Ngiyisifebe Somfana esadliwa u sis okhulile

Angazi noma ngingathi inhlanhla noma ibhadi yini,kodwa ave engthanda ama 2k lezizingan zeskole ezinhle ezinamathanga nezinqe angazi noma ingoba anginantshebe yini kodwa lezizingane zivele zizilethe nje la kimi. Ngingumfana ona 24 ozithandela ukubhebha angikhethi noma wisidudla noma wi slenda mewunekhekhe nje futhi limunandi ngisuke ngizokubhebha ngithule phansi. Kwathi siphumile namajita siye eclub(ini) e Town(dbn) nge birthday yomjita wami sathi nje sifika siziphathele utshwala nge cooler vele kade sib’qalile emotweni sibushaya nam seng’qala nokdakwa safika sakhokhela bouncer uR100 sasho ngaphakathi. Mesfika nje naliya itafula sfike sbeke utshwala buqhubeke bushe sekumnandy la izikhathi sfika khona kwako 21:45PM kanje manje seko 23:50Pm inkundla isihlangene sekfike nalabo sis abahle abahalisayo laba abazihlalela bodwa basetafuleni labo nabo kude kancane naleli lethu. Phela mina ngizihambela nezinja ezingaybheki intethi sketi angphathike mekthiwa o sis abahle abaryt laba abashaya ama mini skirts nama qhoks we ezami zigula njengoba ngisuke ngigula nami ekhanda. Iqale imacabango yenkanuko kimi ngibe ngithi othi ngiye kwi balcon ngyoshisa ugwayi veleke mengiphuzile ngyazshayela ugwayi angnankinga vele izingqondo zami ukuthola oyedwa la e club esizozwisana naye ukumthatha nje siye ezansi emotweni sizwisane sibuyele eclub(ini) ngath akwenzekanga lutho. Mina ngizithandela o cc abakhulile kunami 28 29 30 laba abalivula lonke igolo abangenandaba mekthiwa kuyadliwanwa, manje lezingane ezincane ama 2k anamahloni mesfika endlini umuntu uqale ashone le nale kanti negolo awalivuli ngalendlela abalavula ngalo labo sis abakhulile.Ngifike kwi balcon ngikhiphe i 20 yami ngibe ngiw’shisa ngyazcabangela ngibuka phansi kugcwele la ngibuka zonke izinhlobo zezinqa engingazidla la kuthe kusanjalo ngizwe kthiwa sacela ungboleke i lighter bhuti munayo seng’qala ukdakwa ngyezwa nje ukth kodwa khona into eshodayo ingakho nje ngithi othi ngizobhema. Ngikhiphe i light ngimnike ngaphandle kokukhuluma alayithe ame khona la uduze kwami abesebuzile yini uhamba wedwa yini awnabo abangan sinabangan bami sizihlalalele sodwa ngaphakathi sifuna abafana esingahlala nabo nje lobubusuku siphuze sijabule kube mnandi. Ngibe ngisho ngenhliziyo ukth wazthela ntokazi akaze ngimbuke naseb’sweni vele ngamnik i light nje, ngithi mengimbuka ngizwa lezindaba azishoyo ngivele ngizwe iblukwe liphusheka kade ngilokhu ngibuka izinqa lapha ezansi sengifile ukuqhanyelwa plus ne Cruz isingibambe strong plus ngyabhema la ngivele ngithi “nginabo nami abangan thina sbaw4” kodwa manje njengoba ngimbuka lo sis sengicabanga nje esephezu kwami enginika igolo iyona nje intesekhanda lam leyo. Abe eseshilo “aw ksazoba mnandi, nabangan bakho bahle njengawe” ngivele ngisho ukuthi ngadla mina, abeseqhubeka phela mina kade ngagcina ukuba nomfana omuhle njengawe angazi noma kwenziwa ukuth sengidakiwe yini mfethu kodwa angyona ileyontombazane ez’shelelayo emfaneni noma ezicelelayo. Siqhubeke sibheme angikhulum kakhulu imicabango yam nje elokhu idlala ekhanda ngizicabangela ukubhebha igolo elisha elimnandi futhi ngisho kungathiwa elikabani melilisha limnandy nje ngizobe ngibe nobsuku obuhle. Ngibe ngisho ngithi ang’hamb mina nabafana abangawona amasoka, meyingeke nje iqomane noma yenzelane injabulo ama-out ami avele ashaye imoto kyohlalwa e flat(ini). Avele athi kululeka haw!! Asikho njalo thina lapho lomuntu ufake izinkophe,nose ring, izinzipho ushaye tight uzikale kamnandy isbumbu plus nesinqa sikhona ulokhu ephafuza intuthu akabhemi lokhu oku Crc ngizibuze ukuthi ngempela lo sis omuhle kangaka ubekwa yini la kmin. Hhayy ngibe ngiqunga isbindi nami ngimbuza kanty usis lo akanaye yini umuntu ajabulisana naye ngoba mengikbuka ngizibukela umuntu omuhle othandakayo futhi. Nginobaba wengane nje kphela esahlukana naye kodwa angnaye umuntu ongijabulisayo okwamanje, ngivele ngithi yaz kunomsindo la awfuni sithi ukphuma kancane syohlola emotwen kancane kuze sizozwana kahle meskhuluma athi ayikho inkinga singahamba. Mina angnamoto imoto eyebrazo kamjita wam nayo iyathanda ukuz’hambel nathi ngoba syas’dedela istayela namajita mesphumile syobushaya… ngivele ngifike etafuleni lethu ngithi brazo awuth ukhiye lapho ngsafuna ukoxoxa nalo sis ngyabuya manje abesesukumile azikhuthuze fast aphume nokhiye angnike ses’hamba nje nalo sis athi ntwana woza la ngbuye ngize kyena “sho brazo zthini” athi ama condom angaphansi kwe seat yam kodwa la ngemumva ungamyeki lomuntu uhlabele ngisho nathi lapho makukuth ngesithole inquza namhlanje! Ibe isho indakazo etafuleni ngibe ngishaya istiff ngithi khuleka brazo yam uyazi nawe ngibe ngiphendukela kulo muntu sehle siye emotweni. Mesfika nje ngivule imoto ngibe ngingena ngemumva naye anglandele afune ukugona kmina ngibe ngisho ukuth khona ozobhebheka namhlanje, vele nami ngihalela kabi ukudla igolo elisha, angene ngaphakathi ngithi ngisathi ngyambuza manj.. abe ethi manje wena uzele ukukhuluma la noma uzongiqabula mina ngyakthanda bandla ukqabula mase ngidakiwe ebekhotha umlomo aphuze le savana ayphethe ngibe ngimthinta ithanga elinjani lona ngisinyuse njalo isandla ngisidlulise esbunjini esingakanani sona esithofozelayo ngifike ngibambe ibele ngibe ngimqabula umqala avele avale amehlo ngiqhubeke ngimthinte yonke indawo nginyuke ngize ngifike emlonyeni siqabulane iskhath isingeside ngizwe ngesandla sakhe sesivula uziphu we jean yam ngasho ngath haaww ngabhebha mina lapho sengiqhanyelwe ngenye indlela manje. Asfake ngaphakath isandla athinte ipipi elokhu el’phuraza ngivele ngisangane ngibe nam ngimvula amabele ngwangenele ngolimu isandla sam ngisehlise futh ngisiphindisele esibunjini sakhe ngim(Brashe) ngidlalisa ubhontshisi angikakasifaki ngaphakathi ngisangaphandle kwi tight lapho useya khala ahhh ahhh kuvele kube engath ikhanda liyazula manje kimi ngimuzwa ekhala kamnandi ngibe ngisishutheka ephentini isandla sam avele awavule kakhulu amathanga athi ima kancane ngihlehle kancane kuyena, abe ekhumula itight kanye kanye nephenti akbeke phansi athi wena ulindeni? ngibe nami ngyehlisa ijean kanye kanye ne trunk yami.. ngibuyele kyena ngiqhubek nokum’ngena ngolimu emqaleni avele ang’phuraze ipipi alishayisa indlwabu hawee! Ngikhale lapho umuno wami usegolweni ngidlalisa ubhontshisi ulokhu engathi isandla sam uyasvalela ngamathanga akhe aphinde awavule aqale manje futh akhale ahh ahh mmhh ngivele ngithi ngiqhanyelwe manje yooo athi khumula iskibha sakho khona ngzogibela kuwena. Ngibe ngiskhipha fast sengijahe angigibele zikhale once umuntu abhebhe aqhubeke nokyophuza utshwala . Avele agibele kimi ufike umcabango we Condom ngbuy ngith hhayy futh isikude lomuntu usegibelile kmina ngeke ngimsuse ngenxa yokuth ngfuna ukbheka icondom mina nepipi lam seliphuma amanzi okuqhanyelwa ngifile ukuqhanyelwa. Avele abambe ipipi lam lapho mina izindla zisezi nqeni ngilokhu ngiziphuthaza ngizimpansa naye u bhizi ushayisa ipipi indlwabu wathi esuka walifaka wehla kancane laze langena lonke lapho ishisa kamnandy kanjani aphinde anyuke slowly waphinde wehla futhi langena lonke hhaaww! Kusho mina, ngizwa lobumnandy begolo elishisayo elimanzi elixhifika amanzi okuqhanyelwa. Wangidla u sis wabantu ngazulelwa ikhanda sengizwa kushisa kamnandy kanty sengiyachama waqhubeka wafenda engayeki elokhu ekhale njalo ahh ahh nam ngilokhu ngisishayile isinqa ngimumpansa ngibe ngikhala ngikhaliswa ubumnandi bokubhebha igolo elisha kuthe kusenjalo waqala wafenda washesha manje sesikhala sobabili liyasho ipipi ne nquza ilokhu iphaxazeka kumina ngizwe kuzula ikhanda kakhulu manje naye usengibamba uyangiqinisa uyazidla strong ngizwe kushisa futh ngakhala kakhulu manje ahh hhaww! Kanti sengiyachama futh ngaphakathi kuye athi ahh ahh awwee mah nam ngyalizwa ipipi limile aliwi ilogologo lo. Aziphaxaze umntanabantu kimi ngize ngisho ngaphakathi ukuth cha ngihlangane nesfebe esfana njengam la into engidla ngempela mengimbuka uvale namehlo uyazidla nje strong ngivele ngiqale manje ngimuncele amabele ahlanye anyuse ispeed sokufenda akhalele phezulu igolo liyaxhifika amanzi alo kanye nama sperms ami.. izinqa ngilokhu ngizishayile zingikhalela kamnandy emadlebeni plus ne sound ye voice yakhe esho phezulu manje endlebeni yami.ngaze ngachama ukwesithathu kwayima ema wathi sesijabulisene mfethu haa! Nam ngisho ukuthi hhayy kona uyayaz into yakho, wangihleka wathatha i savana yakhe waphuza wathi uthe igama lakho uwubani konje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *