Umuntu wo muntu (Episode 1)

u Lwesithathu ekseni, ngi vuswa ukukhala kwe foni, ngivuke ngiyi bambe… wu mphathi wami uthi namhlanje ucela si sebenzele emakhaya ngesi zathu soku hlupha kwa gesi e office lethu,, ngi jabule ngife ke nami ngoba ngyaz akukho okutheni engizo kwenza… ngabuka nga xubha ngase ngya geza,, ngo 09:00 kube ne TEAMS MEETING,, ngo 09:30 yabe isiphela, ngaleso skhathi ke ngase ngaz ukuthi seku phelile oko suku,, ngizwe indlala bese ngithatha imoto ngiye e Windermere centre, vele kula nje eduze kwazise ngise morningside ngokok hlala.

ngithe nje ngiqeda kungena e Checkers,, ngase ngibona lo sisi oyi yellow bone omi kahle o pakishile, cishe uwu size 34/36, ngokwemi nyaka mhlampe ungi shiya ngo 5 years,, uvalo lwangi shaya mawala, lo sisi ufake ingubo emfushane (summer dress) enezi mbali, egcine nje nge zanzi kwe zinqa,, “kambe ngzomu ngena kanjan lo muntu?”,, ngizi buza ngizi phendula,,, ngiloke ngi zula zula e stolo ngfuna ukuthi uma eseyo khokha ngim landele…. ngangi loke ngim landelela kude wamane wajika kwenye i isle ngangabe ngisam bona,, nga qalaza istolo sonke kodwa lutho,,,, ngezwa ngi phoxeka ,,, nga hamba ke ngaya kwi till ngiyo khokha,, u cashier angi buze i checkers card,, kusho khona ukuthi anginayo,,, “sisi awunayo i checkers card?” kubuza u cashier,,, “oh yah ikhona” ku phendula lo wesmame,, uma ngithi ngya bheka HAWE MAH,,, nangu lo muntu,, lwangi shaya uvalo kwashisa umzimba kwa ncinza amakhwapha,, angi nike usisi i card lakhe bese ngili nika u cashier,,,, ngalowo mzuzu ngya qhaqhazela …..

ngithe uma ngi qeda uku khokha nga buyisa i card la sisi ngase ngyabonga,,, nga suka ngayoma ngakwi entrance,,, ngaleso skhathi ngyafa wu valo,,, akhokhe lo sisi bese eza kancane,,, ngya vevezela angaz nokuth ngzomu qala kanjan,,, “sisi wami” kusho mina ngi moyizela,, aphendule “yebo bhuti”,,, ngi qhubeke,, “ehhhh ngyabonga ngokungi boleka i card,, ngfisa sengathi nami kungaba no sizo engingaku nik lona in return”,,, amane a moyizele angsho lutho, ngalowo mzuzu siya hamba siyo phuma le ngase Wimpy,, sithe uma sfika phandle bese usisi ekhipha ifoni,, “kuno muntu ozoku landa?”,, kubuza mina, aphendule usisi “no ngya requesta” ku phendula yena,,, kuthi kuse njalo ngimuzwe esesho saku memeza “ohhh Gosh”,,,, “kwenzenjani?”,, kubuza mina, aphendule athi ifon yakhe isimane yaphela i battery bese ngi qhubeka mina “ngingaku hambisa mina, only if u don’t mind kodwa”,,, wathula wangi buka “awusona nje i sgebengu kodwa?” ebuza saku ncokola,, ngamane nga hleka,, ngyabona kuya lunga “cha sisi wami, angisona i sgebengu”,,, nange mpela ke avume bese siya suka ke siye e motwen yami…….

ngfike ngi mvulele “oooh uyi gentleman vele or uzama uku cosha ama points la kmina?” ngimane ngi hleke bese ngyo ngena kwi driver’s door,, bese siya suka ke,,, sithe nje uma si suka bese ngi zazise kuyena,, azazise naye “ngingu Gugu mina” kusho yena,, ngalowo mzuzu njengoba ehlez nje ingubo seyehle yonke amathanga ahlez obala wonke,, sengi qhanyelwe ngi file. ,, siya xoxa nje uloke engi buka sakungi ntshontsha,, sihambe ke size sfike la ehlala khona,, uthe uma esezo kwehla bese ngim cela angiphe inamba yakhe,,, “uyashesha nje wena vese umthetho wakho?” kubuza yena,,, ngibuze nami “usho ngan kodwa?”,,,, aphendule,, “ay kuningi nje engiku bonayo la kuwena,, awukwazi ukuzi bamba,, letha lanifon yakho”,,, ngam nika ngishesha,, wayi faka inamba wase eya valelisa…. ngales skhathi ese flathele ngiloke ngibuka i ass yakhe enkulu,, ecishe ivele kule ngubo yakhe encane,,, ngaleso skhathi ngi qhanyelwe into enga chazeki……. kodwa nkosi yami?????,,,, ngasuka nga hamba ngaya e flatin lami.

uma ngfika khona ngi sangene,, umqondo wami uhambile,, ngi cabanga ithanga ne ass kwalo sisi,, ngalowo mzuzu umthondo umile uqine njenge nsimbi…. “kambe yinto engizoy thini nje lena?”,, lidume ikhanda,, ngithathe ifon ngim fonele “hello Gugu,, bengithi angi checke nje ukuthi isi ON yin ifon yakho”,,,, aphendule “haw ususe ndlin ngok shesha okungaka”,,, ngi phendule,, “yebo, ngihlala la eduze nje”,, kwazise naye uhlala khona la e morningside… amane athi “Okay” bese evala ifon,,, ngizwe ngi phoxeka.

emva kwemi zuzwana bese ngingena ku whatsapp ngim checke,, haw ukhona ngempela,, bese ngymu bhalela

Me: Gugu?
Gugu: Yebo
Me: Yazi ngya hluleka ukuzi bamba,,, angazi kuzomele ngenze kanjan kodwa kmele ngi kwazise ukuthi ngizizwa kanjan ngawe?
Gugu: Lalela wena ngane, ngim dala kunawe nje okoku qala, okwes bili ngingu muntu wo muntu mina, so nje khohlwa.
Me: Manje usho ukuthi lezi zinto oqeda kuzo chaza zizo shintsha imizwa yami ngawe?
Gugu: waze wane nkani we ngane, ne pipi elikhulu????

ngezwa livuka ulaka uma esho la mazwi,, koma amathe,, “lo muntu uyangi linga yazi” ku cabanga mina,,, “ake ngingabe ngisa myeka ke manje”

Me: waz kanjan ukuthi likhulu?
Gugu: ngili bonile, angithi ubusu qhanyelwe uconsa amathe uhaliswa amathanga ka mama wengane yenye indoda ????,, esho ehleka
Me: Do u blame me kodwa?
Gugu: yey wena ngane uzosha,, awuyeke izinto zabo baba bakho.
Me: yaz Gugu ipip lami alikho likhulu,,,, ungeza futhi uzozi bonela uma ungangi kholwa.

sake sa phikasana eside iskhathi ngimncenga ukuthi akeze endlin yami,, enqaba nje kucace futhi ukuthi akezi,, ngithe la sengi phela khona amandla,,, ngezwa ngaye ekhala ngoku shisa

Gugu: ngaze ngafa ukushisa, nawe ngapha uyangi belesela ubuswa uku qhanyelwa.
Me: ngicela uze sizo phuza i drink
Gugu: haw ngeke,,,, yazin ngicela uthenge i wayini bese ungi lethela lana .

ngezwa inhliziyo igxuma ne phaphu,, ngaphuma ngishesha ngaya ko thenga iwayini ngase ngiya la engim beke khona,, ngithe uma ngfika esangwen ngase ngyafona,, nangempela waphuma u Gugu, uza nje mina ngibuka amathangakazi akhe a yellow. W pressa i remote la vuleka isango,,, nga ngena e gcekeni nga paka, ngase ngi khipha i wayin nama Doritos engafike ngawa thenga “ay cha uzi misele, uze uphatha nama chips,, cha uyayifuna lento oyi funayo”,,, nga mamatheka ngibe ngim. buka,,, aphenduke bese ngyam landela,, sangena kwi building sanyuka ama steps,, ngale nkathi ngise mva kwakhe ngiloke ngim koba “ uzo valeka amehlo wena ubuka izinto zabantu abadala”,,, kusho yena ebamba ingubo yakhe enzela ukufihla izithende ne zinqa.

safika ke endlin nga hlala kwi couch, yena walanda ama glass wase naye wahlala kule e opposite,,,siya xoxa la sbuka i tv sidla ama chips sehlisa nge wayini,,, wangi buza imibuzo eminingi mayelana ne mvelaph yami, ne mfundo no msebenzi. kuthe emva kwe skhathi eside ne bhodlela le wayini seli phela,, wangi buza lokhu “manje ufuze ban nge pipi elikhulu kangaka?” ngathi ngisa thuswe yilokho, wa sukuma waya le,, emva kwemi zuzwana wase ebuya,, uma ngi buka ngiyabona ukuthi akasawu fakile u bra,,,, umqondo wasu hambile vele emva kokuthi angibuze lo mbuzo awu buzile,,, wafike wahlala ku sofa wabeka unyawo olu lodwa kwi couch,,, hawe mah !!!!!! amathanga avela wonke,,, ngezwa sengathi nga shokheka uma ngibona isbumbu,,,, angizazi nami nga sukuma nini, kodwa ngazi thola sengi guqe phamb kwakhe,,,, ngamu bamba amathanga ngawa vula,, wangi lwisa ezama jkuwa vala,,, walwa kodwa we hluleka,, ngalowo mzuzu ngase ngi ngene ngo buso phakathi kwamathangakazi ka Gugu a yellow,, “PLEASE DONT DO THIS,, ngyaku cela”,,, kusho u Gugu ngezwi eli phansi,,,, angizange ngisam lalela,,, ngamfaka ulim enquzen yakhe engayi fica isimanzi,,, ngamuzwa ekhala ebubula “ooooooh my God,,,, oooooh”,, lokho ku khala kwakhe kwangi khuthaza ngiba ngamu khotha inquza okwe ngane edla u ice cream,, wayese khala isi mayemaye engifenda ubuso, ebamba ikhanda lami eli cindezela , ngamubona edlikizela,, wa memeze kakhulu “aaaaaaaaaaaah aaaaaaaah”, emva kwalokho walala ngo mhlane ku sofa,,, nga sukuma ngehlisa iskhindi mawala ngeza kuyena,, wamane wawa vula wonke amathanga akhe wangi bamba wangi xhuma emlomen wakhe,, sa qabulana sa jahana sesi phefumulela phenzulu,, wazi bambela yeba ipipi wali faka e nquzen yakhe eyase imanzi te???,,, ngzwa sengathi ngyasha indlela eyayi shisa ngayo,,,,, ngazizwa sengi khala nani “aaaaaaah”,,, ngaqala ngam fenda,,,, umqondo wawusu hambile, ngizizwa ngise mhlaben wami ngedwa,, u Gugu eyi vule yonke imlenze engi bambe wangi nkonkoshela, ekhala isi mayemaye,,, “haweh maaaaaah,,,, aaaaaaaah aaaaaaaah”,,,,, ngezwa sengathi ngi shokhwa wu gesi nami,,,, ngashaya i nkinhi nkihli ye sdoda sagcwala isbeletho ku Gugu,,, emva kwalokho wangi lalisa esfuben sakhe ngilokhe ngincela ibele,,ipipi lise phakathi lonke,, yena eloke engi phulula ikhanda,,, nga zumeka ngalala kamnandi……. saphazanyiswa yi knock emnyango,,, ngezwa u Gugu ekhala “OHHHH GOSH!!!!!!!”

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *