Akasenandaba nomshado wakhe

Kuno cc owashiya number yakho kule site efuna ukuba umngani wesilisa ngayithatha number yakho ngamfonela saxoxa ucc usebenzela ethekwini nd ushadile ngama weekend uyagodula owase Richard’s Bay uma egodukile asikhulumi ucc lona ukhala ngokuthi indlala iyambulala uma egodukile uthola 1 around okhathele nj or angatholi lutho nakhona uyayincenga indoda ivele imbuze ujaheni ngoba basebancane nj ? mmm ucc waya leave sasixoxa ke emini indoda isemsebenzini ikhala ngendlala ingane wabantu ngifisa ukuyisiza bt ngiyasaba ngoba ushadile ilokhu ingikhalele ingane wabantu 2 weeks ise leave akayidli umnumzane ngaze ngayizwela phela nami saplan yabuya it was Sunday sahlangana town saya endlini sageza sadla saxoxa sangena embhedeni bt ngiyasaba ukumudla maybe ucushiwe kwake kwabanzima ngazidela ngathi sekuyobonakala khona ngathatha ama condoms ngawafaka ngaphansi Pillow saqala sa kisses ? ? kwabamnandi bt nginovalo bt salokhu si kisses ?…. isikhathi eside ngehlela emabeleni esiswini ngamphendula walala ngesisu ngam ? ? emhlane wakhala ngokuthi kumnandi kakhulu elokhu eqhwisha nj I think kwathatha 20 mins to 30 mins romance ngafaka condom ngaqalake ngamudla ngalifaka kancane kancane langena half a akhale athi ngingalifaki lonke ngalincenga kancane kancane ngamudla umfazi womuntu yooh siphumule sibuele khona I think 9 to 11 salala 02:10 ngaphaphama mangimthinta kanti akalele zasha kwaze kwashaya 05:00 siyaphumula sibuyele khona manj siyadlana akasanandaba nomshado yakhe usegoduka weekend eyodwa manj kule weekend esiphuma kuyo ngimdlile strong and kukhona into ebengimdlele yona Friday night kwaze kwaba Monday ekuseni esehamba nge 16 izolo ungithengele perfume IMPACT R1300 ngiwenzile umsebenzi wami kunamadoda asibukanisa nabafazi langaphandle

One Comment

  • Chief osipha inumber yakhe losisi sidabule nathi akumele ezwe indlala sikhona siyizinsizwa.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *