Blkcoco✍️ Facebook Meet-Up 3

Facebook Meet-Up 3 ..by Black Coco

i-Meet-Up yethu yesithathu; saxoxa ku-facebook, sabeka usuku esasizophinde sihlangane ngalo endaweni yakhe. Wavuma ngesikhathi sixoxa ukuthi ebelokhu eqhanyelwe selokhu sagcinana, kangangokuthi kwadingeka adlale ngengquza yakhe nsuku sonke ecabanga umthondo wami udubula isidoda. Sishiye ingxoxo yethu naye engithembisa ukungibonga ngokukhethekile, ngokuvuma ukuba ngimusize akwazi ukwenza izinto zocansi abe azifisa ngenhliziyo yakhe.

Wangibingelela emnyango egqoke izingubo zokuzilolonga, amabele akhe ebonakala kahle emakhwapheni. Indwangu kwakuyindwangu esindayo inayiloni elenga kahle kakhulu ngokumelene nomdlandla wakhe. Esho engigona ngemuva kokuvala umnyango wangimangaza kakukhulu, wavele wangiqaqa ibhande futhi wakumula ibhulukwe lami.

Esho engivula uziphu eguqa ngamadolo, ehlisa ibhulukwe lami ngawo. Nakuba eqala ukuphendula umthondo wami wawusemncane futhi usathambile njengoba ehlisa isikhindi sami sangaphansi. Esonga isandla sakhe emasendeni ami kanye nomthondo. Ngokushesha wawubamba umthondo wami osathambile, wawufaka emlonyeni wakhe, waqala ukungisebenza ngolimi lwakhe.

Ngavele ngabubule, “Oh nkosi yami.” Umthondo wami waqala wavukelwa waqina emlonyeni wakhe. Lesi kwakuyisimangaliso esihle kakhulu; umuzwa wokukhula kwomthondo wami emlonyeni wakhe, nokuba uyaqina lapho ewuncela kwakumnandi kakhulu. Ukuzwa ulimi lwakhe lukhotha umthondo wami ​​​​kwakuyisimanga esikhulu.

Akazange angivumele ngiphunyuke emlonyeni wakhe waze wangiqinisa ngokuqinile futhi waqala ukumpompa phezulu naphansi, izindebe zakhe ziheha kakhulu njengoba zishelela phezu kwekhanda lomthondo wami.

Ngambuza ukuthi kwakuyisimangaliso sami lesi.

Wagcina ewudedela umthondo, waphunyuka emlonyeni wathi, “Sizobona, kodwa bengifuna ngempela ukuzwa umthondo wakho ukhuthi ungakanani emlonyeni wami futhi nokwenza ukuthi uqhanyeliswe yimina ngomlomo wami, engikumunca ngawo, ngiwenze ube lukhuni, uqine futhi ube manzi, nginambithe ojusi baeo umthondo wakho. ”

Esho emamatheka, eqhubeka emunca eya phezulu naphansi komthondo. Wase enyukisa iminwe engquzeni yakhe esivele imanzi nte futhi iyashelela. Ngesinye isandla edonsa itop yakhe aveze amabele akhe, aninde izingono ngjusi bengquza yakhe.

Wawagcoba amabele akhe ngojusi bengquza yakhe kanye naphuma kumthondo wami. Akhiphe ulwimi, ithiphu ithinte imbobo yomthondo wami bese enindisa iminwe yakhe kancane ngojusi ophuma kimi, enza okusabhuloho elicwebezelayo elisiliva kusuka emthondweni wami ukuya olwimini lwakhe.

Wamamatheka kakhulu laphuka ibhuloho lojusi. Wafaka wonke umthondo wami emlonyeni wakhe, waqala ukuncela kancane enambitha ojisu bami.

Ehlehla ebheke phezulu ekhotha izindebe zakhe, “mmmmmmmmm”, emamatheka ethi, “ojusi bakho bamnandi kakhulu, manje sengifuna ukuzwa isidoda sakho emlonyeni wami.”

Wasukuma, ethatha isandla sami wasifaka kwesakhe; Ngehla ebhulukweni lapho engisondeza esihlalweni sakhe esikhulu. Wahlala walala ethi ufuna ngime khona lapho eduze kwakhe, waqala wadlala.

“Ungawuthinti umthondo wakho”, engiyala, “ngifuna ukubona ukuthi ungakanani ujusi engingawuthola kumthondo wakhe, ngaphambi kokuba udubule isidoda”.

Ngakhoke lapho ngema, ngincike kancane engalweni yesihlalo sakhe, umthondo wami umi phezu komzimba wakhe, futhi ngayibuka lentokazi evusela inkanuko ngehlela engingayazi. Lokhu kwabangela ukuba ngimubone kahle, ingquza yakhe ibe obala ngibone izindebe zakhe, zangezansi ezivuvukele, iminwe yakhe idonsa kancane ezingonweni zakhe.

Wavula imilenze yakhe waba banzi wabuza, “Uyakujabulela ukubuka isibumbu sami, angithi?”

Akudingekile ukuba ngiphendule; umthondo wami wawuphendula umbuzo wakhe. Ngokuguquguquka kancane ngezwa kuphuma ojusi ku-tip bese ngiconsa ngokusakaza okunensayo kwehlela ebeleni lakhe elingakwesokudla. Wathinta ibele lakhe lapho kuwele khona uketshezi lwami oluhlanzekile wabe esenyusa umunwe wakhe ngaku mthondo wami elandela uketshezi oshelelayo eminweni yakhe.

Kwake kwathi ekugcineni komthondo wami waswayipha wanqamula ichopho futhi wathwebula inani elanele lokuvuka kwami ​​kwase iminwe yakhe yaqonda ngqo engquzeni yakhe. Ebeka uketshezi lojusi wami ngqo phezulu kwenqguza yakhe, waqala ukuphulula kancane ekhuphuka ephansi, edlalisa umsunu ngeminwe yakhe eshelelayo.

Kwadingeka ngibambe izandla zami ngemuva ukuze ngingawubambi umthondo wami oqinile. Ngokuzibambela mathupha wabamba kwaveza inani elimangalisayo loketshezi, ithonsi elikhulu elilandelayo engalikhiqiza walithatha kimi ngesandla sakhe esikhululekile walincela eminweni. Lokhu kwamdonsela ukububula njengoba egoba ukhalo lwakhe ngaseminwe yesinye isandla esisebenza engquzeni yakhe. Khonake iminwe yakhe yashelela kalula phakathi kwenqguza yakhe eshisayo emanzi futhi waqala ukuphusha enyakaza njalo, phezulu naphansi wahlohla iminwe yakhe.

Ngaqala ngamtshela ukuthi ngifuna ukunambitha amajusi akhe, ngifuna ukuzwa ingquza yakhe icindezela ebusweni bami njengoba ngiwifenqa ngolimi ingquza yakhe enamanzi. Lenkulumo yayikhulisa ukunyakaza kweminwe yakhe njengoba efika phansi ngesinye isandla, eneka izindebe zengquza yakhe. Wacwilisa eminye iminwe phakathi ngaphakathi kwembotshana yakhe ebomvana, bese weza phezulu, econsa uju futhi wanginikeza ukuthi nginambitha ojusi bengquza yakhe.

Ngamunca iminwe yakhe nginambitha ojusi bengquza yakhe, enambutheka kamnandi futhi yayinuka kamnandi, ngiyikhotha iminwe ngolwimi lami.

Umthondo wami wase uthambe kancane, usaqinile futhi uwugqinsi, uketshezi wami wawugeleza usuka phezulu futhi usuqale ukwenza amachibi acwebileyo oketshezi olushelelayo ebeleni lakhe langakwesokudla nasezimbeni wakhe.

“Umthondo wakho uyangimanzisa”, wangitshela, “Ngizwa amajusi akho econsa phezu kwezinqe zami”.

Welula isandla sakhe esikhululekile, ezansi kwezinqe zakhe wabe eseqala ukuyidlalisa kancane umthondo wami ngeminwe eshelelayo. Ngamtshela ukuthi angeke ngingakwazi ukuzibamba isikhathi eside.

“Ufuna ukuchama angithi?” ebuza. “Shaya indlwabu ngomthondo wakho oqinile, nkosi yami, umunwe wami engquzeni yami uzwa kahle kakhulu, ngizochama ooohhh, ngizokwenza, ooohhh nkosi yami!”

Ngibambe umthondo wami ngiqale ukuwuphulula kancane, ngizwe iminwe yami ishelela phezu kwekhanda lomthondo wami bese ishelela ngenxa yokugcotshwa kwami ​​kwemvelo, bese ngidlula kancane ekhalweni elizungeze umthondo.

Angibuke ngqo ahefuzele, efaka iminwe kokugcina phakathi engquzeni yakhe aphinde abuyele kumsunu, ehlikihla ngolaka ngibone esinye isandla sinyakaza kancane, siphulule iminwe yakhe phezu kwenqguza yakhe eqinile. Wachama enganakile, ememeza, “OH!…OH!…AH!… Ummmmph!”

Ngokuhefuzela njalo wabeka ingquza yakhe emoyeni, nami ngadubula isidoda sami, zavele saqala ukugeleza emthondeni wami, inani elikhulu lahlala phakathi kwamabele akhe, inhlamvu elandelayo yahlala kungono yakhe yangakwesokudla nasebeleni. Esaphefumula kakhulu walibamba ibele langakwesokudla walisondeza emlonyeni lapho walikhotha isidoda sami engonweni.

Umthondo wami laqhuma udubula isidoda endaweni ebusweni bakhe futhi omunye umthwalo wamasperms wami wawela ezimbanjeni zakhe futhi ngokushesha waqala ukuconsa eceleni kwakhe. Wayicosha ngokushesha wabe eseyimunca eminweni yakhe. Ngaqhubeka nokuphulula iminwe yami kancane kancane phezu kwamabele akhe, ngijabulela ukuzwa iminwe eshelelayo phezu kwesikhumba sakhe, njengoba ngiwacamela.

Konke ayekusho kwakuwukuthi, “Oh nkosi yami, sekuyiminyaka ngingakachami kanjena. Kufanele ngiphumule kancane.”

Ngagqoka ngathi ngiyahamba, ngelula ngifaka iminwe phakathi kwezindebe zengquza. Ukufudumala kwakhe kwakumangalisa. Ngibe sengiyidlalisa kancane ingquza ngiyenza igxume iqhanyelwe ngaphambi kokuthi ngifake umunwe wami omanzi emlonyeni wakhe.

“Oh unambitha kamnandi.” esho ehefuzela. Ngavalelisa, ngamshiya lapho ngiphuthuma sengijahe emsebensini. Ngaphuma ngavala umyango.

The End

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *