Blkcoco✍️ U-stepdad 1

U-stepdad 1 ..by Blkcoco

Igamalami ngingu Sbongile ngineminyaka engu-17 ngihla nomama wami no-stepdad. Ngangisanda kuqeda ukublala you zivivinyo zami sokugcina zaka grade 12 esikoleni. Ngafika ekhaya ngidakiwe futhi ngingakhumbuli nokulala embhedeni. Ngavuka ngakusasa nginqunu embhedeni ngezwa ngathi nginesidoda engquzeni wami. Ngakho ngafika ekhaya ekuseni ngobunye ubusuku ngingakuhlelanga lokhu kodwa lapho ngingena ngathola ukuthi umama usemsebenzini ngakho ngazenza sengathi ngidakiwe. Bengike ngacabanga ukukwenza phambilini kodwa angikaze ngibe nesibindi sokukuzama kodwa ngavele ngafikelwa wumqondo ngahamba nawo. Ngokushesha u-stepdad njengoba engisiza ukuya ekamelweni lami. Empeleni ngangingakwazi ukuzisiza ngenza sengathi angikwazi ukuzimela. U-stepdad ubengananazi ubengisiza futhi engikhumula. Ngangizama ukuthi ngingahleki kodwa u-stepdad njengoba nginjalo ngamyeka wangikhumula iphenti washesha wangivula ngokushesha imilenze waqala wangikhotha ingquza yami ngolimi. Nkosiyami kumnandi impela angikaze ngikhothwe kanjena ngivele ngibe manzi nte. Waqhubeka nokukhotha, waqala wangifenda ngolimi ngacishe ngakhala akekho owake wangibhebha kanje, ngangisezulwini elincane. Ngenza sengathi angizwa lutho, wavula uziphu webhulukwe lakhe wawukhipha umthondo wakhe omkhulu waqala ukuwushaya indlwabu isikhashana. ubephefumula kanzima egibela embhedeni, wawuqondisa ngqo engquzeni wami, wavele washelela kamnandi ngoba ngangivele ngimanzi, wangifenda engena kungakapheli nomzuzu. Ngalala ngingakholwa njengoba u-stepdad wami elele phezu kwami ​​futhi engibhebha kamnandi. Wawuphusha wonke umthondo wakhe washona phakathi embobeni yami, ngawuzwa umnandi uma ngibhebha sengifenqa engena futhi ephuma, angibange ngisakwazi ukuzibamba ngaqala ngambamba ngimdonsela kimi futhi ngavula imilenze yami kakhulu, wangiqinisa wahluleka ukubamba ngezwa umthondo eseqhaqhazela umzimba wonke, useyadubula phakathi kwami isidoda sakhe esibelethweni sami ngemizuzwana engu-60. Nganele ngathi baba suka kimi angikwazi ukuphefumula. Wagxuma wamangala wathi ngikulalisa nje akufanele uphuze kakhulu wangithethisa. Ngihleke futhi ngithi angikwenzanga bengifuna ukubona ukuthi wenze lokhu ebengicabanga ukuthi ukwenzile. Ngisukume ngizwe isidoda sakhe siphuma kimi sehla ngomlenze. Ipipi lakhe eliqinile laligconsa isidoda njengoba lishwabana. Wayezama ukukhuphula isikhindi sakhe futhi ephuthaza nxazonke futhi ngathi ungakhathazeki baba ngeke ngitshele muntu. Ngakusasa ebusuku ngafika ekhaya u-stepdad esesofeni ngangena ngama phambi kwakhe. Futhi ngaqala ukukhumula. Wathi wenzani? Ngiqhanyelwe futhi ipipi lakho lizokwenza kangcono kuneminwe yami. Kodwa wena umama wakho akayi emsebenzini . Wayesageza. Ngathi kungcono usheshe ke. Ngithathe isandla sakhe ngimenze akhuphuke nami ngaqala ngehlisa isikhindi sakhe ngokushesha efika ekamelweni lami. Umama wamemeza ethi sengiya emsebenzini. Wangingiza kulungile sthandwa ngisamunca umthondo wakhe. Wayazi ukuthi empeleni ngangimenza i-blackmail. Wahlala embhedeni wami engibuka ngimcela umthondo. Ngizwe imoto kamama iphuma igijima ngigibele embhedeni wami ngikhombe umsunu wami. Waqala wangikhotha ingquza, wngifaka ulwimi phakathi kwesibumbu. Waya kuwo futhi ngokushesha ngase ngigxuma ubuso bakhe ngibambelele ekhanda lakhe
Esho ngengoma yakhe ejulile kimi.
Ngempela kufanele uzame. Yenza ubaba wakho akudle mhlawumbe kwakuyi-orgasm enzima kunazo zonke engake ngaba nazo. Wagibela phezu kwami ​​angicabangi ukuthi ngangingamvimba uma ngithanda kodwa walihlohla kakhulu ipipi lakhe kimi njengoba impilo yakhe incike kulo futhi lalingena kungakapheli nomzuzu ngimhleke eqeda kusho okufanayo. into kusasa.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *