Blkcoco✍️ Umfazi kamakhelwane

Umfazi kamakhelwane ..by Blkcoco

Ukube bengingazi ukuthi kuzoba mnandi kangakanani bengingeke ngikwazi ukugcina umthondo eami uqinile isikhathi eside kangaka. Ukulinda endlini yokugezela kamakhelwane isikhathi esingaphezu kwehora umthondo wami uqhanyelwe, ngisho noma bengingakhathazekile ngendodakazi kaJomo esencane ukuba ingangibona.

Senginyonyoba ngiye endlini yokugezela futhi ngikhumule nginqunu ukuze ngilinde uSne, umkaJomo ukuba eze kimi. Konke kwaqala ngomhla kuyizi-4 zaka-July lapho mina nomkami siye emcimbini wabi. USne wayedakwe kancane, kodwa wayengadakiwe kangangokuthi wayengazi ukuthi wenzani.

Noma kunjalo, kwakumnandi kakhulu emcimbini, ngangimbhebha uSne kabuhlungu futhi ngokushesha kangangokuthi sasihlangana sobabili. Futhi yebo bekusendlini yabo yokugezela enkulu. Kwakuyinto ejabulisa kakhulu engake ngayenza, yocansi.

Namanje angazi ukuthi kungani uSne enje, kodwa ngiyakuthanda. Uyislenda esihle, okungenani unami. Futhi kusukela ngalolo suku uzongishayela ucingo ekuseni makaqhanyelwe futhi uma uJomo aye emsebenzi. Nginyonyoba ngingene ngomnyango oseceleni kwechibi ongenela ngqo endlini yabo yokugezela. Cishe kulula kakhulu.

Ngakhoke ngangihlezi esihlalweni sendlu yangasese, ngehlisa ukuphulula umthondo wami ngilindele okwakuzokwenzeka, lapho isibambo sesicabha siqala ukunyakaza. Manje lokhu kuyajabulisa ngoba angazi noma kuyoze kube yimanje ngibanjwe nginqunu kwamakhelwane ngomunye wamalungu omndeni ngaphandle kukaSne.

Kodwa lapho umnyango uvuleka ngabona amathanga amahle kaSne, ashelelayo futhi ngangazi ukuthi wayevele esengilungele. Ngangiqhanyelwe ngingazi kahle ukuthi ngizohlala isikhathi esingakanani, umcabango nje wokubhebha lomzimba omncane oshisayo endlini yakhe yokugezela ngesikhathi umyeni wakhe elele embhedeni ngale nje kodonga wangivula ngempela.

USne wabheka phansi umthondo wami oshaya indlwabu, wamamatheka. Angasho lutho aguqe phambi kwami ​​ecansini lokugezela athathe umthondo wami ngezandla ezincane aqale ukuwukhotha, maqede awufake emlonyeni aqale anikine ikhanda ngokushesha awumunce.

Kumelwe ukuba wayazi ukuthi ngangiqhanyelwe kakhulu ngalolo suku ekuseni ukuba ngimanelise ngokungimunca kamnandi. Futhi yilokho impela akwenza ngaqala ukuphusha ezinqeni zami futhi ngaphusha umthondo wami emphinjeni kaSne njengoba engimunca. Uyakwazi ukukumunva umthondo uSne futhi ngiyawujabulela umlomo nomphimbo wakhe kakhulu kulezo zikhathi zasekuseni.

Nkulunkulu, kwaba kuhle ukudedela umthondo wami unyuke ungene kulowo mlomo oshisayo, omanzi. Ngeminwe emincane aphulula amasende ami, asenga lonke iconsi lokugcina. Kwakuyibhonasi ukwazi ukuthi ngangivele ngithulule amabhola ami emlonyeni womfazi kamakhelwane wami. Okukhulu ngangizibuza ukuthi uJomo wayezokwenzenjani uma azi ukuthi ngibhebhe unkosikazi wakhe?

Kodwa angibange ngisakucabanga lokho ngoba uSne wayefuna ngimanelise manje. Icebo lami bekuwukuba ngimucele nami isibumbu sakhe ngomlomo njengoba ebeqeda kungenza, kodwa wangimisa ngesenzo wathi, “Ngifuna ungichamele emlonyeni, ngifuna ukunambitha amasperms akho engquzeni yami.” Esho lokho, uSne wagoba wabamba usinki wathi, “Woza, ungibhebhe njengesifebe sakho esincane, ngendlela umyeni wami engakaze angenze ngayo, bese ungichamela phakathi emlonyeni.”

Ngicabanga ukuthi wayazi ukuthi kungiqhanyelisa kangakanani ukuzwa elulaza umyeni wakhe uJomo. Ngiyazi ukuthi kungithinte ngokwanele ukuthi ngibambe ngekhanda lakhe, ngambhebha kakhulu futhi ngemva kwemizuzu embalwa ngezwa ngidubula isidoda sami, umthwalo omkhulu wesidoda emlonyeni wakhe.

Kubemnandi kakhulu ukuchamela emlonyeni wakhe. Umkami muhle embhedeni, kodwa ukubhebha inkosikazi kamakhelwane indoda yakhe yayipakile ikhona endlini, kwakumnandi kakhulu. Ukwesaba ukubanjwa kanye nokuziphatha kukaSne kwakuhlezi kungiqhanyelisa.

Ngambamba ngambhekisa emnyango, ngasondeza izinqe zakhe kimi. Ngaphushela umthondo wami embobeni yezinqe zakhe, nguwufaka wonke umthondo wami. Ngaqala ngamfenqa, ngicwilisa umthondo wami ezinqeni zakhe. USne waqala ukububula kancane.

Ngambamba ezinqeni kakhudlwana futhi ngashova ngijula, ngizama ukuphushela umthondo kuye ngijule futhi ngiqine ngangokunokwenzeka. Ngokushesha futhi ngokushesha. Ukungqubuzana kokubhebhana kwakwenza uboya bakhe ezingalweni nasemilenzeni zigqame. Isidoda sami esasigqitshwe ekujuleni komzimba wami sasizabalaza phezulu njengoba nganginyakazisa umzimba kaSne omuhle.

USne wayelokhu ebubula kakhulu nangaphezulu, ehluleka ngokushesha ukulawula indawo yakhe. Ngangazi ukuthi kufanele ngimxwayise ukuba athule, kodwa ngenxa yezizathu eziphambene ngangingafuni ukuthi athule, kwangijabulisa ukucabanga ukuthi mhlawumbe indodakazi yakhe izozwa, noma umyeni wakhe uJomo. Babezocabangani lapho bevula umnyango ukuze babone ukuthi wonke lo msindo umayelana nani? Babezocabangani uma bengibona ngibhebha ilungu lomndeni wabo khona nje la endlini yabo.

Umzimba kaSne waqina ngaphansi kowami futhi wabubula, “OH, OH, OH YESSS!” futhi ngangazi ukuthi wayenenhlanhla. Okokugcina ngahlala phansi esihlalweni sokukaka, ngamuletha ngaphezu kwami. ngawuhlohla umthondo wami kuye ngamandla. Ukwazi nje ukuthi uSne wayegxumagxuma phuzu komthondo wami, kwangeza ngaqhaqhazele umzimba wonke.

Ngawuzwa lowomuzwa okhulula ngendlela emangalisayo, ngadubula futhi isidoda sami kuye lapho ngifaka uthando l
wami unyuke kujuleni kumfazi wenye indoda.

The End

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *