SANGIXEGELA ISIMILO

“Sengisekhoneni lethu darl”, umyalezo ovela kuXolani isesheli sami izikhathi zinyukela ko7:45 ebusuku. Ai nami bese ngimlungele ngidonse okuyiperfume yami ngizithi “fa fa” okokugcina ngilungise amabraids ami ngiwadedele ngiphume ngiyekhona.

Ngithi ngifika kuye abe engibamba enganga ngizwe ngifudumala, bese ecela ngingamdedeli since kuheleza nomoyana wakusihlwa nezingono seziqala ukuqina. Aqhubeke-ke umfoka Mkhathini acele uthando empeleni nami sengyamthanda kodwa ngisazama ukubamba isimilo phela indoda awuvele uyiqome nje. Ai siqhubeke sixoxe naye ngithe nee kuye ngimfulathele sincike ngodonga lomuzi wabantu izinqa zami ziqondene nobuntu bakhe. Izandla zakhe uzifake ejezini ngaphakathi kimina ulokhu ungiphulula isisu ngyayizwa impokompoko isivukile ilokhu iyangigqula ezinqeni. Ngyazizwa ngiqhanyelwe manje izwi seliyahhedlezela kimi igazi liyashisa. Ai angibambe manje angiphendule ngibheke kuye asho ngeliphansi, “Ngivumele Ngwane ngikwenze ube ngowami” ngimbuke ngqo asondele angiqabule, ngiwamukele ukiss wakhe izindebe zethu zishayisane zishelele.

Ngizwe kahle ukuthi igazi liyafudumala ngempela manje kwazise nomuntu wesilisa angisamazi. Afake isandla adlalise ingono, siye sehle singene ku legging awunwaye kabili kathathu umsoon asikhiphe akhothe umunwe awubuyisele futhi ku legging agudle nawo manje-ke ubhontshisi wami oqumbile. Lapho nogesi usuhambile vele kumnyama la ubufebe engabufundiswa eLadies House sebuvuke bema ngezinyawo sengyamoaner “mmmmh aaaah” ngyamphuthaza nami.

Angibambe isandla asifake phakathi ebhlukweni kuye angibambise umthondo wakhe osuqineee ngathi amakhekhe kamawengane kabhuti asibhakela wona ngokhisimuzi singamcelanga. Ngiwuphulule umthondo nezandla ziyaqhaqhazela sengfisa ngabe kade ngamqoma lomfana ngabe manje nginesibindi sokumcela angizwise. Ai uthe esuka wangiphendula umfana kwayimi oncika odongeni waphakamisa ijezana lami waveza ingono wayincela sakuyiluma slowly ngezwa ngihlanya. Ngelozi yobufebe ungilahlelani na nakhu ngizobhebhisa umfana ngingakamqomi ngibuye ngiziduduze ngokuthi empilweni uphila kay 1. Ai angifukule umfana athi angibambelele ngezandla phezulu kothango lalomuzi esincike ngawo angeseke ngezansi lapho ngizwa ngezinqa sezibanda nje I’m lost angazi ukuth ilegging uyehlise nini.

Ai awuhlikihle umfana ubhontshisi abuye angikope lapho umunwe uyashibilika nje ingquza isimanzi thixaa. Angehlise athi angime sakugxamalaza aqede aqoshame phambi kwami, ayingene indovozi ngolimi lapho iclit uyidla sakuyiluma softly ngyayobayoba phela manje ilomfana nomsindo wokukhala kwami uyanyuka. Aphakame ahleke kancane , “uzosibambisa darl yehlisa umsindo” angiqabule ngizwe ngosawotana wendovozi yami ezindebeni zakhe. Angibambe isilevu ngimbuke ebumnyameni, “dali uyangivumela yini ukuthi ngibe owakho ngibuse inhliziyo yakho ngidumise umzimba wakho?” Ngithule ngimbuke.
“Vuma ntombi kunini ngikhala”.
“Ngyakuthanda nami Xolani”, ngiphendula ngezwi elihhedlezelayo athi uyakhuluma ngimxhume umlomo ngimqabule ngenkani. Angiphendule angibhekise odongeni ngimfulathele ayehlise futhi ilegging kakhudlwana ngizwe enginwaya ubhontshisi ngemuva.

Ngapha ungiphefumulela endlebeni ngomoya oshisayo isandla esisodwa singipotoza isibunu esinye asilethe ngaphambili anwaye ubhontshisi ngivele ngihlanye ngigobe izinqa zami zimthinte kakhulu. Awu alukhiphe uhalakasha lomthondo alihlikihle kabili kathathu emnsinsileni maqede alibeke engquza.
“Uyangivumela ukuba ngibe owakho ngibuse, ngidumise umzimba wakho?”
“Mmmmh”, kunanela mina.
“Angikuzwa dali uyavuma?”
“Yebo Xolani qhubeka”, sengisho ngokudinwa nangu umfana ezenza into edurayo la ezenza u5l wamafutha. Awuhlikihle ubhontshisi ngomthondo ngithi ngyawubamba ngiyawushutheka angishaye isandla.
“Zifundise ukucela ntombi”
“Mkhathini ngyakucela”, sengisho sakukhala. Ahleke kancane, awuqondise manje umthondo awufake kancane kancane ngizwe izindonga zendovozi zinwebeka ngaphakathi uyangena lomthondo waze wagcwala milikihli sekuqala nezinhlungwana.
Athi ukuthula kancane ngiphenduke ngimbuke, aqale afende slowly bunciphe ubuhlungu ngizwe ubumnandi bodwa manje kwazise lomthondo walomfana ugobile kunendawo nje la onginwaya khona.

Ai afende anyuse ispeed manje nami sengyakhala “mmmmh aaah, webabo” ulokhu ehlebezile kimi endlebeni “shhhh”. Afende manje sekukhala ubufaxafaxa bokushayisana kwamathanga ethu nendovozi isimanzi teee uyayihlikihla ngaphambili kubhontshisi nam sengikhalela phezudlwana manje angisenendaba ukuthi soziwa abantu. Angifake isithupha emlonyeni athi angimlume ngehlise umsindo. Aibo wangifendisa okwento engeyilutho manje umfana ngapha esinye isandla sakhe singidlalisa imbobo ka number 2. Kuqale kungithuse lokhu kwazise angikwazi ngiyakuqala namuhla kodwa ngigcine ngizwa sekumnandi. Angifende kakhulu manje uMkhathini uyangihlebezela ngapha, “ngyakuthanda Ngwane, ungakungabazi lokho uyezwa”. Mangithi ngyaphendula avele awushaye deep umthondo afike ezindaweni engingazi ukuthi kuyafikwa kuzo.
“Imnandi inkomo yakho mama, ibophele ithule ithe duu”
“Oooooh Mkhathini ngidle eyakho yonke”
“Ekabani mama?”
“EkaMkhathiiiii…”, ngingakaqedi awushaye left and right umthondo ngizwe kukitazeka amakhwapha omsoon sengikhala nezinyembezi manje la. Afende masinya manje uyabhonga ngivele ngikhale kakhulu, angidedele awukhiphe umthondo awuthintithe esinqeni kwa right isidoda sakhe asichithele sonke esinqeni sami. Lapho siyahefuzela mina ubuso bumanzi umjuluko nezinyembezi ngikhaliswa ilomthondo omnandi kangaka ngyawuqala.

Besekukhonkotha nezinja zakulomuzi zinanelwa ezinye zakomakhelwane akhumule isokisi angesule isibunu sizwe kuthetha ubaba wakulomuzi, “yey ungubani wena ufunani la?”. Lwangithi heqeee uvalo ngathi ngyabaleka wangibamba ngqi uXolani, “ngyakuthanda futhi ngyabonga darl ungazise uma usufike endlini nami ngokwazisa”.
“Zinjaaa, nisuka lemakini nizokhwelanela la”, kwaba ukuhlukana kwethu sibaleka lapho kimi umsoon usamanzi…

8 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *