Blkcoco✍️ Sugar baby

Sugar baby ..by Blkcoco

Ngiyindoda eneminyaka engu-42 kodwa ngiyayithanda ingquza esemncane Ngisho ingquza yamantombazana esemincane, ngithananda kakhulu ukuchamela phakathi engquzeni.

Ngiyawathanda amantombazane amahle aneminyaka engu-14 kuya ku-19 futhi lawa adinga imali. Lol nami ngahlangana nentombazane esebenza e-carwash engaya kuyo. Ngangihlala ngimnika ithiphu elikhulu ngemva kokuba imoto yami isiqedile. Ngangizama ukuya khona lapho behamba kancane njengalapho lizokuna. Uyangihleka ethi lizokuna namuhla. Ngimtshela ukuthi imoto ingena egaraji lami ngakhoke akunandaba inqobo nje uma ngisekhaya ngaphambi kokuthi iqale.

Ngithole ukuthi uneminyaka engu-19 wakhulelwa aseyingane esikoleni samabanga aphezulu futhi efundela ekhaya. Ubehlala nesoka lakhe. Konke kuhle emva kokukhuluma okuningi, yambuza ukuthi wake wacabanga yini ukuba yi-suger baby yami. Akazange athukuthele wavele wathi angeke akwenze lokho. Imbewu yatshalwa. Ngemva kwesikhathi ngamnika inombolo yami yocingo kwakuyiselula ekhokhelwa ngaphambili. Saxoxa kamnandi senza ucansi wangenza ngasebenzisa ijazi lomkhwenyana ngiyawazonda amakhondomu. Nganikeza enye imali ukuze ngingayisebenzisi wangitshela ukuthi wayengekho ezindleleni zokuvimbela inzalo kufanele sizisebenzise. Ngamtshela ukuthi ngilungiselwe ukuguga futhi ngizokhokha ngifuna nje ukuchamela ngaphakathi ngimgcwalise ngama-sperms ami engquzeni yakhe. Wagcina evumile kodwa wayethukile kwakungekuhle ngakhipha ngafika ngesisu. Wayeseqala ukungethemba kakhulu. Ekugcineni ngambhebha futhi manje wakholwa ukuthi ngiyamthanda kuzwakala kumnandi ukuthi ngifenqa. Wayelele lapho ngimucindezela ngibhebhe ingquza wakhe encane. Ngimbhebha kabili ngenyanga manje ngingenalo ijazi futhi ngispermsela ngaphakathi. Ave imnandi ingquza yalengane, ngiyibhebha iqhaqhazele futhi ngiyichamele kabili noma kathathu nge-round eyodwa.

The End

2 Comments

    • Ngicela ungi WhatsApp la mama sibone ukuthi angeke yini uthole into ongayijabulela 073 three4one3five7zero

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *