Liyafutha igolo part2

Angiyazi indaba yami nalomfana wezinkomo
Nakhu likhiph umkhovu etsheni namuhla
Bengithi angiziyele mfuleni ngiyopholis mzimba
Ngithi qala qala akukho muntu, phela vese kusemakhaya nemizi ithe gqwa gqwa
Ngithi nje mangiqala ngigovozel amanzi edwaleni ngithi ngifuna kushay igolo ngamanzi,ngizwe kungathi khona ozayo
Ngithathi towel ngilibhince,au yilomfana
Ngiqhubeke ngigeze
Asondele afike angithi ngokiss
Ngimphushe ngithi ngeke bo libalele
Athi awu babe ngiyakuhalela nje
Ngimuthi ngesmile
Akhumule azohlal eduze kwam adlalis amanzi
Aqale angithele ngawo,sithelane
Ngithe ngibona nawu umthondo simile
Ngimzibe,awudlalise ngendlwabu
Ngisondele ngiwuthinte,
Angisondeze kuye nekhanda
Ngidlalis think ngolimi
Awu kodwa babe,libalele,kusho mina,athi
Babe I need u
Libalele ,Libya,liduma
Ngihleke
Sidonsane siyezihlahleni,emthunzini,libalele phela
Ngifike ngendlal towel
Igolo limanzi already
Avese angivul amathanga ngihlezi,angikope ngomunwe,angidlalise mabele nomqala ngolimi…kushis mzimba wonke angisaz noms yilanga noma yini
Libasile no
Acele kungincela ubhontshisi
Awu babe uyayaz phela leyo yintandokaz yami,ngeke ngithi qha
Ngithi zeve lonke igolo
Aqale adonse amalebe,awancele,mmmmmhmmm
Kububula mina,ngizwe sekubhontshisi,awuthi ngolimi,ngivese ngihlanye
Alushiqeke lonke ulimi,in n out
Lapho ikhanda lakhe ngilibambe ngqi ngilishikisha ngengquza
Uyabubula Naye…mmmhmmm,mmmhmmm,baaabee,
Ngimcele ukuthi afake mthondo cos ngizochama ngiyezwa
Awu agibele
Lapho igolo lingaphandle lonke,angithi ngokiss kuqala
Alibhuxeke ipipi
Slowly, slowly
Afende ngeliny igiya namuhla
Ungathi mthondo ugudiza enkabeni
Lapho nam angimnike ithuba,izinqe ngizithe ngqii
Ngiyamfenda strong,ungathi sisemncintisanweni
Babe,babe,babe,aweeehhhh,aweerrhhh
Oooh aaaishhh
Shhhiiit,yimi lowo
Faxa faxa faxa,kukhal igloo,kukhal isende,kukhal mthondo,umjuluko,amanzegolo,nomrhondo juice
Nxaphaphanxaphanxapha
Akaze ngidliwe kanje libalele kanje
Acele ngidunuse
Ngidunuse ngilibeke ngaphandle lonke igolo,angidle ngolimi Edonsa malone,asuke awubuxeke,
Aweeehhh…aaaahhh
Aaashhh,warm
Wammmnandi mfazi wumuntu,lapho ungikhwelele
Akefendi ungathi ufake battery
Elakho love,yidla baby boy
Angifende ligungquze wonk makhona egolo
Aweeehmaaah
Ashuuuu
Aweehhh
Ngiyachama,kusho tena,
Asichame baby chama baby,
Ngiphendule ngibheke phezulu
Ngithi milenze emqalen wakhe
Angingene
Bhusende,bhuxe,bhuxe,bhuxe,bhuxe
AWEEEE,
ngiyachamaaaa
Asidedele sidoda sigcwale igloo
Nami ngimfende kakhulu ngize ngimsondeze
Awerrrrh
Maaaahwerrmah
Ngiyachama
Ngachama,
Itjooo, kade ngihambile ekhaya
Ngavuka ngayogeza emfuleni,ngapikelel ekhaya
Mnandini into entshontshwayo

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *