3 sum

wu Friday ntambama ngiqeda kufika endlin ngiphuma emsebenzini,,, ngifike ngi beke iskhwama se laptop bese ngiya e bathroom ngivule amanzi ashisayo kwi shower ngi geze,,, uma ngiqeda ukugeza bese ngi thathe i dumpie eyodwa ye Stella ngihlale kwi couch ngibuke i tv ngiphuze,, kuthe ngabo 7 ntambama ilanga seli pholile bese ngithathe imoto, yimi lowa ngili bangise e blue lagoon.

ngfike ngiqale e country ngfice kugcwele kungekho indawo yoku paka, bese ngibuye ngize ngapha la ekune damu ngakhona,.. nakhona yinto efanayo kugcwele,, nhlanhla leyo ngiyi thole i parking, ngi pake ngi khiphe i camp chair yami ne cooler box bese ngihlala phansi ngya phuza…. Kuno msindo la kuya phithizela kuya le na le,, bese ngi qaphela labo sisi aba pake eduze kwami abaw 2 nabo abazi pholele nje beloke be phuza i ICE TROPEZ,,, ngiloke ngiba ntshontsha ngehlo nje kancane kwazise nginakho ukuba nama hloni, kwazise futhi bathe uku khula kunami,,, ayke sihambe iskhathi ngize ngi qaphele ukuthi oyedwa wabo unakho ukungi buka,,, emva kwe skhashana nalo omunye aphenduke angi bheke,, ba qhubeke bahlebe,,, emva kwalokho base beloke bengi jeqeza nje,, athi esuka lo oyedwa angi qhwebe,,, ngi sukume ngize kubona “sawbona” kusho lo ongi bizile, ngi phendule nami,, “yebo, ninjan?” ba phendule bo babili “suaphila, wena unjan?”,,, ngiphile nami ebese ebuza lo omunye “why uhamba wedwa?”,, ngibuze nami. “haw, kmele ngabe ngihamba noban kanti?”,,, ku phendule lo omunye “haw kmele ngabe uhamba ne ntombi yakho”,,, ngi phendule nami “anginayo njena”,,., bahleke bonke,, “unamanga nje wena, there’s no way ukuthi ungabi ne ntombi ube uhamba nge moto enhle kanjena,, n nina bafana abancane nifeba kabi”,,, ngi phendule futhi “kanti akuthina sonke ke eai febayo”….. “thatha izinto zakho uzohlala nathi lana”,,, kusho lo okuyena ongi bizile, nange mpela ke nami ngenze kanjalo.

uma sesi hlezi kube mnandi nje impela i radio idlalela phansi kahle nje sta xoxa sya hleka,, baya jaiva osisi khona behlez kuma camp chair,,bese bezisho ke amagama abo “Ngingu Neli mina” kusho lo ongi bizile,, “mina ngingu Zinhle”,, kusho lo omunye.

u Neli ufake into ethi ayibe yi ngubo or i shirt efaswa ngezi nkinobho,, egcina ngenhla kwama dolo, u Zinhle yena ufake ingubo elula nje nayo futhi emfushane. Njengoba behlez nje amathanga abo avele ngaphandle wonke,, ngizwe umthondo uvuka ulaka,, baya nyakaza impela osisi,, uma ngithi ngyabheka u Neli usehlez saku govoza ,,, uma ngithi ngybuka hawe mah!!! alikho nhlobo iphenti,,, ngizwe ngi fikelwa wuku shisa okunga chazeki,, uvalo lungi shaye ngamandla,,, si qhubeke sphuze sixoxa,,, kuthi kunga nakekile u Zinhle akhale ngoku phiswa wu mchamo,,, “ngicela ungi phelezela boy ngyo chama” esho sakudlala,,, ngimane ngi hleke mina,, asho asukume athathe i tissue,,, “woza phela boy, kumnyama manje n ngya saba”,,,, bese ngya sukuma ke ngimu phelezele,, afike asithele nge shlahla, bese ngime ngibheke le kude “Haw wabheka lena manje, usaba uku valeka amehlo?”,, ngi phendule sakudlala “ukube iyawavala amehlo ngabe maning kabi amadoda angasaboni”,,, ahleke u Zinhle,,, bese ngya phenduka ngi mbeke, uthe uma eqeda bese eyasula bese e sukuma,, “Haweh mah! naye akali fakile idilozi”,,, lungi shaye futhi uvalo… sbuyele emumva ,,, uma sfika nje u Zinhle asbuke ngamanye amehlo bese e hleka.

sa qhubeka saphuza,, yaqala ya shintsha indaba,, baqala bangi buza imibuzo enzima manje.

Zinhle: manje njengoba uthi awuna ntombi nje, ubhebha bani?
Me: haw ngibhebha noma ubani osuke engi nikile , engi suke ngim thandile nami

Neli: Ohh, nawe uyile nhlobo ebhebha abafaz ba bantu?
Me: Uma nje e vumile or engi nika, angeke ngi nqabe.

Zinhle: yey wena mfana uzosha, ubafunan osisi abadala kunawe?
Me: Bamnandi kabi osisi abadala

Neli: waze wa khohlakala we ngane,,, umqala ngalaph nje kodwa umfaz wo muntu?
Me: ngimqala ngo kiss, bese ngimu lalise ngo mhlane embheden or ku sofa,, ngim vule amathanga ngimu qabule emathangeni ngibe ngim phulula wona,, ngimu bambe amabele ngiwa botoze ngibe ngibe ngim khotha phez kwe phenti,,, bese ngi lehlise slooowly,,, lize liphume ngama qakala,, bese ngim khotha inquza ngi hambise ulim phez kwezi ndebe ze nquza ngibe ngiba bambe i ass,, ngaleso skhathi ulim ngilu dlalisa kwi clit,,, uma ese manzi bese ngilu fake ulim ngimfende ngalo aze achamele emlomen kmina,,,, lapho ke ngya sukuma ngzomu qabula emlomeni ngibe ngim dlalisa i clit nge khinqi….. ebese ngili fake lonke ,,, NGIMFENDE NGIZE NGI CHAMELE PHAKATHI

Neli: Damn!!!! yey wena ngabe uyi fundiswe wuban yonke lento?
Zinhle: U r one bad boy
Neli: yazin,, mina ngfuna usi khombise yonke lento obuyisho.
Zinhle: Exactly,,, sikholwa ngoku bona ke thina.

basho lokho base bethi asi hambeni,,, ngi thukile manje n nginoku jabula futhi,, “uzosi landela ke yezwa, siya e flatin lami”,, kushi u Zinhle,,, bese bengene emotwen, nami ngingene kwe yami ngiba landele.

sahamba saze safika ke e flatin lika Zinhle,, sangena si landelana sa paka sase singena nga phakathi,,, uma sfika u Zinhle athi “khululeka ke ngane, zizwe usekhaya la”, ngaleso skhathi u Neli ungene waya e bathromm wabuya ese bhince ithawula wase u Neli eya khona naye,, uthe nje eqeda kuvala umnyango we bathroom u Zinhle,, u Neli ngam bona esegone kmina engingena ngo kiss oshosa bhe,, ngathi ngisa didwe yi lokho,, wangi khumula iskhindi ne vest wakh lahla phansi wazo gona kmina engi qabula ese hefuzela,, ngamu bamba ngamu buyisela nga phansi nga guqa phamb kwakhe,, ngamu bona esezi vulela yena amathanga, ngamu ngena ngo lim ngamu khotha inquza eyasi manzi te,,, waye loke ekhala ememeza njalo “ooooh,, yessssss bby aaaaaah,,, thats sooooo good bby yesss yesssss aaaaaaa mmmmmm mmmmmmmmmh”,,,, wasuka lapho wangi bamba nge ngalo wangi donsa sa landelana siya e kamerwenj,, wafika wangi phonsa emhheden wazi bambela ipipi walifaka emlomen wali munca sengathi udla u ice cream,,, wayeloke esho a e vumbuka nami ngi nanele ubumnandi ngivale amehlo,,, ngathi nginga lindele ngezwa ngento eshisayo emlomeni,, uma ngithi ngyabheka, u Zinhle esemanae wahlala nge nquza emlomen wami ebhizi engi fenda ngayo,, ngapha u Neli ungi munca umthondo,, ngase ngi sangene uku qhanyelwa,,. wasuka lapho u Neli wagibela kmina wazi fakela yena ipipi,,, wangi fenda mawal ekhala isi mayemaye,,,, ngapha u Zinhle ungi fenda umlomo,, u Neli ungi fenda umthondo,,, ngase ngi sangene, nge hluleka ukuzi bamba nga chama,,,, ngezwa sengathi ngi banjwa yi jaqaba,,,, wa memeza u Neli wa dlikizela phez kwami wachama naye,,,, … u Zinhle naye ngamuzwa ese screama naye “yeeeeeeeesssssss” ngezwa ngento eshisayo igcwala umlomo kmina ,,, esefenda mawala naye ngizwa ukuth ngi phelelwa wu moya,,,, wa chama naye ………….. ba sukuma bo babili bangi shiya ngilele flat ngo mhlane,,, ngezwa u Neli ethi “WE ARE NOT DONE WITH YOU,,, U HAVE TO FUCK US THE WHOLE NIGHT LONG,,, just take a 30 minutes break coz round 2 is coming up”………….. ngasho nge nhliziyo,, BAZONGI VOVA KE LABANTU??????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *