Virgin lase next door 2

Impela lamacheery athe kukhula kunathi azala zingane ezinhle futhi ezihalisayo kanti ngapha futhi abakwazi kuzifundisa nokugqoka. Ingane ivele igcebheze nje ngisho ne uniform yeskole.

Ngacina sengilidizela leVirgin lase next door ngoba phela ngigqiba indaba yokuthi lingatsheli muntu ngokulikhotha kwami indunu yalo encane ? enezinza ezincane. Ngomhlaka 13 Feb kzoba yiValentine ngaksasa laseselithi angiliphe imali yokuswenka ksasa for V/day kwasho kuth anginachoice ke nami ngoba kmele ngiyigqibe lendaba yethu eyihlazo nemfihlo futhi emmandi.

Ngayinika R50 wokukhera kanye neyokuswenka ngazama iplan phela lokuthi mele ngiyikhothe futhi inquza??, ngeza neplan lokuthi izophuma ithi ibiyofunda ngokubhala amakhadi evalentine awaksasa phela ezobhalela umama wayo. Engabi nankinga umama wayo ngoba vele naye ngake ngamkopa sidakiwe, senza plan kuth sohlangana groundini ntambama ngzoykhotha bese ngiyinika loR50 wokukhera kanye nokuswenka

Ngempela sihlangane nalevirgin ligqoke isgcebhe njengenjwayelo ligcwele ngomzimba ngathi usisi usemdadla nyana uma ungalinakile. Hhay ke sihlangane groundini singene phansi phakathi kuma stands estadium sebhola ngibheke khalibhothi elidala nje lapho ezolala khona.

Ngayitshela ngathi ayikhiphe ipanty ingasikhiphi sketi iskhuphule nje kphela ngoba sincane nempela yenza njalo kwavela kwavela bhontshisi othe Kuba mkhudlwana ngavele ngoma amathe sengiyibona inquza encane eclean enoboya obuncanyane. Ngaquda ngala ngesisu ngayingenela ngolimi?? ngezwa okusasawoti nyana ngangabanendaba ngaqhubeka ngilalele ukuhayizwe kwalo levirgin

Ngabona livula kakhulu imlenze libamba obhozo balo ngabon kuth sekayayibuka porn lona ukwazelaph kuth mele abambe obhozo mayivula inquza. Ngamlekelela ngbambe amathanga ngiwakhotha nawo ama inner thighs amakhulu wena afresh ngiwamunca? ngbuye ngenyuke ngiyenquzeni.

Ngayipetula ngabona isavalekile kancane ngafosta kancane ngafaka ulwimi phakathi ngezwa ememeza ethi weemama!! Kumnandi ngakigoqozisa ulwimi lwami phakathi ngezwa ememeza kakhulu, ngakikhipha ngaya kubhontshisi ngawuncela ngiwudonsa ngiwuninda ngamathe ngiwukhotha kamnandi ngapha ngiqhanyelwe ngiyafa.

Ngacela kufaka umuno wavuma ngawufaka ngamuzwa ethi kubhlungu ngawuncenga waze wangena half ngawubhekisa phezulu ngaqhwanda ngamubona ephakamisa zinqa eyaphezulu esanganiswa ilomunwe ememeza. Ngamikissa ngabon kuth akakwazi kucabuza ngathi akavule umlomo ngamunca am lips akhe ngiwadonsa ngiwabonda ngolimi.

Ngabuyela enquzeni ngayikhotha ngaze ngehla ngomsele wokubhosha ngawukhoth kancane ngayeka ngabuyela enquzeni ngabon into emhloshana ewucream ngayikhotha ngayidla ngangfisa vele kuyizwa taste yalo. Ngayifaka yonke inquza emlonyeni wami yagcwala ngiyimunca engathi ngimunca ithambo elinomkantsha.

Ngayikhotha almost 30min nje ngehla ngenyuka ngolimi ngilifake embobeni ngezwa esethi ngyakthanda malume wami, ngakhipha umthondo ngashaya indlwabhu engbuka 2min ngachama ngchamela phekwenquza ngaqeda ngawakhotha masperms wami sengikhotha kanye nenquza yakhe esengiyininde ngolimi lwami . Ngaqeda ngakhipha tissue ngathi akasule agqoke.

Saphuma phansi kwezitebhisi akekho osbonile ngamuhaga ngamunya kancane ibele elikhulu phela uthe Kuba nomzimba ngaqeda ngafaka limi endlebeni yakhe wahayiza wagxuma ngamyeka. Wathatha file lakhe ngamnika lemali ngathi akahambe phambili ngzomulandela kuze kungabonakali phela .

Mnj mangthola ithuba mangimubona empompini emva kwendlu ngyajampa ngyomukopa ngimucabuze useze uphuma igazi sengimuqaqe ngomuno nangolwimi lami.

Sihlele kuth Goodfriday sobhebhana mnj and I can’t wait ngoba sengimujwayezile kubanqunu phambi komuntu weslisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *