Umbono wami nje

Ake nginiqaphelise izinto ezimbalwa lana.

As abantu sithanda izinto ezingafani, kodwa ke kukhona umehluko phakathi kwe quantity nequality.

Abantu besifazane abaningi banokuncoma umuntu ombhebha ama round amaningi, iskhathi esiningi laba abango Ben 10. Owami umbono ngiwu Scelo Ⓜ️ uthi asikho isidingo samaround amaningi. Ngicela ukuchaza amalegend ukuthi akwenza kanjan bese uma kukhona onombono ohlukile asiphe ukuze sifunde ngoba akusikho ukuthi sazi yonke into.

Uma nifika endlini uzolala kumele kube amaround amathathu noma awu4, angadluli lapho.

Eyokuqala…uma kuwukuthi ukuhlangabezile, kumele niyishaye ungakahlali ngisho phansi, uma nje ningena emnyango akube sengathi niyaqalana futhi kade nafunana. I legend izokubamba ngokiss omude, I romance ke kodwa ayibi ningi kakhulu futhi leyo round ayidonsi iskhath eside wena sisi ungachama kanye okanye uma kuyilegend ngempela at most ungachama kabili. Uzokugijima ngokiss lo okuqhanyelisayo, nawe ke ngoba usuke wazi uzobhejwa kumele wamukele. Akukhumule ngendlela nibheke embhedeni, khohlwa ke ukukhothwa ingquza, the best u can get u kiss wasemabeleni, akudluli lapho inhloso ukuthi akubhebhe ngokishesha. Uma senifendana azizuba khona izitayela kodwa kuzoba nje men on top kuphela. Okwakho njengomuntu wesifazane ukulala ngomhlane bese ufende ulekelele umuntu wakho ukuze uchame kanye naye. Ilegend ke kodwa iyakuzwa uma uchama, ngesikhath uchama nayo iyakuphuthuma bese nichame kanye kanye. Leyo ke eyokubingelelana.

Eyesibili ke niyoze niyenze uma seniqede konke. Angithi uma niqeda eyokuqala, seningatatazela ke nendaba zokugeza, ukudla nibuke lokho enikubukayo ngixoxe kube mnandi nje. Eyesibili ke yile esenizoyenza uma senizihlalele nje angithi vele senigezile ninqunu okanye ke nigqoke kancane, well ipenty ulehlisa kwi round yokuqala, kweyesibili vele lisuke lingasekho, into esuke isekhona kuba yinytie yodwa, I gown yodwa, amapjs lawa a silk futhi ayiskhindi not lawa amade. Uma niqala ke lena, kuzoba u kiss ozoqala ngezindebe zodwa, nikissana izindebe ngezinqaba ukubrasha amathanga kodwa ke isandla angasifikisi engquzeni. Akukbrasha amathanga ngaphakath, wena sisi ithi ukuwavula kancane u be sengath uyafenda uzama ukuhlangabeza isandla. Angeke ke kodwa asifikise engquzen, uma usondela ngengquza esandleni sakhe asihlehlise. U kiss akawuyekile, uzobe ke esekifaka ulimi, ulwamukele ulumunce bese umbuyisele ulim lwakhe nawe umnike olwakho aluncele. Uma esuka lapho useza emqaleni, ingquza kumele ayijombe agximele emabeleni, akukisse emqaline ebe edlalisa izingono ngeminwe gently, abuye athi ukubamba ibele lakho kancane, kodwa angayeki ukudlalisa izingono ngeminwe. Uma esuka emqaleni ngokiss, eze phakath kwamabele. Uma esakukissa phakathi kwamabele, kumele awahlanganise bese ekhotha phakathi kwawo ngendlela akade ekukissa ngayo emqaleni. Ilegend ke liyakwazi uthintwa kuphi uma uzochama nokuthi umzimba wakho liyakwaz ukuwuzwa uma wenziwa into oyithandayo bese eqinisa kukhona.

Abantu abaningi bayaphela nya uma bekiswa amabele, so uma isisemabeleni usuke usungaqala uchame muntu wesifazane ngoba umdlalo usuke ususukile vele. I legend ke lizokuzwa uma ukuenjoya ukukisswa emaveleni ligxile. Likudlalise amabele bese ngiroundise ulim emabeleni. Uma uthanda ungazibambela amabele bese edlalisa kahle izingono ngolim. Uma usuzibambela amabele awagijime ngolimi izandla zona zobe zigijima phezu kwesibumbu. Akakukopi ugijimisa nje iminwe nje emselen wengquza, up and down but very gently. Akasicindezeli isandla kodwa iminwe uyayithambisa nje. Uma uphakam sakifenda uhlangabeza iminwe bese ke engidlalisa izindebe zengquza ngeminwe engayifaki phakathi. Kulez sigaba vele usumanzi te, omunye usuke esechamile ngoba njengoba ngishilo asifani. Then I legend iza enkomeni manje kodwa yehla ngenkaba. Uma ifika enkomeni iqala ezansi inyuse ulimi luhambe emselen wengquza sengath liyawuvula, linyuke ulimi luyobhajwa kubean, aphinde futhi aliqale ezansi. Uzokwenza lokhu ephindelela wena lapho vele usuyazifendela, uyachama uma umzimba ukuvumela. Uzoth uma usuvevezela, bese I legend idila nobean wodwa. Kulesi sikhath uzobe usuchamile noma ikabili. Uma isidila no bean wodwa isingakukopa ke ibe incela ubean. Abanye abantu abawufuni umunwe engquzeni, kodwa ke laba abawuthandayo bayachama for sure uma I legend incela ubean umunwe ube usengquzeni, unwaya emye indawana engath iyiqhuzu elithambile phalathi engquzeni. Abanye ke bachama bephindelela lapho, I legend ke ubean inokuwuhlikihla ngolimi. Uma u suchame umzimba Waze wathamba amehlo sekungath uwabolekile futhi awakubonisi kahle, I legend uzobe isikudlalisa ngekhinqi kubean. Uma uwumuntu othanda ukukhotha umthondo ngaleso sikhathi usuke usungawufaka uxubhe ngawo, uwujikijele emphinjen. Vale uzobe usuwugodo uqhansa imthambo.

Uzobe esekudlalisa ke nje elokhu ewulinguzisa umthondo, uma uwuhlangabeza awihlehlise, kumele uze ulangazelele kakhulu ukuze uma ungena, uzophambana namajuices engquza yakho. I legend umthondo iwufaka engquzeni esuke inokumhloshana phakathi. Athi uma ewuphusha umthondo ubuye umhlophe or umanzi. Leyonto iyawuqinisa umthondo futhi yenza indoda izethembe ngomsebenzi ewenzayo. Kuleround ushaya zonke izitayela ongazichabanga, uchama noma ikangaki as umuntu wesifazane. In fact awubali ukuthi uchame kangakhi. Kodwa la eyoqeda khona owesilisa, nizolala zwi. Phela uma wena wesifazane noma ungakazumeki kodwa umzimba wakho uzobe wenelisekile futhi ucobeke lokhu kokuth uma ekuphakamisa umlenze uyaziphakamela uma ewuyeka uziwele phansi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *