Eish gazi

Sanbonani nonke bathandi bokuqhanyelwa
Ngithi anginixoxele nansi indaba yami nabo gazi bami ababili omunye uhlala egoli omunye ethekwini ngokuzalwa sibuya eMnambithi
UMzala wami lolana egoli nginokumvakashela kaningana impela. Ave muhle ugazi lami kuyasho nje ukuthi uzalwa isiphalaphala sikababekazi wami mina ngina 28 igama nginguSbu umzala ula egoli uKhetho yinhle ingane kaAnti madoda islenda esimhlophe esiphuphuzela uboya ebusweni sisho nge English nose ibele lime kubengathi akakaze alale nendoda athi finger ashaye ngesinqa esikahle nehips lakhona avale nge God’s window bese eshaya gegwegwe elincane kuvele kuthi angizichamele mangimbuka
Inkinga inye nje ngomzala wami akacabangi mangimvakashele lahlala khona unokuhamba nje ngepenti ngigcine sengihlukumekezeka noma ngazi ukuthi owakithi but uyangibulala ngihamba sekubuhlungu izinso ukuqhanyelwa
Ngizochela ukuyinqamula lendaba inde kakhulu ngiyaaxolisa banakwethu
Eish Gazi 1 LOADING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *