Yaze yamnandi into

Ngathola umsebenzi estolo hhayi kumnandi sisebenza singamantombazane. Kube nje nentombazane yendiya eyilesbian ngingenankinga ngalokho. Sisebenza kuthi ngelinye ilanga siye etoilet ebese siphuma ngibone eqalaza hhayi amatoilet a empty imina naye avele eze kimi angirubbe amabele athi ngiyamhalisa aphume. Ngisale ngimangele kodwa ngizwe ngishiselwa inkanuko. Ziqhubeke izinsuku kusetshenzwe. Ebese kuvele ukuthi sikhethiwe ukuyosiza kuvulwa ibranch empumalanga. Hhayi sihambe ngingabi neynkinga cz vele ngeke silale ndawonye. Sifike phambili sisebenza kahle futhi kungabi neynkinga. Kufike ubsuku kuzohanjwa ngakusasa sibhiyoze sithenge nama drinks ebese kuthi lo engishara naye athi hhayi useyolala kwamakhelwane bafuna ukuxoxa. Sisale sobabili noShashika notshwala sebuthanda ukungibusa. Hhayi ke ngibone esondela kuthi fuqu kubeans avele a ngifake ukiss nami ngivume siqhubeke ebese evele ehle avule itop awathathe nobra amabele awancele hhayi ke ngimanzi ke manje. Athi esuka a ngikhumule ingubo nobra alishiye ipenti. Siyaqabulana and amalips a soft ufake nelipgloss enestrawberry. Ngithe ngibona wabe enyusa imilenze yami wangena ngolimu ephentini liyaconsa vele ngoba ngiqhanyelwe and liwulace so ezimbotsheni amanzi omsunu ayeziphumela. Angikhothe abuye angibhebhe ngolimu ebambe ipenti lithule lithe du. Wabe eselehlisa lahlala eleni. Lapho aqale aldlalise ulimu kwingquza eliyisa phansi ngaphezulu lapho ngisangena manje. Asuke lapho anyuke ezekibhontshisi sengimbamba ikhanda ngimvalela phakathi ngachama. Ngase ngiyavuka ngaya kuye ngawacaphuna amabele ngasandla ngaqala ngamunca elwakwaright kuqala ngeza ngalakwaleft. Ngimginqqe phansi manje ngifuna ukukhokha ingquza yakhe mangisondela ngiphefumulele kuyona avele ahayize ezwa umoya ushaya lezinza ezincane. Ngiluneke nje ulimu lapho ngiyayizwa ivutha bhe hhayi ngiyile lapho iclean ngimudle ngolimu ngimphakamise kancane bese ngifake iminwe emibili ngibuye ngiye kubeans ngiwumunce amanzi omsunu aseze aba namgwebu wayesethi a ngilale ngibheke phezulu ngimvulele ingquza wangingena kuhle kweTsquare idweba ebhodini sakhuhlana ngamagolo ethi amanzi lapho kungasemnandi sijuluke simanzi yooh siyachama ngokushintshana. Saze sakhathala salala ekseni ngavuswa uye ethi udla I breakfast ebhizi engivule imilenze ethe ne kwingquza yami.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *