Kanti akadayisi

Kant’ akadayisi ? (ungangijaji) – ✍?SceloⓂ️
Special insert

Ngiqeda kubusiseka ngomsebenzi okhokha itshe lemali. Inkampani engisebenza kuyona ingenye yezinkampani eziholela kancono edolobheni laseThekwini. Impilo yami ke kade ngikhula ibinama ups and downs kodwa ke ngoba bengiwumuntu ozimisele kakhulu ngeskole, noma bengingahlakaniphile kodwa bengiphaza ngenxa yokusebenza kanzima. Sengithe uma ngiqeda iskole ngase ngishaya izincwadi zokushaye futhi ngashesha nokuthola umsebenzi wokushayela. Ngase ngiyafunda part time, ngesikhath ngiqhubeka ngisebenza bengifunda.

Njengoba ke sengihlala eThekwini angiswele ngasezimalini futhi nginaye nomuntu engithandana naye yize ke sinezinyangana ezimbalwa kodwa ke uyena engimbiza ngo Mem yize yena engakwazi lokho ngoba angifuni ukuthi abe nezimpilo kakhulu. Enye inkinga enginayo ukuthi ngisuka ebudlelwaneni besikhath eside nobuphele ngezinyembezi uma umuntu lo ebengithandana naye esemane elotsholwa, washada futhi ngokukhulu ukuphuma. Kodwa ke ngiyabona nam ukuthi bengimbambezele ngoba phela mina into ebiduma ekhanda ukuthi ngithuthukise impilo yami. Angaz noma ngizothi u be neshwa yini njengoba kade ngisathandana naye bengisasebenza nje imisebenzi engathi shu nokufunda ke bekwenza kwamali engiyisebenzayo igcine ingabonakali. Ngingasho nje ukuthi besisokola kule relationship yethu. Ngesikhath ngihlukana naye bengihlez ngifisa ukujola nomuntu onemali, onemoto futhi ozobe engalindele ukuthi kube khona engimenzela khona. Yingoba ukhona nomqondo othi ukube benginemali futhi ngisebenza kahle ubengeke angishiye uKholeka.

Njengoba manje ngizisebenzela kahle impilo imnandi kakhulu, njengoba ngisebenzela kude kakhulu nasekhaya ngizihlalela eflatin. Futhi njengoba abaningi bewa share amaflats mina ngihlala kulawa ekuthiwa ama bachelor. Ngokuziborekela nje nokuzwa ngihalela enye ingquza, amakhaza amane angenza ngazithola sengiku Facebook ngizifundela amapost nje. Ngingene kwenye I group yabantu abadayisayo, amapost akhona ayaqhanyelisa. Iningi labo uyazibonela nje ukuthi amafake account. Ngimane ngibhale nami ngithi ngicela osenkabeni yedolobha angi inbox. Ngikwenze lokho maqede ngaphuma Ku Facebook. Ngibuyele esikhathini esith asibe I hour. Ngifika U inbox wami kuyaphithizela. Iningi lama msg lithi “400 nyt, 250 2 hours. I most yabo balokhu bengitshela ngendaba yokubooka. Ingicike leyonto. Uma ngibuyela kwi post khona nje ongacommentanga umane wafaka I reaction (❤). Ngimane ngi inbox yena lo wenhliziyo ngibayeke bonke laba abasho indaba zo 400 nokubooka.

Uma ngimbingelela amane avume abuze impilo, ngiphile bese ngimbuze ukuthi uhlala kuph nendawo, amane abuze mina ukuthi ngikuphi. Ngisho I flat engihlala kulona athi akalazi kahle itheku kuncono uma ngisho ngemigwaqo. Ngiwusho umgwaqo, maqede ngibuze ukuthi singahlangana ngasikhath sini. Amane athi kuncono kusho mina, ngimane ngisho u past 11 avumele phezulu ngimshiyele inamba yami naye amane ashiye eyakhe. Ngiqale ke manje ngiguduze Ku Facebook wakhe, akasebenzisi I fake account, nam angisebenzisi yona. Ngibuke nje ukuthi umuntu odecent ngaphezu kwakho konke uyi dark elihle kakhulu futhi elinengane ebukeka iko 8/9 years kanje.

Zithi uma zithi 11 ngiqale ngingene kuwhatsapp sengigezile ngilungisile endlini yonke into iqondile. Sengizihlalele kwi couch ngibuka ITV. Ngibusy nocingo ke, siqale sixoxe kuwhatsapp ephendula ukuthi useyasuka. Bese engitshela ukuthi uzobe esefikile in 10 minutes. Lokho kisho ukuthi uzobe eselana even before iskhath esivumelene ngaso. Nebala ngiphuma, ngith ngingakaphumeli ngisho ngaphandle lusho ucingo athi usefikile. Ngibuze ukuthi kanti usuka kuphi, angasho kodwa amane athi urequestile yikho esheshile. Sinyuke ke, ugqoke I jean embamba ngqi edabuke emadolweni, wadla iteku elisezingeni wase edla amajacket lawa afudumele anoboya ephikeni. Umuntu lo ongashaya naye izindawo usho ngeqholo nje ukuthi yintombi yakho. Nam ngizidlele I jean leteku ngase ngidla ihoody. Umzimba wami mncane, yilo nje okuthiwa owokushaya izingane. Angibingelele ngehug, ngamukele nam ngimholde unuka kamnandi.

Sinyuke, lapho nje ngizitshelile ukuthi la ngizokhokha kodwa ke noma imalini ke ayifunayo lo ngizomnika, singene endlini ahlale kwi couch akhumule amateku ngimbuze into yokuphuza abonge. Ngenxa ke yokucabanga ukuthi lomuntu akuyona intombi umuntu olethe amaservices.

Ngiqonde kuye ngimqaqa I jacket. Avumele lokho amane eze ngomlomo, ngimdumele ngokiss. Noma ke kuxakile lokho kodwa ngimngenele ngokiss deeply ngibe ngimkhumula itop avumele phezulu ngimgijime ngolimi emqaleni ngibe ngimbrasha amabele. Amabele akhe mancane izingono zakhe ziqine kamnandi. U bra ubengawufakanga, uma ngikhumula iskibha ngingene emabeleni ngiwagijime ngolimi ngidlalise izingono. Umqondo wami awusekho ke ekutheni ngiyathenga lana. Ngimkhisse ngibe ngimqaqa ibhulukwe. Ngilidonse kanye nepenty, aphakamise isinqa alivumele. Uma selisemaqakaleni, alishove ngibe ngikhumula nam ngiba nqunu. Ngimbone eselele kwicouch izinza zihlezi obala akashefile. Ngidonse I condom bese ngiyifake ngiqonde khona. Ngith ukuhlikihla kancane umsele wengquza, ngifake isihloko sekhinqi lishelele. Ngiwuphushe bese ngibambe umlenze owodwa ngiwubeke ehlombe. Umthondo wami ugeleza phakath engquzeni lomuntu usemane wachama. Ngizwa ubumanzi bengquza, ngiwubusheke wonke umthondo ngizwe uvula indlela. Ngifende ngisheshe, uma ngibuka umthondo ungena uphuma engquzeni esimhlophe qwa amajuices engquza. Nguwubusheke wonke bese ngith ukuwugovuza kancane lapho usekhala kamnandi ingquza ngiyivule yonke njengoba ngiphethe umlenze owodwa.

Ngimdonse ahlale ngezinqa onqenqemeni lwe couch bese mina ngiguqa phambi kwengquza ngimbhebhe ke manje ngiguqe phambi kwakhe. Ngimdonse isinqa ngiyafenda strong, ngiyeza ngingachama noma kunini. Unqikile kwi couch wayiletha yonke ingquza kimina.

Ngifende manje sakuminca ngifuna ukudedela. Ngiyezwa umzimba awusa controleki, umthondo ungena wonke. Naye usekhala kakhulu ngizwe kungath ngibanjwa inkwashu ezihlizwini. Ngidedele isdoda sigcwale I condom. Ngizizwe nje nginganelile. Ngiwukhiphe umthondo bese ngidonse itissue ngikhiphe I condom bese ngiyigoqa, ngimnike naye asule.

Uma siqeda lapho ke ngilande itrow njengoba Ku banda nje, bese siyambatha. Ngimdonse alale esfubeni sam sibuke ITV. Ngithi mina besingaxoxanga kodwa ngemali. Amane athi vele bekungamele sixoxe ng a yo ngoba akadayisi ukuthi naye ubezizwa elonely efuna umuntu azoba naye.

??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *