Blkcoco✍️ Usbali

Usbali ..by Black Coco

Senginonyaka ngidivodile nonkosikazi wami. Okuhlekisayo ukuthi, noma singenazo izingane, ngisambona ngezikhathi ezithile, siyezwana. Imvamisa uma edinga ukuthi kwenziwe okuthile endlini noma ngifike ngithathe into engayikhohlwa ayitholayo. Akuyona enye yalezo zivumelwano lapho ngiya khona futhi ngiba ne-hookup yezikhathi zakudala. Kuyizizathu ezizwakalayo zokungibiza kwakhe. Kodwa lesi sikhathi sokugcina akubanga yilokho ebengikulindele, nokuyinto engasho lutho.

Kwaqala njengokugijima okujwayelekile; wayephethe izinto ezincane zokulungisa endlini nezinto ezimbalwa engangizohamba nazo ekhaya, wathi akafuni ngalesi ezihlezi ngasemnyango lapho sengilungele ukuhamba. Kwakukhona nelinye ibhokisi elalinezinto engangingazifuni futhi engangingazi ukuthi wayezofuna ngizithatheleni.

“Hayibo Zanele, elani lebhokisi lezimpahla ngasemnyango,” ngibuza ngilungiselela ukuhamba.

“Oh, kulungile, cishe ngakhohlwa, uZama ufuna lelo bhokisi,” kusho yena.

uZama wayengudadewabo kankosikazi, omncane ngeminyaka emine. Okungukuthi, ukubona okwakusebhokisini kwenza umqondo kakhudlwana ukuthi kungani engafuna ngalo ibhokisi.

“Bengizocela ukuthi ulibeke endlini yakhe uma usugoduka,” kusho uZanele.

“Oh, ngicabanga ukuthi ngingakwenza lokho, ngithumelele ikheli lakhe? Ingabe uyazi ukuthi ngiyeza?” Ngibuzile.

“Useyazi manje,” kusho uZanele, ethumela umyalezo kudadewabo ngefini.

Angibanga nankinga ngokuyisa ibhokisi lezinto kuZama, isizathu esikhulu kwakungesikho ukuthi lalisendleleni yami. Kwakungenxa yokuthi uZama wayeshisa, unkosikazi wami wangaphambili muhle impela, kodwa udadewabo omncane uyavutha futhi muhle nomzimba ohambisanayo. Uhlobo oluxakile ukuthi bangaba kanjani odade futhi babe nezinhlobo ezihluke yemizimba nokubukeka. UZanele mude, mncane futhi cishe awekho amabele esingakhuluma ngawo bese kuba uZama, opakile, omfishane, nezinqe emangalisayo. Kwakekwadingeka ngilwe ngelinye lamalanga ukuze ngingabuki lapho sihlangene sonke ngezinto zomndeni ngaphambi kwedivosi yami noZanele.

UZanele wangithumelela ikheli likaZama, ngavalelisa, ngalayisha ibhokisi futhi ngalungisa i-GPS ukuze igiyise khona. Ngazama ukukhumbula isikhathi sokugcina engabona ngaso uZama, mhlawumbe ngokhisimusi, ngonyaka ondlulile singakahluiani noZanele. Ndoda, ubebukeka emuhle, ngiyakukhumbula lokho. Mina noZanele sasingasabhebhani, ucansi lwaluvele laphela futhi uZama wayengiqhanyelisile kakhulu ngalolo suku. Ngicabanga ukuthi uZanele wangibamba ngibuka uZama izikhathi ezimbalwa ngalowo khisimusi, okungenzeka ukuthi akuzange kusize ebudlelwaneni bethu. Ubelokhu enomona kancane ngodadewabo omncane, lapho abafana bembiza noma beza ukuzombona uZama.

Into yayiwukuthi, uZama wayazi ngomhawu kadadewabo, ekwazi ukusebenza lokho unkulunkulu amnika kona futhi enze abamfana bamnake, ngisho nami imbala. Njengoba ngikhumbula, ukuthi ukhisimusi odlule, uZama wayegqoke i-top eyayiveza isisu sakhe futhi ne-jean eyayizikhiphe zonke izinqe sakhe ezinhle. Ngisho ukuthi okungenani bekubomvu. Wenza isiqiniseko sokuthi ngimbhekisise futhi wenza isiqiniseko sokuthi uZanele uyaqaphela ukuthi ngiyabuka. Ngakho ke yebo, ngagcina ukumbona futhi manje ngishayela ngiya endlini yakhe, zonke lezi zinkumbulo zabuyela kimi. Ngangijabule kakhulu kunalokho obekufanele ngikwenze.

I-GPS yami yangithatha yangiyisa ngqo efulethini lakhe elincane, ngacisha i-GPS nemoto, ngaphuma ukuze ngiqhamuke isiqu. Ngathatha ibhokisi likaZama, ngase ngehla ngezitebhisi ngiya emnyango wakhe. Ibhokisi ngiliphethe, ngasebenzisa unyawo lwami ukuze ngingqongqoze kungaphenduli. UZanele wangitshela ukuthi wayengilindele ngakho ngagudluza ibhokisi ngalibeka engalweni eyodwa nodonga, ukuze ngingqongqoze ngesandla sami esikhululekile kakhudlwana.

“Ngena! kuvuliwe,” ngezwa uZama ememeza engaphakathi efulethini elincane. ngenhlanhla ngaba naleso sandla esikhululekile ngavula umnyango ngangena.

“Zama? yimina, uSipho, ngiphethe izinto obuzifuna kuZanele,” ngimemeza, ngivala umnyango.

“Kuhle, woza ngapha, ingenise ngalana, ezansi,” ngezwa izwi lakhe lingibiza.

Ngaqala ngehla ngaya ezansi, ngabona ukuthi kuholela ekamelweni lakhe lokulala. Ngithi ukungabaza, ngivele ngibe nalomuzwa oyinqaba ngokuphazima kweso. Ngangiqala ngqa ukuba ngedwa naye futhi ngiqonde ekamelweni lakhe lokulala. Kukhona okwangitshela ukuthi angikakulungeli engizokuthola ekamelweni lakhe lokulala. Ngaphushela umyango phakathi kokukhathazeka, ngangena ekamelweni lakhe lokulala. uZama wayelele embhedeni engagqokile lutho, amakhandlela evutha kuzo zombili izindawo zokubeka ubusuku. Ngaqina, amehlo ami avele athi nqo emabeleni akhe amahle, amabele engangifisa ukuwabona kusukela mhla ngiqala ukuhlangana naye.

Wayeyindilinga abomvu, agcwele esifubeni sakhe, ngicwayiza ekukhanyeni kwekhandlela. Ngabona izingono ziphakeme kancane, umoya wami wangibamba, ngahluleka nokukhuluma, angisakwazi nokunyakaza. Wahlala phansi uZama, amehlo ami avuleka nakakhulu njengoba ngibuka amabele akhe futhi eme mpo. Zazimangalisa izingcono kakhulu kunalokho engangikucabanga. Izingono zakhe zaziphezulu emabeleni akhe, ziwenza abukeke ngendlela exakile, isisu sakhe sasinwetshwe ngenkinobho yesisu eside njengoba ehlezi embhedeni, imilenze iphambana phambi kwakhe.

“Sondela uze lana embedeni uhlale eduze kwami” esho ekhuphuka embhedeni eza kimi.

“Oh nkulunkulu wami, Zama kunjani” ngingazi ngithini ngoba wayeyinto eshisa kakhulu engake ngayibona, izinwele zakhe ezinsundu zawela ngemva kwakhe, kwavela umzimba wakhe wonke onqunu kimi emakhandleleni. Isibumbu sakhe esiqinile sagcina siyindunduma engenaboya, kulandelwa amathanga akhe ebukeka kahle nemilenze, kufanelana namabele akhe amakhulu asesimeni esihle ngathi i-hour glass! into engangingakaze ngibone ngaphambili.

“Senidivosile nodadewethu, senikhululekile,” esho esondela kimi ethatha ibhokisi ezandleni zami aliphonsa phansi. Izinto ziyachitheka, ngibona ukuthi wayengenandaba nazo. Ngavele ngazi ukuthi kwakuyicebo lokungiletha lana.

Welula isandla, wabeka izandla zakhe esifubeni sami, wangibheka emehlweni. Wayemfushane kakhulu kunami. Bengingakakhiphi izwi, angazi noma ngike ngadonsa umoya yini njengoba ngimbone embhedeni.

“Sipho awazi ukuthi ngilinde isikhathi esingakanani ukuze ngibe nawe,” esho ehambisa izandla zakhe entanyeni yami, ezehlela esifubeni sami futhi.

“Khumbula ukuthi ngakubona okokuqala, mhla ufika uzolanda uZanele nisajola, ubaba ekungenise endlini, uZanele asazilungisela wena, uhlezi endlini yokuphumula ulindile. Bengazi ukuthi uhlezi wedwa kodwa ngalinda waze walunga uZanele, ngoba ngangifuna abone ubuso bakho lapho ungibona. Ngaze ngashintsha ngayogqoka ingubo yami ekhethekile, ukuze ngiyenze ibe ngcono nakakhulu. Uyakhumbula?” ebuza.

Ngikwazile ukuvuma ngekhanda kuphela, izandla zami zisemaceleni kanti losisi onqunu umi phambi kwami engithinta.

“Ngikhumbula kahle uZanele engiklolozele kakhulu njengoba wawungibuka kwaze kwadingeka ukuba akuibambe ngesandla akudonsele emnyango,” esho egigitheka.

Ngikhumbula kahle. Ngangisanda kusukuma ukuze ngihlangane noZanele futhi kungazelelwe kwehla ezitebhisini kwafika leli bhomu eligqoke ingubo eyayincane kakhulu eveza iminyene emzimbeni wakhe. Ngikhumbula amabele akhe ikakhulukazi, wayefake ubhodi omncane owawumboza izingono zakhe, ucindezela phakathi kwezinto ezimpintshayo. Ngamangala ngabuka ngazenza amahloni.

Sengifile ukuqhanyelwa selokhu ngibona umzimba wakhe onqunu embhedeni, angakwazi nokunyakaza futhi umthondo wami awukhululekile ebhulukweni. Ngazama ukukhumbula okwenzeka ngesikhathi ngibona uZama okokuqala, nalokho engangikushilo.

Ayehlise izandla zakhe ebhulukweni lami, waqala waqaqa u-zip, walehlisa ibhulukwe futhi wahlisa nesikhindi, wavela wonke umthondo wami. Kwaba sengathi uyathuka.

“Mmmhhh Sipho, umthondo ongaka, ubedla kamnandi udadewethu” esho ewubamba ngesandla zakhe.

“Ngibheja ukuthi ngingawukhotha ngiwuncele kahle kangcono kuno dadewethu uZanele.” esho emoyizela, ewudlalisa umthondo wami futhi awushayisa indlwabu kancane.

“We bandla ukube wawazi ukuthi ngiyakufuna ngabe zange ungene nokungena kulowomshado obedayo.” esho ephinde ehlukanisa izindebe zakhe futhi ethatha umthondo wami ewufaka wonke emlonyeni wakhe, into uZanele angakaze acabange ngisho ukuyenza.

Ngangingakaze ngiyizwe into enje, futhi kwaba ngcono, uZama waguqa lapho futhi wangimunca umthondo namasende ngendlela engingakaze ngiwazi ukuthi kukhona. Wayengenandaba nojusi omncane ophuma kumthondo wami. Wayengenandaba ukuthi kuphu ojusi emthondweni futhi emunca namasende emlonyeni wakhe nokusebenzisa ulimi engikhotha.

“Awufisi ngabe wawazi ukuthi wawuphuthelwa yinto emnandi kanjena?” ebuza esukuma esula umlomo.

“Ooohhh yebo Zama mmmhhh yebo kunjalo” wangifaka ngomunwe wakhe emlonyeni wami.

“Akusekho ukukhuluma, ngifuna umlomo wakho manje uzwe ojusi abaphuma esibumbini sami emunweni ebengizikopa ngawo umsunu wami” angikaze ngezwa ukunambitha okunjena.

Ngamunca iminwe yakhe nginambitha ujusi omnandi wesibumbu sakhe uZama. Ngakhumula ihembe lami ngagibela phakathi kwemilenze yakhe. Ngimbheke phansi, ngikhotha amabele futhi ngiwuncela, ngehle ngesisu ngimukhothe esimbonweni ngezansi. Isibumbu sakhe esishefiwe futhi sivuleke kancane ngezansi, sicwebezela ubumanzi bakhe ngenxa yokungimunca, imilenze yakhe ivuleke.

Isibumbu sakhe sasimangalisa, izindebe zazilingana kahle, ubude obufanele, ukugcwala kanye nombala. Wayengumbono wenkanuko eqhanyelisayo, ngambamba amabele akhe amakhulu, ngiwaphushela phezulu ngiwagingqa ezandleni zami.

Ukugqugquzeleka kokuwathinta kwagijima emzimbeni wami, kwenza umthondo wami uliqinile ngendlela emangazayo. Ngangiqala ngqa ukulizwa ibele elinje. AkaZanele amabele abemancane, kodwa nawa kaZama wayengaphezu kwezandla zami futhi izingono zakhe zaziqina ngaphansi kwezandla zami njengoba wayebubula ngenxa yokungithinta. Ngasusa isandla sami sokudla ukuze umlomo wami ukwazi ukusibuyisela esikhundleni, ngincela ingono yakhe yesokunxele emlonyeni wami, ngaphambi kokuyidlalisa.

Wabubula njengoba ngiqhubeka nokudlala ngamabele, ngiwadlalisa futhi ngiwancela womabili amabele akhe amangalisayo isikhathi eside kunalokho ebengifanele ngikwenze, ngoba wavele wangiphazamisa, ngokuphushela amahlombe ami phansi ngezandla zakhe. Wayefuna ubuso bami bube phansi.

“Ungidlalisa kamnandi Sipho” waqhuma ngemva komzuzu owodwa wokudlala.

“Oh Sipho ngibhebha manje!” wamemeza.

Adonse umoya omkhulu ngilalele umyalo wakhe ngiwubeke wonke umlomo phezu kwesibumbu sakhe esimanzi, ngiwusakaze kabanzi kusukela phansi ngikhuphuke ngolimi. Wayeshisa, emanzi futhi emuncu. Kwase kuphele isikhathi eside ngagcina umkumunca isibumbu, ngakho noma yini yayingaba mnandi kimi. Umsunu wakhe wawuqinile lapho ulimi lwami luwuthola phakathi kwesibumbu sakhe. Ngiqhubekela phambili kancane, ngimuncele ngiwudonsa umsunu nenyama yakhe ngiqinise emlonyeni wami, ngimenze agobe iqolo azicindezele ebusweni bami.

“Mmmm, manje kumnandi kakhulu, ooohhh uzongenza ngichame mmmhhh Sipho!” ememeza.

“Ngifuna umthondo wakho ngaphakathi kimi,” esho lapho ngibuka ubuso bakhe obuhle.

Angizange ngikholwe ukuthi ngangikwenza lokhu. Konke kwenzeke ngokushesha okukhulu, angizange ngibe nethuba lokucabanga ngengangikwenza noma imiphumela yokujola udadewabo womkami wakudala. Kodwa lowo kwakuwumcabango odlulayo njengoba umthondo wami ugxumagxuma ufuna ukuyongena phakathi esibumbini sika-Zama eshisayo futhi simanzi nte.

Ubebukeka emuhle ngezansi kwami ​​njengoba ngizehlisela kuye. Ngambuka emehlweni, amehlo aluhlaza, ngamqabula, okwamenza wamangala, kodwa wabuye wangiqabula lapho imizimba yethu icindezela ndawonye, ​​umthondo wami ongakangeni ngaphakathi kwakhe. Sathi sisaqabulana ngaya phambili ngawufaka umthondo wami phakathi, wangena okokuqala ngqa engquzeni yakhe eshisayo saphukana sobabili. Saphabulala kancane ukuze sibubule ubumnandi bokuqala bokungena kwomthondo wami phakathi kwesibumbu sakhe uZama.

“Oh nkulunkulu wami” isibumbu sakhe sawuthathe wonke umthondo wami, simanzi isibumbu phakathi futhi siyashelela njengoba bengingakaze ngimuzwe. Bekukuhle kakhulu, kushubile ngendlela kushisangayo phakathi esibumbini sika-Zama. Ngizibambe ngijule, ngiqinise ubumnandi ukuze ngingadubuli sidoda sami phakathi kwesibumbu ngokushesha okungaka.

“Unesikhathi esingakanani eagcina ukubhebha?” ebuza kubonakala nje ukuthi uyayibona inkinga yami.

“Isikhathi eside nje, ungasho?” Ngimphendula

“Yebo, ubonakala usulungele ukuchama, ungaphatheki kabi, sinobusuku bonke, ngichame phakathi Sipho, nami ngifuna ukusizwa isidoda sakho sidubula phakathi kwesibumbu sami.” Engimoyizelela.

“Ungacabangi ukuthi nginokuningi engingakwenza.” Ngiphinde ngimoyizele nami

Ngangiqinisile; ngathi nje lapho ngiqala ukuphuma kuye, ubumnandi baphinde bangena futhi okwesibili esibumbini esishisayo ngendlela emangalisayo, ngaqhuma ngidubula isidoda sami ngaphakathi kwakhe. Umthondo wami ngawuzwa udubula ungaqedi, ubumnandi bungibangele ukuba ngibubule, ngiqhaqhazele futhi ngicishe ngidlulele phezu kwakhe njengoba umthondo wami ufinya izifufula ngaphakathi emzimbeni wakhe.

“Ooohhh aaahhh aaaaaahhh aaahhh,” sengimemeza ngibubula ubumnandi.

“Hawu, angicabangi ukuthi ngike ngachanyelwa kanje, ngaba n sidoda esingaka ngaphakathi kimi,” kusho yena.

Ngicabanga ukuthi wayezwa ngichame ngokundlulele phakathi kwakhe njengoba ngiza futhi manje ephuma yonke indawo amasperms ami. Futhi lapho ekugcineni ngikhipha, amasperms aphuma egijima ngokuchichima okukhulu njengoba ikhanda lami limshiya. Ngathi giqe kuye, ngiphefumulela phezulu embhedeni. Wangivumela ukuba ngibambe umoya ngaphambi kokuba angicele ukuba ngimthathele ithawula endlini yokugezela.

The End

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *