Eish gazi 1

Nginixoxele ngomzala bami kona kubanzimakimi ngomzala mabevele benzenje bengacabangi umzala lohlala eThekwini ngiyabona ukhohliwe ukuthi isekhaya la uzishayele ni night yakho ephelela endleleni ngiyabona unkabi uqeda kugeza kanti kuzofika mina ngivela egoli babe sèbegajwa injabulo ucc phambili ngimkhombe impahla kanti uyeza nomzala uNdo wazeThekwini ngisahagene nowasegoli ebonga ukubona istaff sakhe istrongbow phela
Weza nalomaqinase bengingasho ukuthi uzoba khona phela uyazitshela ebona utshwala ejabula e gxumela kimi usekhohliwe nokuthi le night yakhe imfishane njengoba engikotela nje sengibambe izinqa uqobo umuthu wakhona akana ndaba ungithe ne ngizizwe ngifudumala mzawami ngingaba yini kodwa ngaphandle kwakho yazi wena u know the right place at a right time igakho ngikuthanda nje gazi noma loku okunguKhetho kungibangisa wena nje “ngijabule nami ngibonge ehle angene endlini athi abuzeke kade ngonyiwe una 24 njalo umzala uķhle nje ngebala islenda naso lesi esime kahle futhi uyagcoma uyazazi ukuthi uyashisa ngihlale esofuni bona nocc wami bahlale etafuleni sisobane nje layikhaya abanye basasemshandweni abakafiki nengane bangiphakele ngidle bona belokho beziphuzela nje okungihlukumezayo uye nje umzala lo osevele wangiqhanyelisa ngamanzi nte manje njengoba ehleli ebheke ngakimi etafuleni mina ngisesofeni ngibona yonkinto uhleli kabi lomuntu ngapha le night yakhe yenyukile kodwa ungenzani uNdo wenkosi yami sengicabanga nangendlela angigxumele ngayo ngayizwa yonke ithe ne kimi ulokhu engibuka nje ngenzenjani makunje phela alikho iphenti lapha uhleli kabi uvule amathanga ngibona isibumbu njengoba sinjalo sengisizwa ileli plate lokudla engilibele phekwami ukuthi kungabonakali ukuthi ngifile ukuqhanyelwa ngiqhanyeliswa umzala wami sengize angizwa nabakushoyo igqondo iyathatha iyabeka
Iyaqhubeka Eish gazi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *