Blkcoco✍️ Umcimbi woshana

Umcimbi woshana ..by Blkcoco

Igamalami ngingu Themba ngineminyaka engu-26. Ngimenyiwe emcimbini woshana wami uSbahle. Kubungazwa suku lwakhe lokuzalwa futhi manje useneminyaka engu-14, libalele ilanga futhi kwakumnandi ntambama, iningi labantu lalikhumule amahembe nezikimba, bemile nje begqoke izikhindi zabo zasehlobo ngenxa yokushisa okukhulu.

Ngambona uSbahle ehlezi odongeni lwengadi egqoke ingubo yakhe encane yasehlobo ephuzi, wabukeka ethe njo, elokhu engigqolozele njalo, futhi wayejuluka kakhulu futhi ebonakala sengathi unomkhuhlane omningi wokujuluka.

Noma kunjalo kubemnandi njalo, sekuntambama abantu sebehambile, sekusele umdeni wodwa, ngiye endlini encane, ngenze njalo ngenza izinto zami ngiphume ngiye egumbini lakhe uSbahle. Ngixoxe naye kancane, avele angigqolozele emehlweni angasho lutho. Engigqolozele njengesilwane sasendle, “mshana kamalume, kunenkinga?”

Asukume embedeni engijimele kimi ngesivinini, agxume agxumele kimi angigaxe ngezingalo nemilenze abambelele kuhle kweglue asondeze ubuso bakhe kobami angiqabule kakhulu ezindebeni zami.

Amandla amakhulu okugxumela kwakhe kimi angenze kwaxega ibhalansi yami ngakhubeka futhi ngawa emuva ngomnyango wekamelo lokulala owawuvuliwe ngase ngishayeka phansi,angizange ngibe namandla okumsusa umshana phuzu kwami. “Nkosi yami, wenzani Sbahle?!”

Wayemamatheka ebanga imisindo ongajwayelekile, engathi uyabhodla kimina wasukuma wagxuma phezu kwamahlombe ami waphenduka wabheka ngasezinyaweni zami wabe esephakamisa isingezansi sengubo yakhe waquma wahlala ebusweni bami, wayengaligqokile iphenti, ingquza yakhe emanzi eshisayo yangicindezela emakhaleni nasemlonyeni, waqala yashikisha izinqe zakhe phambili nasemuva, wangiphulula ngengquza yakhe engenamaboya yehla nasebusweni bami.

Bekufanele ngimsuse kodwa ukuzwa iphunga lengquza yakhe futhi ihlezi phezu kwami, kwangenza ngaqhanyelwa ngukushesha. Angikwazanga ukuzibamba ngavele ngakhipha ulwimi lami, ngayikhotha ingquza yakhe emnandi. Ngabamba ngezandla ngimdonsela emlonyeni wami, ngiphusha ulwimi lami phakathi engquzeni, ngimbhebha ngolwimi. Kwakumnandi kakhulu, angazi ukuthi kungani ekwenzela lokhu, kodwa wayenambitheka kamnandi ngangingenandaba ngempela.

Wafenqa ngiloku ngilufaka phinde ngilukhiphe ulwimi lami engquzeni yakhe, izandla zakhe zombili zehlisa ibhulukwe lami. Wakhipha umthondo wawuphulula, ngezwa ukula ngendlela engingayazi. Waqala wawuncela umthondo ewushayisa indlwabu ngesikhathi ngiyikhotha ingquza yakhe.

Kwadlula imizuzu embalwa wabe esesusa isibumbu sakhe ebusweni bami waphenduka wayesengibeka izandla etayeni enginkinya, “Ngifuna ukubhebhe Malume.” waphinda waphakamisa ingubo yakhe engaphambili wabe esehlala phezu komthondo wami. Wangangena futhi umthondo wami yagoba kancane ngenxa yokuphusha kwakhe. Wabe esewubhamba ngezandla futhi ephusha ngamandla kwaze kwangenza ikhanda. Wafenqa kancane kancane, nami ngabamba ngimsiza ukufenqa, ngizwa ukuthi sengichama. Ngavele ngasondela kimi ngamandla, ngiphusha umthondo wami phakathi kwesibumbu sakhe. Wangena kwaqhuma ngaphakathi kudabuka ubuntombi bakhe.

Wabubula kakhulu, kodwa hhayi ngenxa yobuhlungu, wayemomotheka futhi ebukeka ejabule kakhulu nami njengoba sengiqala ukumbhebha ngamandla. Ngaphushela wonke umthondo wami phakathi engquzeni yakhe, kodwa ngizibuza ukuthi, “Uyazi kanjani ukuthi akwenze konke lokhu ngeminyaka yakhe.”

Lapho, ngangiphansi, umthondo wami ungibelise intombazanyana eneminyaka engu-14 ubudala enembonjana emncane eqinile, kwaba sengathi zonke izinsuku zami zokuzalwa kanye noKhisimusi kwafika kanye nje, “Oh nkosi yami, Sbahle!”

Wayengazibambi hhe cha wayengibhebha ngesivinini esingaka ngamdlandla, kwakungakholakali, wangenza ngaqhaqhazela, ngabubula lapho umthondo wami ungena wonke esibunjini sakhe esincane, ngabhebga ngaze ngadubula sidoda sami phakathi kwengquza yakhe ngamandla, ngaqhuma ngaphakathi kuye kuhle kwepayipi lamanzi elivalekile eselidonse izinsuku. Umthondo wahlaba lapho echama okwesibili, mina ngaqhubeka ngadubula amasperms wami agcwala embunjini sakhe esincane.

“Ooooh yebo malume.” Wabubula maqede wasukuma ekhipha kancane umthondo, waginqika walala phansi ephefumulela phezulu elokhu emamatheka.

“Hawu, Sbahle mshana.” Ngasala ngikhamisile.

The End

4 Comments

  • Stop promoting rape baba, a 26 year old with a 14 year old. Nisifaka umqondo obhedayo. Cabanga nje sengiqhanyeliswa ilento.

    Reply
    • Ngivumelana nawe Nrukza. UAdmin urhule uthini kupostwa such stories.

  • It’s a true story by you are correct Ntukza, I should have known better and I promise to do better next time.
    Please do send your comments so that we can improve..

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *