YANGIBHEBHA INYANGA??

BAFW2 MINA NGINGU CC NJE OZIZAMELAYO NGINA 32 NGIWU 2SLICE NJE OSULEKILE ONE DIJANA NJE ELINCANE ELI’THAMBILE NESBUMBU’KE SHAME NGISPHETHE.

NGAHLUKANA NE BOYFRIEND YAMI NGOBA NGITHI NGIZOTHWASA LOBABA ANGAZI NOMA UBESE ENGIDLISILE YIN NGOBA UBESE ENGIBHEBHA NGISHO EMINI NJE KUNGONAKELE LUTHO?NGITHULE NJE FUTHI NAMI NGINGASHO LUTHO

UKUQALA KWAKHE WAQALA WATHI FANELWE NGIGEZWE UKUZE IZINTO ZAMI ZIHAMBE KAHLE NGAVUMA’KE NOMA NGANGISATHUKILE NJE UKUGEZWA INDODA ENGINGAYAZI BUT NGANGICABANHA UKUTHI UZONGITHELA NGAMANZI NJE K’PHELA.
KANTI LUTHO?NGIYABONA UBESE ENGISEBENZISELA UMUTHI NGOBA BESE NGIVUMA KONKE AKUSHOYO.
UTHE ESUKA’KE WATHI NGICELA UKHUMULE ZONKE IZIMPAHLA SIZOGEZA WAQALA’KE WNGITHELA NGALOMUTHI ENGIPHURAZA IDIDI NAMA THANGA EBONGA UTHE ESUKA WANGIKOPA WANGIKOPA EYIPETULA INQUZA YAMI SENGILOKHU NGIKHOPHOZELA UBALA SAQEDA’KE

WATHI KUZOFANELE ANGIGOQOZE ISLONDA ANGICHATHE EKUSENI KUZE KUZOPHELA ISBHOCOBHOCO ESINGIPHATHAYO NGALALA NGINGALELE WANGIVUSA WATHI ANGIDUNUSE KHONA EZOKWAZI UKWENZA UMSEBENZI WATHI DUNUSA NJE MTANAMI UKHULULEKE ULIVULE LONKE IDIDI UBABA ABONE LENTO EKUHLUPHAYO NANGEPELA NGILITHI SAKA WAQALA WANGIKOPA WANGIKOPA ENGIPHURAZA IDIDI LAJUZA IGOLO NGATHI NGIZWA WASHO UMTHONDO WATHI MFI PHAKATHI KWA’WUBUMAYE MAYE LASHO ISENDE LAPHO LISHO SKOON EYI YANGIBHEBHA INDODA AWU AWE’MA AWE JESU AWE LASHO ISENDE.
UKUSUKA LAPHOKE NJE LENYANGA BESE NGIYISFEBE SAYO NJE KANGANGOBA IBISINGIDLA NGISHO INDUNU UMTHONDO NGIWUZWE ENGATHI UZOPHUMA NGOM’LOMO SENGIHLALE NGINEZI’GOBHE ISENDE

KULOKHU NJE KOKUCINA LANGAZE NGEQA KHONA NGABALEKA WAYENGI KOPA NGISHO SIZOHLALELE NJE NGABONA UKUTHI ANGEZE ICEBO NGIBALEKE KULOMUZI NGOBA MANJE MINA ANGISENA NQUZA ANGINA DIDI LENDODA IBHEBHA KWASANI NGISHO NGIHAMBA KUSHAYISANA AMATHAMBO INQUZA UYIQEDILE EYIXHAPHAZA NGESENDE UBUSUKU NEMINI MANJE SENGISHO NGE’GOLO NJE ONGALAZI INGIBHEBHE INDODA NGIZE NGIXOLISE AWU AWE’MA AWE NGIYAXOLISA GOBELA AWE LISO ISENDE DAMKI NGIYABONA….. STN

7 Comments

  • Mina yami ngane yentombazane soze nje ithwasiswe Gobela wendoda bakhohlakele kabi laba nx!

    Reply
  • Lalimnandi kakhulu elakho, yingakho lalibondwa ubsuku nemini. Kodwa alipheli ke ngeskhathi lidliwa libafresh

    Reply
  • Livele lakhelwa ukuxhashazwa igolo. Ubhala kamnandi. I hope nengquza imnandi njengolwimi (ipeni) lakho.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *