Wangichamisa ka6

Ngizihlalele endlini, ngihalela umthondo. Ngase ngvula lesite yezinsaba zikamabhebhana. Emva kokufunda izindaba ezimbalwa ngithole umfana omncane ofuna ukubhebha umama okhulile. Ngithi ngyalahlela avele aphendule umfana. Athumele location. Ngingabe ngsabuza ngphikelele khona. Mangfika usengilindele nangeziphuzo ezibandayo. I phambili nendawo yakhe iclean. Ngicele okushisayo okuzohlakaza igazi. Ngashaya zaba mbili nje aphela amahloni, phela lomfana ungangezingane zami.

Bengigqoke ingubo nakhu kusehlobo kuyashisa ngangalifaka iphenti. Vele ngilethe igolo elishisayo lizodliwa.

Uthe mayebrusher amathanga wazithela kwesimanzi isbumbu ngambona econsa amathe. Ngamphushela kusofa ngazikhiphela umthondo owawsuqhansa imithambo ngaqala ngekhinqi ngalimuncisa okoswidi. Ngathi ngehla nawo ulimi luhamba phezu kwamaveins wayesephefumulela phezulu. Ngaqeda ngehlela emasendeni ngawakhotha qede ngawamunya agcwala umlomo. Ngikwenza konke lokhu ngimbuka ngqo emehlweni. Useyabenuza ngehla kancane ngiya ngasembobeni kano2 kuloyamthambo ngathi ukuchitha iskhathi kuwo. Wamane wasidedela isdoda sagcwala umlomo. Ngasigwinya wangakholwa, phela isdoda sigcwele wonke amanutrients ongawacabanga.
Ngangvele ngfuna achame ngaphandle kuqala ukuze angangirobhi uma esengibhebha.
Ngabuyela ngalimunca lagcwala umlomo. Ngalithintisa amankanka lavuka laqhansa imithambo ngasho ukuthi ziyakhala ke manje. Wayesadidekile nje ngamane ngahlala kuyena ngehla kancane ngidlalisa isinqe nginanela ubumnandi bomthondo. Ngamfenda kabili kathathu kwangathi uthelwe ngezibonkolo. Wangibuyisela ngaphansi wathatha imilenze wayibeka emahlombe wafendisa okohlanya. Ngalizwa ipipi ligoqoza wonke amakhona ngasho ngathi uyakwazi ukudla igolo lomfana, ngachama. Wawubhoncula wangibhekisa phansi esefuna elangemuva.

Kwabe ulifuna eslimeni, phela nami ngyakuthanda ukbhejwa ngemuva ngafaka umcamelo esiswini ukuze ngidunuse kahle ngimnekele kahle lonke igolo. Wawushaya wabhajwa ngamasende equma. Ngezwa ubumnandi obuyisimanga ngilokhu ngithi ngidle babah elakho lonke leligolo. Lihlikize ngendlela oythandayo. Kwangathi ngiyambaselawalibonda ngaphinde ngachama wangilinda kancane wabuya waqala phansi. Wangilalisa ngomhlane umlenze owodwa ewbambe ngesandla. Wangidla ngesinono ke manjeenamathele ekhoneni. Ngachama ngokushesha ngingalindele. Wayelokhu elincomile igolo lami ethi limnandi. Kwakungigqugquzela ukuthi ngilvule lonke azitike. Ngalala ngesisu ngathi mba wangena ngemuva. Ubumnandi obula ulizwa kahle lingena liphuma akakwazi nokufenda asheshise amalebe ambambe ngqi. Ngamuzwa equma ngamandla ukuthi usezochama. Ngalikhipha ngamgibela ngaphezulu ngamdunusela Ngamfenda nami manje sengithole amandla. Ngangirawundisa isinqe ngibhala indilinga ngaso, lapho igolo ngilimincile ngimbambe ngqi enganyakazi. Ngenxa yobumnandi ngicontroler ukungena nokuphuma kwalo ngamane ngachama futhi. Wathola ithuba lokuza ngaphezulu walibonda walibonda. Ngangilokhu ngithe nje lidle babah elakho lonke. Wangikhumbuza izinsuku zami zakudala lajabula negolo lami kade lagcina ukdliwa kanje phela umyeni wami semane ashaye kabili kathathu azilalele.

Ngabamba usofa ngamunika elangemuva waphinde wazitika sachama sobabili salala ja. Ngavuka emva kwehour ngikhathele ngiyimvithi. Sayothatha ishower sobabili wathatha umvaleliso. Ngasula ngalala. Ngalala kamnandi ngisuthi. Wayengbhebhe kahle umfana omncane.
Namanje sisabhebhana masithola ithuba

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *