenzi wakhe naye. Mina anginakile kshuth yena kudala angi noticer ngoba ngezwa inkulumo yakhe ngamhla sesiqala ukuxoxa. Kshuthi kwaba ne incident eyenzeka eyadala ukuth size sigcine sesikhulumisana mina naye. Ay saxoxa nobhuti lapho siqala ngyabona manje kudala lona ayelifuna lelithuba lokuthi akhulume nam ngelinye ilanga. Wangijikela manje ubhuti ese flirt nam lapho nam ngilokhu ngi blush nje ngingazi ngzothini safika la engbuza khona isbongo sami, aibo sathola ukuth sihlobene. Wacela si exchange ama numbers lapho seku awkward angikaze ngaba kuke situation yokushelwa umuntu wasekhaya, kodwa ngith angimnike ngamabomu ngoba anginasizathu sokuthi cha futhi.

Saxoxa kanjaloke ku whatsapp kodwa uguy eyishaya indiva yokuth sihlobene esengishela kwangempelake manje and kungath le yokuth shlobene yayivuthela kakhulu inkanuko yakhe. Uma sixoxa yayingasafiki nhlobo leyo ezingqondwen zethu yokuth sihlobene angithi nam ngase ngithamba ngingasaz noma ngyamthanda noma siyakhanukelana yin. Ubhuti wayesengitshela nje straight ukuth uyangithanda futhi uyawukhanukela nomzimba wam lapho ngangivele ngibe manzi same time uma esengisongela ukuth mhla ngamvulela le mlenze yam kuyoshuba. Kona lokho ukuth angsongele indlela ayoyihliphiza ngayo ingquza yam kwakungenza ngimfune nam even more.

Fast foward…sahlela ngelinye ilanga ukuth ngfike kubo endlini yakhe ay nam ngangazibeka phansi saluhlela usuku, kwamele sifike ebsuku endlini ukuze abazali bangasboni ngoba sasingazi ukuth siyoyichaza siyithini le kubona ukuth uzolala nengane yakubo. Emotweni aibo umfana wayengiphulula amathanga engikopa saze sayofika lapho lowo msuku usumanzi tee. Sathi masikake endlini ngacela amanzi okugeza ngisabeka nje iskhwama ngsathi ngiyohlala embhedene wakhiya yakhiya indoda fast ngsath ngaphenduka nje embhedeni waxhuma umfana umlomo wakhe kowami saseqabulana lapho lwangithi heqe uvalo kwabuya ukuth aibo nakhu sizokwenza ihlazo ngibhejwa ubhuti wami. Ngiwuzibe lowo muzwa ngiyezwa ukuth ngiqhanyelwe ibhadi nam manje.

Esangiqabula kanjalo umfana asinaskhath njalo sokulokhu si romancana lana into ejahiwe ukukhala kwegolo nomthondo qha. Ingikhumule indoda nam angizibekile phansi siyakhumulana siyaqabulana khona lapho konje nje kuyashesha. Sesinqunu sobabili umfana ayise isandla esisodwa esbunjin esase sixathuka ukuba manzi afike adlalise umsunu ngibubule kancane, aqhubeke awudlalise bese eyahla naye entanyeni, kanjalo kanjalo umzimba wonke uyawehla ujahe esbunjin. Uma efika khona nkos yam wayiqhekeza yonke imlenze yam lasala obala igolo lami yey yangimunca indoda lapho ngith ngyayivala imlenze wagolo wayicindezela phansi, ngabitoza ngingaphansi indoda ikhotha ingquza yami yayincela ngaze ngachama. Ngisa vibrate kanjalo ngicimezile avuke yena angibheke ngqo emehlweni lwaphinda lolo valo namahloni. Ngazama ukuzibamba ngizifihla amabele wanginika ismile engavele ngazibonela ukuth shwele la ngobona ngikwazile nokvuka embhedeni. Abuye azongiqabula nam sengimbambe ngqi phezi kwami phakathi kwemlenze ngiyawufuna manje lomthondo liyababa manje igolo lapho ngimuzwe ehlehlisa imlenze yakhe phakath kweyami ukuze ngizolivula kahle igolo azitike ubhuti.

Ngamuzwa esiyisa isandla esbunjin wagcoba amathe kwiminwe yakhe wahlikihla umthondo wakhe engangilokhu ngiwuphulula nam usuqine njengetshe. Awugcobe ubhut wabantu aqhubeke angiqabule ngizwe ngomuntu esewufaka wonke smakade wayobhajwa amasende. Angikhalanga kanje kwabuya zonke zonke lezinto ayengitshela zona engisongela mhla ethola ithuba lokungibhebha, ngath ngyahlehla wangibamba ngqi ubhuti waqhubeka wangifenda ngamandla lapho izandla zakhe zingaphansi kwemlenze yam angisakwaz kwakunyakaza uyashona uyavumbuluka ubhuti phezu kwami lapho alisashoshozeli kanje igolo lami ngizama ukumsusa kwangath ngimnika amandla umfana walihliphiza igolo aibo wangibhebha umfana and ngiyakhalake manje kodwa ngath angenzi lutho elokhu eqhubekike umfana akami nhlobo angaz mina wayazelaphi ukuth loba bhlungu buzoze bugcine sebumnandi. Kwasho igolo nomthondo endlini uma kungath uyofela kulona igolo lami kwaba bhlungu ingquza ngaze ngazidela kuyena ukuth makenze intando yakhe ngami, sengizidelile ngingasamlwisi nam imlenze yam eseyivula ngendlela afisa ngayo kwangath ubuhlungu buyasuka sengikhaliswa ubumnandike manje sekuyimi osembamba ngqi phezu kwami imlenzi yam ngingasayivulile kanje ukuth akalidle azidelise ngegolo lami wanyisa amandla manje umfana angsaz noma wayefuna ukuyovula isbeletho uphumele ngale umthondo wakhe kodwa leyanto ayeseyenza yayibhlungu kodwa futhi ngifuna ukuth angbhebhe alihĺaphaze igolo lami. Ngabona ukuth aibo nakhu ngizomitha ingane yabhuti wam lapho ngangingeke ngisenza lutho indlela ayesengivithize ngayo umfana ngase ngingasenandaba noma ngiyamitha la noma cha kodwa konke ngase ngikunikele kuye yangi owner indoda yezwa ngamuzwa esebhonga lapho angsaz noma ngiyayifuna ngempela yin nam lengane yethu kodwa ngase ngisifuna nam isdoda sakhe asishaye sonke phakath kmina . Yabhonga indoda ngayizwa iwufenda phakathi ngenye indluzula umthondo esechama lapho ngase ngizidelile kuye liyafutha igolo akenze afisa ukukwenza, wawufenda kanjalo umfana ebe esithulula isdoda sakhe esibelethweni sami imlenze yonke nam ngase ngimvulela yona yaz ngamnika lonke uqobo lwam umfana. Sathi uklala kanjalo nawo umthondo wakhe uphakathi kmina lingasafuthi kanje igolo ngamthandezela ngemlenze yam ngambamba walala kanjalo esfubeni sathi ukuzincokolela kanjalo engitshela ukuth ngizoba umfaz wakhe mina futh ngzomumithela ingane engenandaba nalutho ubhuti wabantu. Kwimanje siyaziqhubekela siyazithandanela and sibhebhana yonke indawo la esivukwa khona izinkanuko zethu, ema parking asema mall, masithanda si drive siye emahlathini angibhebhele khona. Mina naye we are living our wildest dreams and asiziboni siphila ngaphandle komunye

7 Comments

  • Hy min ngicela mama ongena nkinga nokudliwa strong ngikhon Nje mina ngihlala ngedwa around durbn 0613207877

    Reply
  • Kusasa ngizoba Se town Durban onemali osokile nomthondo Mkhulu akashiye number ngifuna ozobhebda Ayi ozoba abhukhe ndawo town kusasa ngizoqeda msebenzi ngabo 12 mina kusuka. Lapho ngizoba free osokiwe mthondo omkhulu ngifuna angibhebhe nginele ngfuna Pipi ngike nje ngidlalise isende

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *