Blkcoco✍️ Amanyala

Amanyala ..by Blkcoco

Ngangihlangana nomngane wami emzini kamama wakhe okwakuwuhambo lwemizuzu eyishumi nanhlanu. Noma kunjalo ngisukume ngiye endlini ngivule isango ngingene emva kwendlu.

Ngibone umama wakhe, uhleli ngaphandle esihlalweni uthamele ilanga. Akagqokanga lutho, ungqunu futhi ngathi ulele. Imilenze yakhe ivuleke kakhulu namabele amakhulu amahle. Ngisho nengquza yakhe yayashiswa ilanga.

Ngivele ngiqhanyelwe enye into engingayazi, nginyonyobe ngikhiphe umthondo wami, ngiwubambe ngesandla. Ngisondele eduze, kodwa ngenze ukuthi angangiboni, ngishaye kancane indlwabu ngibuka umama kamngani wami.

Ngabanjwa ngingazelele, ngesikhathi ngingaboni ukuthi udadewabo omdala wayengemva kwami ​​​​ebuka lamanyala engiyenzayo. Umngane wami ukewangitshela ukuthi unokuzwa udadewabo eshaya indlwabu ngezindonga ebusuku.

“Serious? Umama wami?” Esho emoyizela.

“Ngicela ungatsheli muntu,” Ngisho ngincenga.

“Angifuni! ngifuna ukukubona usenza.”

“Ngikwenze khona lapha?”

Abambe isandla sami angiyise ekamelweni lakhe avale umnyango.

“Qhubeka ushaya indlwabu” esho engikhumula ibhulukwe lami.

Ngokungabaza ngivele ngihlikihle umthondo kancane ngishaye indlwabu. Ngaleso sikhathi umthondo mkhulu kakhulu futhi uqinile. Lapho ngiwupompa kakhulu ngabona ukuthi usephulula isibumbu sakhe ngaphathi kwebhulukwe lakhe lase liba manzi.

Anginika elinye iphenti lakhe elipinki neliluhlaza okwesibhakabhaka futhi angitshele ukuthi ngilichamele. Ngilithathe iphenti, ngishaye ngalo indlwabu. Ngidubule amasperms ami ephentini lakhe, aphuthume alithathe iphenti lake, alisususe kimina alinuke, alikhothe futhi aligqoke abuye angidonse engikhombisa amasperms ami engquzeni yakhe.

“Cha ngeke ngitshele muntu.”

The End

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *