Imfihlo yababili Part 3

Ngenkathi ngisesifeni, amanzi egeleza umzimba wonke, umqondo wawujulile. Ngiyathatha, ngiyabeka, ngiyakha ngiyabhidliza, igqame bha impilo yami, ngithathe isaka lika anyanisi, ngilimanzise, ngiligcobe insipho, ngizikhuhle umzimba wonke, ngizama ukukhuculula konke okuwuNontobeko, kimi, kodwa insila yengqondo ayiqedwa iSunlight nesaka lika-anyanisi. Ngivule amanzi, ngenkathi igeleza insipho ishona embobeni yamanzi, ngilikhumbule igama leperfume kaNtobe, Isse Miyake, ngize ngiphumisele ngomlomo:”Ehhene, iIsse Miyake. ” Ngizithole sengithatha isaka futhi ngibhixe insipho, ngiphinde ngigeze, kodwa iphunga lakhe alisuki emphefumulweni wami. Ngagcina ngiqedile, ngisule, ngifake igown, ngiyishiye ekuseni, vele ihlala ekamereni likaNomusa, lutho ngaphansi,ngaphuma ebathroom, ngifike ngikhanyise umabonakude ekamereni likaNomusa, ngigcobe. Ngihlale embhedeni ngizibukele iAfrica Magic, ngifice enye nje ingqayi edabukisayo, ngizibukele. Mhlambe laseligamenxe ihora lesine, ngizwe umnyango uvuleka angene uNomusa:”Hello, baby.” Ngisukume ngiyomanga khona esicabheni, siwe isikhwama sakhe. Igqoke kahle intombi yami, ifake lelablukwe elinavy esalithenga sihamba sobabili eUrban, neskibha espink segalofu. “Hhayibo, ubusungikhumbule kangako, awusalindi ngisho ngibeke isinqe phansi.” “Yebo, ngifile isizungu ungekho”; ngisenga ezimithiyo. “Ave unehaba Mazwi, engani ubuhleli nosisi Ntobe. Hhawu, uphi vele yena?” Umi kuwardrobe, ukhumula amacici, newashi, nomgexo, ubeka ebhokisini engamthengela lona mhla ngihambe ‘ngomsebenzi’, eKruger Park. Angazi noma wangibona ngithalaza kodwa ngaqunga isibindi:”Uthe usaphuma nabangani bakhe, basashaywa umoya.”Ngisho ngiyohlala phansi embhedeni. “Ohho, akazikhiphe, ave ethanda ukuhlala layindlini noma ayejimini. Ijimu, umsebenzi nendlu, impilo kaNtobe ke leyo,” azohlala eduze kwami. “Baby,Awungiqaqe izicathulo, ziyafutha izinyawo zami.” Ngiguqe ezinyaweni zakhe, ngimuqaqe amabhande amaheel, ngimukhiphe izicathulo.”Hhayibo, awufake neanda, uqhanyelwe unje.” Esho ezivala amehlo engibuka phakathi kweminwe, mangibheka phansi lelithatha lelipipi, selivele labamba isiteshi, lifuna ukusakaza. Ngimuphuthaze, izinyawo. “Mazwi, uyangikitaza, hehehehe”; usho uyazibalekisa, eqethukela embhedeni. Ngisukume,ngimudonse ngemilenze, aze afike ekupheleni kombhede, ngimuqaqe ibhulukwe, amise imilenze ngilikhiphe nephenti konke kwenyuke ngemilenze, ayivule ayivale, agcine eyivulile, isemoyeni kanjalo. Ngiyabona ubatshiwe umuntu wami, ngingapholisi maseko,ngiqojame, ngicwile ngekhanda emathangeni, ngimuqabule kancane, ngidweba indlela eyehlela ekhaya elikhulu. Ngimuhlikihle izihluzu, ngehlele emathangeni, ngimuphulule ananele. Ngimubeke isihloko solimu phezu kwabhontshisi, ngiwuzungeze okwesayoni sishaya, isikhalango. Ngimupetule, ngeminwe amalebe uhlale obala ubhontshisi, ubovu klebhu, ngiwushaye ngesikhalango, ngizwe nami ngigikelwa inzululwane, naye ngiyezwa usengenwe umoya, ukhuluma ngezilimi. “Mazwi bengikukhumbule, Mazwi ungikhotha kamnandi, Mazwi ungabe usayeka, lapho lapho, lapho baaaby.” Ngimuxhakathisele ubhontshisi ngezindebe, akhale ngeliyosithela iphimbo, abuye esedazuluka:”Ooooooooh Goooohhhhd.” Ehlise imilenze emoyeni, avuke ahlale ngezinqa, akhumule isikibha masinya, nobra akuphose lena, azibhucunge amabele, ungibheke njo, isithunywa sodwa lesi, usesemoyeni. Ngimufake emibili iminwe, ngimunwaye uphahla ekujuleni kwesibumbu, ngiyijija okomuntu ovula iwayini ngecorkscrew, ngimuqala emnyango waso, ngigiye ngize ngifike emsamo, bese ngishaya amawayipha ophahleni, agxamalaze kakhulu kunakuqala, iminwe yami iyanamfuka umswakama wakhe, sigelesa kancane isiphethu. Azelule angidonse, akasathi vu, ngigibele embhedeni kanye naye, silale silingane, angivulele, ngimuphose isiswebhu. Kuthi shazi isithombe sikaNtobe, ngizikhuze njengesosha eliphuma emgqeni. Angibambe ebusweni, angiphulule:”Ngiyakuthanda Mazwi,uyezwa?” Ngivele ngimuxhume ngenkotha, sidlale umacashelana, ulimu lwami lufuna olwakhe, nolwakhe lufuna olwami, zigcine zitholene okwezinkunzi ziqhathwe ediphini, ayikho ehlehlayo, zitholene phezulu. Ngezansi, ngisebenza enkontrakini, ngishaya ipiki, phansi phezulu. Wayeke asijije isinqe, ngizwe ngifika emagumbini engingawazi kaNomusa. Sibhebhana kamnandi nesithandwa sami, uze ahlengezele izinyembezi, amoyizele futhi khona lapho. Kepha isiithombe sikaNtobe sibhebhana kukhaphethi asisuki, ngikhiphe umthondo, ngithathe icontinental, ngimufake ngaphansi kwezinqa, ziphakame kahle nesibumbu siphume sonke,ngimubambise imilenze emoyeni, ngivundle, ngikale halakasha. Ngamubhebha uNomusa kwangathi babili, ebeyedwa, ngibhalanse kahle, ngigqigqa okwamadumeyana, athi ngila ngibe ngingala, athi ngingala ngibe ngingale, ngihamba wonke amagumbi, iyaklewula ingane yabantu, icela noxolo, iyazisola nokuya emsebenzini, kodwa ithi ngiyikhokhisa kamnandi. Uma uyindoda ekhohlakele, akumele umrobhe umaqondana, ngishonngizipholisa amanxeba kaNtobe ongishiye ngingachamanga. Kumele ube namaqhinga uma ukhohlakele, ngiphakame, ngimulalise ngecala phezu komcamelo lowo, ngiqojame:”Letha ingalo.” Sengisho ngokungancengi, ngibhalanse ngayo ngimudonsa ngimufenda,ngimubusise ngomthondo. Ngangilizwa isende lishaya ngaphanangapha kuyena, liphoseka okwalesitsha sempempho yasesontweni. Ngiyamugaxa ngepipi, uyangidudula ngesinqa, ungihlangabeza ngizwe ikhingqi limoyizela. Ngidedele ingalo yakhe, ngisuse umcamelo, ngimuflathelise alale ngecala, ngimtshele aphakamise umlenze, ngimungenele ngasemuva. Ngangibhebha ngize ngiqethuke,okwehhashi lakaToyota.” Ubuyaphi emsebenzini? Mmmh-hhe?ubuyaphi?”Ngibuza into engekho, ngisanganiswa izono zami. Nengane kaGabhisa ikhala ixolisa into engapheli:”Ngiyaxolisa baby, kodwa ungijezise kanjeeena, awu ngiyaxolisa. Hhawe ma, hhawe.” Ibuye kancane ingqondo kumina, ngikhiphe umthondo, ngilale ngomhlane, ngimuqhwebe:” Woza ngaphezulu, maShozi. Amoyizele kancane okunamahloni, asule izinyembezi, ngiphakame ngesingenhla, ngiphambanise izinyawo, ame angigxamalazele phezu kombhede, ehle kancane, aliphuthaze, azigcobe isibumbu ngamathe, alifake ngekhingqi, abambelele emahlombe ami, athi vosho, ngizwe lishayisa ophahleni, aphinde aphakame, abuye athi vosho, agxumagxume phezu komthondo, usengithandele emva kwentamo, uyehla uyenyuka, aqethuke ngekhanda, ashaye uzwingi, uyeza uyahamba, uyeza uyahamba, ngibambelele ezinyaweni zakhe, ngoba ngisola ukuthi okusele lana ukuthi andize. Wangipha kamnandi isibumbu uNomusa, ngafisa sengathi uNtobe uyangibona. Lowowomcabango iwona owangiphosa eweni, ngezwa ngiminca kuqina umthondo, noNomusa waqinisa isigqi wazishaya eduzane, usephefumula ngamakhala kuphela. Kwakungathi kuzamazama umhlaba engqangqazela, ethunda ememeza engifendela ukufa, nami ngayeka lezozinyawo, ngamubamba izinqa ngazigxisha ngaye, wadubula nomshini wami, kwangathi ifilimu kaRambo, gaga-gagagaga,ngakhala ngaye:”Nomusa, Nomusa, Nomuuuusa, ungi-Aaaaaaaaah, Nomusa!” Ifu lesicongo sothando lisengamele, imizimba yethu ishisa bhe. Usahleli, phezu kwami, ngilule nemilenze, nenkwashu ngiyayizwa iyanginyonyobela. Sihlangene neziphongo, sibhekene ngawothando:”Baby, ubungenwe yini namhlanje?” Esho engiqabula isikade, ngilule isandla ngiphuthaze ithawula phezu kombhede, ngenhlanhla aliwanga, ngilifake maqondana nezinqa zakhe, phakathi kwamathanga ami. Angiqabule esiphongweni:”Usufuna ukulikhipha, ngiyakwazi phela wena.Hhayibo, kusemnandi lihleli kanjalo ngaphakathi. Uround 1 omude kangaka, yini ubushaya indlwabu emini, ngalezayithombe zami?” Ngivumele phezulu:”Yebo, ngithe ukuziduduza kancane ngebuffet.” Angihleke bese esondela angihlebele endlebeni:”Bengifuna vele ucabange mina ungahehwa osisi Ntobe.” Lungithi heqe uvalo. Ngibhoncule ipipi, ngizwe isidoda sigeleza, ngisiphuthume ngethawula, ngimusule inkomo, ngizisule nami, ngiwe ngomhlane, alale esifubeni sami. “Ngicanga ukuyofudumeza ipizza, angithi ulambile Superman, wami?”, esho engiphulula umthondo. “Hheyi, ngifile indlala emini, awuphuthume.”ngisho bho amanga. Asukume embhedeni,agqoke igown yami, aphume ekamereni. Ngithole isikhathi sokubheka ucingo, kunemiyalezo kaMsizi:” Isebenze kanjani leyambiza kaMzobe? Umdlile uNtobe? Mfana ngiphethe abantwana baseTUT kushoda wena. Bese kubakhona inombolo engingayazi inomyalezo onesithombe sezinqa, ngibone ngetatoo ukuthi uNtobe, ngithi ngiyasidiltha kungene uNomusa, ngiphume kuWatsapp. “Hhayibo sengathi akakabuyi uNtobe, akujwayelekile kushuthi kumnandi labekhona.”; kusho uNomusa. “Awuyeke ezinye izingane zidle ijoyi nazo.”kusho mina ngokunganaki. “Nisale kanjani emini, awungixoxela phela?” Usho uzolala eduze kwami…akuphumanga magama atheni:”Hhayi besihlalele nje”….Iyaqhubeka…ngibonge bakhunkuli.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *