umawentombi yami

ziningana izindaba ezinzeke kulemnyaka edlulile kodwa ngzoqala ngale.

nginentombi kamaspala ihlala e-flatin ijwayele ukubuya ngama-Fridays. Kube kuhlala umawayo nabazukulu abathathu (oyedwa owe-ntombi yam, 2 okabhuti wentombi yam osebenzela ePMB) bonke ba-under 8 years.

Umawentombi yam oneminyaka ela ko-47/48 useyangazi njengoba kungaqhelelene kakhulu ekhaya nakubo kwentombi yam. Muhle lo mama, umpofu ngebala, unezinqa ezinkulu kahle umi kahle nezitho ezisulekile, usho ngezifaca nama-lips a-thick kamnandi. angphathi kona mayegqoke i-uniform yesonto okuba isketi esimnyama esimuhlala sithi neh isisu sibe flat izinqa nama-hips kuphume kuhlale obala amabele avele agcwale isfuba ubone kahle ukuth la ngingangena ngekhanda ngisithele.

One ngifonelwe intombi yam icela ngiyomcelela i-jacket yakho azoydinga kuleyo weekend njengoba ayengezobuya ngimlethele yona e-town. mangfika ngingqongqoze avule umama;
“Sanbona Mah”
“Yah boy unjan?”
“ngyaphila ninjan?”
“syaphila, wayvashela ebsuku”
ngisho ngok’hleka, “hhay Mah uNelly (not real name) uthe angomcelela i-jacket yakhe ngimlethele yona endlin yakhe”
“alright, ngena ke boy ngyoylanda”

lapho ufake i-nightie ne-gown uyambona ukuthi ufudumele and unuka kamnandi kade eqeda mangbheka.
abuye after 5 minutes.

“ima ke we-boy yaz nghlushwa uWhatsApp wam awvumi uku-updater”. vele phela ngsebenza estolo samafoni.
ngimlungisele, abonge bese ethi “nginike i-number yakho ke boy ngoba khona okunye okunghluphayo la engfuna ungsize ngakho”.
nami ngimnike i-number ngingacabangi lutho. ngivalelise abonge nghambe.

kuthi ngaksasa ngabo8h30 ngeniyane uWhatsApp from i-number engingayazi.
“Hello boy, thank you for sorting out uWhatsApp wam ususebenza kahle”
I knew ukuthi umakaNelly. ngphendule nam “ayikho inkinga Mah”
aphendule “usthola nin iskhathi sokpheka njengoba ubuya late emsebenzin nobhuti wakho ubuye angabibikho”
ngphendule”hhay ngyathosa noma ngthenge i-takeway eytolo”
aphendule “kanti ubosho udlule la uthathe iskhaftini “. ngibonge ngimthembise ngzokwenzanjalo. sqhubeke skhulume nje. ngithi ngingalinde avele angphonse umbuzo “we-boy ng’cela ube honest, ungenzenjan mawungaythola nam in 1 room?” hhay ngishawe uvalo angaz noma uyangi-testa yini ukuthi ngzothini.
ngphendule “hhaybo Mah ngeke ngenze lutho phela ngyak’hlonipha mina”
aphendule “to be honest ngeke ngikyeke mina boy, you’re tall handsome uhlezi unuka kamnandi”
ngphendule “hheybo uqin’sile yin Mah?”
aphendule “boy eyami indoba yashona more than 10 years ago so nje angsamazi umuntu weslisa and wena uyangchaza hhay lamaxhegu asesontweni ahlezi eysondeza kmina”.
ngishawe uvalo ngyabona manje ukuthi uqin’sile, ngizwe ipipi liqina same time.
ngphendule ngamahloni “okay Mah sobona ukuthi kyenzeka yini”.
sivalelisane, aze angsendele i-imoji ka-kiss.

Next day ngithi mangfika ekhaya ingene i-text kaWhatsApp “I hope u-right boy, ng’cela uzolanda i-supper yakho ufike ngabo 8h30”.
ngthuke ngome, ukuthi hhaybo lo mama kanti ufuna ngzombhebha ngempela. ngigeze ngigcobe ngithi fah fah ne-fragrance ngfuna ukfika nginuka kamnandi. sishaye iskhathi ngathe 4 condoms nghambe vele ku-about 7 minutes walk.

ngithi mangfika angvulele ngyambona usefake same nightie ne-gown. athi seylele neyngane, hhay nghlale kusofa oyi-2 seater nangempela nangu eseqhamuka nepleti. i-gown ifasiwe but ivulekile la ngaphambili kancane ngibuka imlenze yakhe esulekile and i-nightie iveza amathanga amhlophe anoboyana namabele anyakazana ngenye indlela phela awekho kubra.
ngidle kamnandi lapho syayxoxela nje iyndaba mang’qeda athathe ipleti ayol’beka ekhishini. athi mayesebuya azohlala la eduze kwam.

uhleli nje umlenze owodwa uwubeke kusofa ngalendlela yokuthi i-gown isivele yavuleka kakhulu and v
nale-nightie emfishane isiveza amathanga sengicishe ngibone isbumbu. ngishawe uvalo, mina ngifake iskhindi eslula englala ngaso. ipipi livele lime mpoh. bese ethi “njengoba ngshilo ke boy ukuthi uyangchaza and ngyakfuna noNelly wakhetha kahle ebona indoda enje”.
sengiqhanyelwe and ngyabona ukuthi uyalibona ipipi liqumbile ebhlukweni, abe esondela angibambe envakomqala angimunce. nami ngisho phezulu ngolimi simuncane, avele angibambe ipipi aliphulule through ibhlukwe. wavele washo into engangingaylindele, “boy ng’cela ukuk’khotha ipipi if you don’t mind”
“ayikho inkinga Mah”. phela ngsanoksaba,
ngphakame kancane ehlise iskhindi alibambe ngezifudumele izandla lezi ngizwe umzimba ushisa.
“mmmmh boy la clean ipipi lakho, so ushefele mina vele?”
ngok’hleka, “hhaybo nghlezi ngshefile mina”
avele alifake emlomen aqale amunce ikhingqi lodwa ngizwe ama-lips akhe eli-massager kamnandi ikhingqi abe ephulula amasende, kube engathi kunento enyuka ngomgogodla eshisayo nomzimba ushwaqe kamnandi. ngithi ngsanake lokho avele alifake lonke emlomen ngizwe ukuthi ikhingqi lisemankankeni ke manje. lapho ulimunca nje mina ngimuphulula ikhanda ngilokhu ngigquma ngizwa ubumnandi, alikhiphe ngizwe ulimi seluhamba emasendeni uyawakhotha lapho isandla sakhe sishayisa ipipi indlwabu.

bese ngiyamphakamisa ngithi, “ng’cela uk-returna i-favour nam”.
ahlale kusofa aqaqe ibhande le gown avule amathanga, ne-panty alikho…kuvele imfumba yesibumbu esisho ngobhontshisi oqhoshile namalebe angemade. ngithi nje ngsabeka ulimi emselen wengquza ngizwe ojuice abanosawoti. usemanzi teh ngvele ngihlale kubhontshisi ngama-lips ngiwumunce as ngiwu-sucker ngiwudlalisa ngolimi ngimuzwe esengibamba inganda engifaka phakathi emathangeni a-fresh afudumele. kuthi ksenjalo kuthi juuuuh ojuice engquza lapho ngathi uyaqhaqhazela , ngiqhubeke sengimunca u-beans umunwe uphakathi engquza ngiyamukopa ngyezwa ukuthi iyashisa bheh phakathi lapho usengifenda ebsweni, ngibuye ngihambise ulimi emselen wengquza up and down slowly. usehleli sakuqethuka esofeni, ingquza esebusweni bami yonke. ngimupetule ingquza kancane ngiyikopa. lapho akawuvali umlomo, “hhawu kodwa boy ungenzani awemaaah ikhothe boy! ikhothe!”. mina angnake lutho ngimunca ubhontshini ngibuye ngilifake kancane embobeni yengquza ulimi ngibuye ngimukitaze nale ndawo ephakathi kwembobo yezinqa nengquza. ngyezwa intshebe yam isigcwele ojuice bengquza yakhe. bese ngiyanyuka slowly ngimehlise i-nightie emahlombe kubele amhlophe amabele ngimunce ingono yebele umunwe udlalisa ubhontshini. ngizwe nathi ukuthi umthondo uyafutha manje nginyukele emlomen ngimumunce ama-lips, ngibambe ipipi ngiliphushe slowly emselen wengquza vele lisho ukungena lonke ubumanzi bengquza. ngiqale ngithintithe ubeans ngekhingqi, akhale kakhulu, “ng’cela ul’fake boy hawemah ngaze ngafa”. bese ngiliphusha lonke ngizwe ikhingqi lishibilika kamnandi ukuba manzi kwegolo ngithi nhla ngehlo ngilibuke lingena liphuma, ama-lips engquza esevulekile elokhu enyakaza as lingena liphuma seligcwele ojusi bengquza yakhe. nginyuse i-pace ngimufende fast ngibe rough kancane ubumnandi bukamama. nami ngyagquma la endleleni yakhe, “umnandi Mah, imnandi ingquza yakho”.
“ngfende boy hawemah laze lamnandi ipipi lakho boy”.

ngizwe kufumala i-spinal cord engathi khona ugesi oya up and down on my spine kushwaqe emvakwekhanda, naye use-load kakhulu ngilikhiphe fast ipipi ngichamele kwi-nightie yakhe esiswini. siqhashe i-sperm esinye sihlale ngasemlomen. asukume akhumule i-nightie esingcolile asule leli consi lesdoda eliseslevini. athi, “ipipi lakho lisamile?”.
“aliwi elami ipipi if ngingayfakile i-condom”
asho nge-smile “ngathi ngbhekene nenkumalanga la”.
ngihleke kancane…bese ethi “so ufuna ngdunuse manje”.
“yes Mah dunusa”.
aguqe kusofa abeke iyngalo kwi-arm rest. ngibone izinqa ezineyfaca, ngimuvule amaqhezu, ivele yonke ngemuva ngilifake lonke lingene kamnandi, ngithi ngyabona naye usepetule izinqa ngesinye isandla ufuna ukulizwa. ngimufende ipipi liphuma selinojusi abamhlophe. nginanzise umunwe ngamathe ngidlalise imbobo yezinqa sakuyihlikihla akhale kakhulu, ngimubhebhe. as ngipetula izinqa zakhe ngidlalisa umunwe kubeans ngibe ngimufenda fast lapho ngathi uselele kusofa ngesisu, ingquza yakhe ibe tight kakhulu ngifende fast ngilikhiphe ngichamele eynqeni zakhe ngisibuke isdoda sehla siyongena eynqeni. alale aphefumulele phezulu, athi mevuka ashone e-bathroom abuye nethawula elimanzi ngisule yena usegqoke i-gown yodwa, asule naye bese azohlala eduze ancike kmina, athi “so usazophinda uvakashe angithi?”
“yes Mah definitely, kodwa ke kmele singenzi noma ikanjan uNelly angakuzonda impilo yakhe yonke”.
“ngyazi boy, mina ngeke ngikuyeke manje usungiziswe ubumnandi engangabazi”.
bese ngikhala ngeskhathi nokuthi seku-late sisukume angvulele iscabha, abonge ngobumnandi engimzwise bona.

akugcinanga lapho saqhubeka kaningina impela.

ngibonge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *