Zibuya kakhulu eDurban part3

Zibuya kakhulu eDurban (ungangijaji) – Part 3
✍?SceloⓂ️

Ngikhathele impilo yokuthenga manje, nam ngifuth the whole experience. Ngiyafuna nami ukushaya I foreplay enenkosi phakathi, nam ke ngikhothwe ?, kengizwe ulimi lugijima ekhinqini bese luthinte imbobo yokuchama umthondo uqhashe bese uqhanse imithambo. Ngiyafuna nam ukuke ngigijime ubean ngiwudlalise ngolimi.

Zihambile ke izinsuku ngingalubhadi ke kumoore road, kodwa la kuseThekwini akukho muntu owazi ukuthi ngizalwa isiqumama. Akufan nangasekhaya la ngimisa khona noma ubani, impela ingwe idla ngamabala and ngasekhaya ngidla ngawo ngempela. Lapho ke njengoba ngiseMduba nje kwakushela kuyenqeneka, zinhle zona izingane futhi zigqoka into ethi “ngibhebhe”. Yonke into ihlala obala la eMduba akudlalwa. Eflatin ngiqalaza into engapheli kodwa ke abantu abahlala lana nabo babusy ngezinto zabo akekho onake omunye. Abanye bayafika nje nabantu babo mina angiphathi muntu. Isespani ke zikhona izintombi kodwa nakhona akukhona ukuthi kukhona into especial ngami. Ngaqala u kubona lento yokudla ngamabala ukuthi ayongifundisanga ukubulala inyamazane ephilayo.

Ngiphume ngiye eGateway kuthiwa izimpahla zokugqoka khona zisezingeni, nam ngifuna ukuthi uma ngidle ukotini kucace, imali phela ayiyona inkinga. In fact nginayo ke nje imali, itekisi lingenisa imali bese kuba umholo. Ngiyabona enye into ekumele ngiyenze manje angiphume kulevolocity mele ngithole iPolo TSI ngokushesha.

Ngaqala estolo ke egateway ilady engangiyokhokha kulo, ngangithathe izimpahla zenani elalithi alize kuR7000 lapho kwabe kungo jean ababili nezikibha ezimbili kanye newashi. Ngase ngikhokha ngo cash, ngacela angibhalele inamba yakhe kwi slip sam. Nam ngangizilahlela nje phela usisi wayemuhle impela, wamane wayibhala akangabuza niks. Ngaphuma ngizishaya isfuba, ngathi ngifika nje eparking ngabe ngifona, alwangangena ucingo kodwa ke lwangifaka Ku voicemail. Umoya wamane washona phansi, ngishaye imoto ngiphindele endlin. Uma ngifika ngibeke izimpahla ngithi ngibuyela kumoore road, kwabe kuyi Saturday ilanga seliyothambama. Ngihambe ke kulemigwaqo yakhona emncane, ngihamba kancane, ngilokhu ngiqalaza. Angigculanga ngendlela engangibona ngakhona. Uma sengiphumile ngizithele kwenye intokazi idle esifushane isketi, ishaya ngamahle amathanga lawa, ngibingelele ivume. Nganginesure ukuthi ngiyavuka la. Yayiclean iphethe ifone ngesandla, ngabuza ukuthi ngingayihambisa yin la eya khona, yamane yakhomba eduze yathi isifikile la eya khona. Ngacela ukuyoyithengela something to eat bese ngiyibuyise. Yathi kuncono Mina ngivakashele yona, ngisakhungathekile yabe isisho ukuthi kuzoba uR70 I round eyodwa uma ngifuna ingisucke bese siyabhebhana kuzoba uR100. Ngibone ke ukuthi shuthi around Lana wonke umuntu uyadayisa. Ngithi asiye endlini yami okuncono, ivume kodwa ithi ngizofaka uR150 ngaphezulu I hour futhi ngizokhokha imali siyishiye endlini bese siyahamba ke. Ngikhiphe ngishesha imali, abese ethi angimlinde uya endlini, ungifikele umqondo wokuthi uma engangena angaphumi ngizokwenza njan, nemoto yami ngiyasaba ukuyishiya, phela I number plate yami ayikabizi itheku.

Ngithi akayishiye lapha estolo acele bambekele uzoyithatha esebuya, anqikaze kodwa ke abuye ayishiye asho phakath emotweni. Yaz ngamane ngaqhanyelwa same time, futhi ngabona endlini kukude kakhulu. Uma ngithi jeqe njengoba ehlez phansi isketi sesinyuke kakhulu icishe ivele kwayona ?, ngizwe ukuqhanyelwa kuya kwelinye izinga. Sishosholoze ngipake bese singene endlini yami, angiqulanga ibhadi ngabe ngikhiya ngangamlinda nokuthi ahlale phansi, ngakhumula ngaba nqunu. Yena wase enyusa nje isketi sakhe. Ngifikelwe ilomqondo we experience, ngiqale ngize kuyena ngifike ngimbrashe kancane emahlombe bese ngimusondeze kimina, amane angiphulule umthondo sakungishayisa indlwabu bese engibuza I condom, ngishone kwi drawer ngiyoyidonsa ngiyiqaqe uma ngiphenduka uselele ngomhlane uyivule yonke ulokhu ehlikihla ubean. Ngibona nam ukuthi akukho romance la nam ngiqhanyelwe ibhadi, ngigqoke I condom ngiye sengiwubambe ngesandla ?. Ngingabe ngisaqula, ngiwubusheke wonke slowly ngifende kodwa ke legenge uyayazi, amane adazuluke angibambe izinqa kucace ufuna ngisheshe ngithunde. Ngifende nam kodwa umqondo ngiwukhiphe lana, ngicabange lo wase Gateway ongenze islima, inhliziyo ithi khifi, ngifende nokuchama kubuyele emumva umthondo u me mpo. Ngimbambe izinqa ngimdonsele kimina umthondo usho ekujuleni kwengquza bese ngimguduze amakhona wonke ngifende ngize ngitsheke.

Ayintantise emoyeni imilenze abuye angithandele ngayo, ngilokhu ngifendile nje angimnike thuba. Imali yami ngifuna ukuyizwa kahle ngiwubhoncule umthondo bese ngizama ukumphendula aqine ngibone akafuni ukushintsha istayela. Bese ngimbuke emehlweni, ngimtshele ukuthi njengoba bengikhokhe laphaya bengithi ngikhokhela the whole experience manje uma imigomo isimngaka kanti sekuhluke ngani kulo R70 ekade ngizowukhokha. Athule bese ngithi ngikushiyele uR250 ngoba ngazi ukuthi akuzoba nemigomo engaka. Axolise bese ethi inkinga yakhe akakhululekile njengoba engekho sindlini yakhe. Ngimtshele ukuthi akukho lutho engizomenza Lona. Angithi estolo babonile imoto yami ekuthathile, futhi bazobona uma ungabuyi ukuzolanda imali yakho ukuthi kukhona okwenzekile bese belandelela imoto yami, ayikho into ekumele ikukhathaze. Ngimbone ethamba kancane bese ngimkhumule itop amabele akhe amancane asale obala bese ngimkhumule isketi sobabili endlini sibe nqunu. Ngiqale ngimbambe ngokiss odeep awamukele ngimhlehlise siye ecentre yombhede bese ngimkisse emqaleni ngidlalise izingono zamabele. Ngizwe ephefumulela phezulu, ngihambise isandla engquzeni ngilokhu ngibrasha izindebe zengquza aqale afende ubala. Ngiwufake umunwe awuphushe angibambe isandla, bese ngihlikihle ubean ngizwe ephefumula kakhulu ngiqhanyelwe ngenye ke indlela manje, bese ngimkissa amabele ngidlalise izingono angidonsele ebusweni, bese ethi icondom iyoma. Ngiyikhiphe awubambe umthondo awudlalise ngezandla awushayise indlwabu. Uqine ngenye indlela manje, adlalise amasende alokhu ebamba izinhlamvu soft. Ngiqhanyelwe kakhulu bese ecele enye I condom, ngimkhombe kwi drawer abuye nayo ayivule, bese eyifaka emlonyeni mina sengihlez ngezinqa, angiphushe ngilale ngomhlane bese engifaka icondom ngomlomo ngizwe ????ufukuza ngamandla, ngisananele lokho ahambise uzindebe zomlomo emthondweni osune condom, kube kabili kathathu ngizwe ngiqhanyelwe ngelinye izinga, bese esondela ezichoma. Kube sengath uyaqojama bese engena kuwo umthondo wami, angazi wen za kanjan ingquza yakhe yaba tight, ngezwa umthondo ushosholoza ubambelela emakhoneni engquza, izindonga zengquza zagudleka kamnandi. Ngafenda ngingaphansi ngimhlangabeza Yena ebambelele esifubeni sami efenda nam ngimbambe amabele. Wazigudla ngomthondo wami, efenda eshesha. Wabe esecamela kimina ngesifuba amabele akhe wathi neh kimina. Wanyakaza ngesinqa kuphela efenda rough aze athi ukutshikizisa isinqa kancane. Abe sengath uyaqonda naye umthondo wami uphakathi bese efenda ngiwuzwe ugudla ubean ungena uphuma engquzeni. Ngimbambe izinqa, ngimkonkoshele bese ngiphenduka naye alale ngomhlane esaqondile kanjalo ngimbhebhe ngishesha ke manje ngihlanganise amathanga umthondo ugudla ubean ungena uphuma. Anginkonkoshele afende kube sengath unqanyukelwa umoya ekukhaleni kwakhe, ngifende nam ngisheshe ngiqinelane umzimba ngibanjwe uhlevane, ngiye ngiqhaqhazele bese ngithulula amasperms kwicondom umthondo usekujulen kwengquza yakhe. Ngimkonkoshele umthondo ngingawukhiphi.

Kungene imsg efonini yami, uma ngibheka ucallbck. Ngiyifonele, aphendule “uCindy mina ngikhuluma nobani”…

Part 4 is pending
??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *