Ngibhala nje ngiqhanyelwe ekseni.

Guys ngine experience engasoze ngayikhohlwa, kushukuthi kunoCherry yakwamakhelwane syalingana nje ngeminyaka ngina 34 ina 33 yona.

Kuthe ngelinye ilanga nje ahambile amanzi ekhaya kodwa esebuya mayebuya amanzi aqale abuye kubo kqala b4 aphume ekhaya, ngacela kuzowakha kubo ngoba aseyaphuma wangabanankinga ngoba vele sijwayelene kakhulu. Ngafica evulele ibhakade empompini ngathi ngyalithatha lebhakede ngyolisebenzisa wathi elakho elokuchama liwu 20L nje.

Ngezwa lawomazwi ngavele ngamajina esechama kulo kanti ke kdala ngimuhalela vele, waysekhuluma ethi uhlala ngamnandi kulebhakede mayechama?? ngavele ngaqhanyelwa kakhulu ? ngamtshela kuth ngyafisa kukubona suhleli kulo wavele wahleka wabuza kuthi zokwenzan masubonile ngathi ngzokhotha?? wathi sis amanyala.

Ngamtshela kuth phela sozula ngeVaslap emanzi kqala bese ngyakhotha ke wathi wooohh. Ngaksasa ekseni ngamubona empompini eyoyakaza demu lengane ngamububuza kuth suchamile yini wathi cha ngathi ngyeza ke mnj ngzokuchamisa klelobhakede lakho wahleka… ngavele ngawela ucingo ngangena uhlala neyngane zakhe vele ezinye ziseskoleni usele nencane ayencelisayo.
Kanti vele ujwayele kuvuka ngeBumShort ePinky, ngthe ngingena nje nganukelwa phunga lobuthongo nolwenquza nolomchamo kancane kodwa.

Ngathi sengkhona ngahlala eduze kwakhe embhedeni wathi kanti bengi crc yin ngath yabon nawe, ngamubrasha mathanga kuBumShort ngawanuka kancane ngawancela ngolimi nganyukela ngasesbunjini ngasnuka kancane esabubula ngasizwa snuka kamnandi phunga lenquza yasekseni… ngamehlisa BumShort kanti panty alikho yavela nquza enezinqa ezikahle nje waphakamisa imlenze ngayikhipha ngayphonsa phansi wavuka wathatha ingane waybeka kusofa ebuya lapho ngamunqaka ngamugovozisa embhedeni yavuleka yonke indunu ngezwa iphunga linuka kamnandi…

Ngiyiqhubeke yini?? Real story

2 Comments

  • Ngicela mama oshadile ongenayo ndoda ofuna sidlane nje anginankinga ngikhon ngihlal ngedwa min 0613207877

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *