MTHONDO OMKHULU

SANIBONANI BATHANDI BEGOLO NOMTHONDO.
Yenzeka lento. Nakho ke ngivisit u anti wam ePineTown. Siyazwana ke no Anti yilenhlobo egangile siyaxoxa nangoba yhini. Mangifika ngithathe Hug vele kade ngamgcina, ey washisa lomuntu ngamabele amakhulu ngezwa ngifikelwa wukuganga phela muhle lomuntu yilenhlobo epupuzela boya emathangeni nasebsweni, ngimdedele sizihlalele alungise into edliwayo ngidle. Athi mnta ka sisi uyaphuza vele ngiyakwazi, ngithi yebo Anti ngiyabushaya, avesane khiphe Wine ROBERTSON siyishaye ngiyezwa ngiyangenelwa manje plus ngibuka Anti ugcoke le skirt esifushane lapho usho ngangakanani amathanga yhooo yizi bhukuza ngiyakutshena. Ngimbone naye kuthi busegazini manje, ngisukume ngiye Bathroom ngiyochama ngichame ngize ngithi haaa, athi Anti hayibo wengane ususenzani lapho wabhonga nje? Ngithi cha anti phela kumnandi kuchama , ahleke ngibuye naye ayochama mhmmmm ngizwe hlooooo kuhlo into ezwakala iningi ngiyolunguza uma ngithi yhooo Anti umile akahlalanga kwi sithi umchamo uyagxaza ngibone nobhontshisi haaa mngakanani yinto ende namalebe ayalenga luhlwepheza mhmmm ngiqhanyelwe sametime. Mdala Anti ula ko 48 yrs mina ngina 29 yrs. Ngimlunguze aze aqede, nasoke isilima siyimina sengikhohliwe kuthi ngilunguza muntu sengishaya ndlwabu khona sengicimezile ngiyaquma ngithi Anti mhmmm Antii uma ephuma akhuze umhlola engibona plus ngishaya ngelikhulu ipipi athi “yey wena wenzan ubuka muntu omdala” ngithi Anti sorry nami angisakwazi kuyibamba kulento ngiyibonile. Athi woza la wena sgangi sengane engidontsa ngengalo, siye ku Sofa lapho Imamba imile ithe mpo imnyama phuqe isiqhantsha imthambo, Athi haa ngane kasisi usho ngepipi elingaka awuthi ngilizwe awuhlukuhle sakushayisa indlwabu ngibubule, hawuuu naku Anti madoda awuxhume emlonyeni ngifende ngizwa kushisa ngiwushaye bhajwe emphinjeni ngimnyuse skirt ngehlise panty mhmmm isibumbu esingaka sishefiwe amalebe avele obala, ngiwapetule ngomunwe ahlekeke kuvele indawo pink vele ngihlanye ngimsuse emthondweni wam ngimngenele ngolimi, usemanzi naku umuntu ngiwamunye amalebe akhale athi haaaa bby boy ngizochama ngithi chama Anti kunini kuhalela, ngimpethule ngikhothe mbobo leyandayo ishukumayo isilobizela okwenza ihala . Ngiwamunye malebe ngizwe ekhala haaaa bbb mhhhh kumnandi khona into ezayo ngimunye ngisheshe adedele into engakanani indo ende emhlophe engisho ngamhlophr ubuso bonke . Hawu mina ngiyayiqala leyanto akaze ngambona muntu echama kanjeya ngijwayele kubona kuma Porn. Ngiyibambe imakwabo isinkulu kakhulu ke manje ngiyihlikihle kubhontshisi athi mhmmm ngawufaki wonke bb mukhulu kakhulu lomthondo ngithi cha Anti ngizowuhlohla impela phela leligolo liyangihlanyisa, ngiwubusheke athuke ngiwuhlohle uyobhajwa ngamasende am amade, ngifende ngimudla ama corner bhy Anti ngimubiza ngawo onke lawomagama. Hawu laze lashisa naliya igolo lomuntu omdala ngiyezwa kunezinto eziqoqana la masendeni. Ngimbhebhe Anti ngizwe ethi haweee maash bby I lov u elakho leligolo bby ngimuzwe equma kanti seyachama futhi ngizwe inquza ibophana iwubamba ngqi umthondo ngiwumboxule asquirt ashaye enye into ngibemanzi te isisu namasende athi methi haa ngiwubhuxeke akhamise lapho swngijuluke ngimanzi te, ngizwe madoda kubophana inwele kushuba kobhozo ngikhale ngithi Anti ohhhhhh bby kumnandi lapho uyivulile nkomo sisho ngembobo enkulu phela mkhulu lomthondo wam, ngifende ngisheshe asantuze imlenze ngikhale ngibhongisa okwenkunzi yenkomo ngisidedele madoda isihlophoyiya sesidoda esiningi ngisishaye phakathi likhale golo kube ngathi liyasuza naye uyababayela Anti ngizwe makwabo khafula ingaqedi athi yoooh ngiyamitha ke namuhla ngibe ngiwumbonxula esinye sichitheke phantsi isidoda ngiyibona mbobo ka Anti ngiyivulile sinkulu khamsile. Athathe thawula sesule athi cha uyabhebhana ngane yam kodwa ubukade kuphi sonke leskhathi ngidlala abantu abanemithondo emncane bengichamela mina ngingachami. Athi ngane kasisi sengizodliwa wuwena manje ngizokwenzela yonke into oyifunayo. Ngithi ey Anti nawe umnandi yhoo ngisafisa sibhebhane futhi, Athi lala la ndlini namuhla sidlane sthandwa sam nami kade ngaligcina ipipi sengikhathele kuzikopa. Ngimcabuze. Siphinde siphuze utshwala usenginika nekhiya zemoto uthi angihambe ngothenga obunye utshwala. Mhmmm kumnandi eDBN bafethu igolo liningi liyadliwa plus. Nawe Mamzo uma funa into enkulu eshisayo ngidontse la nvizokukhotha ngikudle ingquza plus ngiyalikhotha ke igolo noma ungachamela kimi emlomeni ngiya enjoy………… Whatssp me 0713517791

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *