Threesome.

Sanibonani igama ngingu sbusiso mtshali 32 years of age endaweni yase Mpangeni, ngisebenza kwenye inkampani yoNogada ngihlala nengoduso yami uNoxolo ona 30 years Kanye nendodana yethu Ena 5 years,
Unoxolo sineminyaka awu 8 sindawonye sengavela nakubo yize ngingakaqedi,
Indaba ithi kwathi suku thizeni ngike msebenzini ngizifundela izindaba kuleli page ngahlangabezana nendaba la indoda ibhebha umkayo Kanye noMngani wayo ilapho engaqala khona ukuhala noma ukulanganzelela ukuyenza lento noMkami yize ngangingazi ngingayiqala kanjan le ndaba kuyena koda yena uwumuntu oActive kakhulu ocansini akaze nangelilodwa ilanga anqabe ukuba ngimbonde, ngaqala ngazama amacebo okuyixoxa naye lento kancane kancane koda ebonakala ewumuntu ongayizwisisi neze ngingazi noma ukusaba noma akayithandi at all,
Kwathi kuvalwe izikole savakashisa ingane kuGogo wayo thina sazikhipha weekend away, ila ekwafika khona kwaba mnandi sazijabulisa la esasi booke khona kwenye indawo eyi self catering ngazidlela ugologo wami obovu ubbe eziphuzela isavanna yakhe ngosuku olulandelayo omunye wabangani bami abone Kuma status ngi postile ukuthi ngizikhiphile no bbe kumnandi acele ukuza no muntu wakhe naye, ngimuchazele ubbe angabi nayo inkinga ebese nginika umngani wami ama directions kwaphela amahora amathathu ngabona nge moto isishaya ihoot esangweni angene umngani okwangixaka ufike uhamba yedwa ebese eyabingelela achaze why ehamba yedwa futh kungabi nankinga akhiphe utshwala afike nabo siye kozihlalela ngakwi pool sishibize sishise nenyama isthandwa sami sisenzele ipapa kube mnandi nengoma ikhona siyadansa, kwathi selishonile impela ilanga ngabo 19h00 sangena ngaphakathi endlini siyadansa siyaphuza sengibona nomngani wam esedansa no bbe ngokukhululeka emubamba nezinqa jesu lapho unesinye isinqa udali wami ei ngisukume nami ngidanse nabo but kusho kona nje ukuth akuyona into engiyaziyo ukudansa sisadansa kanjalo ngimuqabule entanyeni ubbe ngimuhlebele ngithi ngiqhanyelwe mina manje lol asho nge smile esincane azithulele aqhubeke adanse, ahambe ayobhema umngani wam ngisale ngikompe ubbe ngimuhlebele ukuth “umngani uzolala nathi ngeke esahamba cos udakiwe” angibuke athi akuve ngikhohlakele ngihleke uthe ebuya umngani waqhubeka kwa mnandi sesihleli ko sofa siyaphuza jesu amathanga esthandwa sami asobala and amehlo amngani akasasuki kuye kufike isikhath sokuyolala lapho sesi On siyacula kugezwe kuyiwe embhedeni, angihlebele ubbe ujuth ngempela umngani wam uzolala embhedeni nathi ngivume ngisho ngibe ngimumemeza angene egqoke itrunk kuphela lapho ubbe ushaya nge night dress encaaane akukho phenti, simufake phakathi nendawo ubbe ngingamoshi sikhathi ngimuhlale ngo kiss ngibe ngifaka isandla enkomeni eside isikhathi lesi sesiphefumulela phezulu umngani usethe neeeeee ezinqeni zika bbe inyt dress isikhuphuke yonke, ngimuhlebele ubbe ukuth siyakubhebha manje athule angasho lutho Abe engishaya indlwabu ngithathe isandla sakhe ngimuthintise umthondo ka mngani wam avele asishaye sobabili indlwabu isikhashana asukume aguqe ngamadolo aqale angimunce ipipi abuye amunce Elika mngani for about 10minutes ngisho ngisukume ngiye ngemumve kwe sinqa sakhe ngimukhothe ingquza isikhath eside ebese ngimufaka umthondo ngimubhebhe naye uyalekelela uyafenda ube umunca ipipi la mngani sashintshana no mngani wami samubhebha kwaze kwashaya o1h00 ezintatha Salalah saze saphaphama ekuseni ngabo 06h00 ubbe esengasekho embhedeni savuka samufika ekhishini enza okubabayo ukudla ngamuqabula ngamubuza ukuth uRyt wavuma nge smile ngathi mangifaka isandla alikho iphenti lapho umngani uyabhema ngaphandle, ngasho ngabe ngimuqukula ngimubeka phezu kwetafula ngangabe ngisacucuza ngawushaya phakathi umthondo wangena umngani wangifika ngi busy ekhala ebbe ethi sekhathele amapipi amabili kwaba zinhlanga zimuka nomoya samubeka kusofa samubhebha ekhala ngokuthi kumnandi asingayeki lapho isifenden ingane yabantu yooo uyafenda mkami

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *