Ngifisa ukubhejwa ubusuku bonke

Baphi abafana bancane,nakhu indlala ingibulala
Uyazi sengathi ngalobonusuku,ngingathola umfana omncane
Kemgimvulele nje ingquza kade yawugcina umthondo
Akangigijime ngolimi nje ,angincele namalebe pho bangakanan
Umthondo awubamba ngqii
Ngifuna kuze kuse engiphenduphendula
Nami ngimncele umthondo ngikhothe ikhinqi akhalise komndlwaane
Nginayo nembiza ewumvusankunzi,umthondo ume mpo
Nami ngozama eyami ,phela kusizani ukuthi ngivuse inkunzi yakhe mina ngibe yiphalishi
Yey ngiyoze ngiqhwakele kuye ngizixhome ntshiii emthondweni
Ngizihlikihle kuwo

Sengathi kungaba ongenamahloni ngoba nginawo ke wona
Kodwa embhedeni ngiyababa uma nawe ungabhali ngozwane phansi
Sengivese ngamanzi already
Yey kunzima ukushada nomadala
Yebo nami ngiwu 50 something, kodwa ngisaqhanyelwa strong,sengizidla ngeminwe,ngikhathele,ubaba Lima 1min sechamile
Uvese athi nami ngishisa kakhulu
Angaz ngoba nama ice sengake ngawafaka ,still wehluleka
Ngikhathele,akusabekezeleki ngagcinanin ukugijinyiswa ngomthondo

39 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *