Hunting pack

One slimana day ngahlangana nomuntu wesifazane oshadile kwi sex house party. We clicked nje and we became friends. Sangcina ngokuthi sizohlanganisa amasu okubhebha men and women together (MFM or FMF or eith couples). Since that day uma ethola intombi kuba intombi yethu. Nami uma ngibe nenhlanhla i share whatever I get. Singathanda ukuthola umuntu ozoba i regular yethu. Wesifazane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *