Amanyala am 5

Amanyala am 5

Ndadibana nalobhuti umdala upha ko45 at that time mna ndina26 ndabe ndimxelela ngokulahlekelwa kwam ngumsebenzi athi yena angakwazi ukundiqasha only if ndingamzama ngeround nje ey1 then andifake emsebenzini. Ndathi makenze icontract I will go to his office to sign it then he can have his way with me. Akavuma wathi akafuni ndibonwe before ndingene wathi sizokuya kwindlu yefriend yakhe later on that day wathi mandimlinde kwirestaurant pub eclose to where he was attending a meeting wyondiyaleza wandivulela itab for anything I want, he introduced me as his niece and I ordered burger and onion rings and about 4 glasses of wine xebuya.

Wafika ubrothers ehamba nabanye oobhuti ababini hayke ndanobufana worse kunakuqala ngazama nje uncokola into engavakaliyo. Wasazisa uBoss kwisekela lakhe kunye nedepartment head yalendawo ndizoqeshwa kuyo hayke noko ndathamba kancinci but ndabe ndisoyika nokuba free kakhulu bandibhanxe ababhuti badala akho nomnye o_under 40 kubo. Ba-order iwhiskey on the rocks bobathathu bandiphinda ngewine mna ndaziva ukuba ndiyashusha but ndazama ukuziqinisa. Kwakhala icellphone yesekela lathi licela ukukhululeka lathembisa ngokubonana Monday kuba kuFriday. Ndacela indlela emva kweyokugqibela iglass bathi masiye kwindlu yehead siyosigner then ndingahamba afterwards. Bathenga 2 bottles of wine and 2 6packs zebeer sahamba saya kumzi ongekho kude kakhulu. Umziuyacaca uba ngowendoda ngaphakathi but kuclean and neat just the décor. Sahlala savula iwine bona basela ibeer bathi after laglass sizosigner nyhani ke saasigner sagqiba wasondela uBoss wandiphuza kamnandi njani wandifeeler ndaziva ndisemdleni. Zabuya iingqondo zacinga ukuba kukho omnye umntu.

Ndamyekisa wabuza uba ndiryt ndamxelela uba ndicinga uHead uba uzothini xasibheka akho kwamntu mos apha caba ubrothers uziqondile ukuba makahambe. Hayke ndakhululeka ndazithi glass yewine ndinxile kamnandi ngoku seyizophela ibhotile yokuqala yewine. Samuncana wandikhulula iqhosha lebhrukhwe wandifingerisha ngapha kweBVD ndabatywa kamnandi ndamncedisa ukwehlisa ibhrukhwe yonke wathi xezondilenca ikuku ndamnqanda ndamtsala ngentloko watsaleka naye wakhwela ngaphezulu ndamnqanda ndacela icondom waphakama nalopitshana yakhe isindwa ngumkhaba wayokhangela eroomini wabuya neChoice ey1 wafonyoza ke umfo ndamanzi tixi wachama ndisaqala ukucinga. Wandiphuza esbunzi wandixelela uba ndimnandi and ndizomane ndimvusela naseOffisini nam ndavuma kuba kaloku ndicengile kulenkonde.

Ndithe xandizonxiba wangena uHead esuka eroomini wathi uyacela naye ndaqala ndaqhankqalaza kodwa ndavuma kuba ndithanda ipipi caba unkabi seleyifakile icondom, kwaphela uncumo wandivula imilenze wayihlohla yonke ngamandla egeza luckily nayo ayinkulwanga kodwa yisize nje eright, wayixwaya egxeni imilenze yam wandizeka buzamisa ndachama ngoko nangoko. Waqhubekeka uHead wandizekisisa engandingxamelanga wabe endihlebele uba imnandi inyo yelesbian bengayazi uzonditya qho. Athethe uBoss uba uyahamba yena uba asigqibi. Wathi uHEad makandiyeke uzondigodusa xegqibile, washiya iR100 uBoss saqhubukeka noHead apho besiyeke khona kwamnandi. Wanditya ndaxola wandigodusa ndabe ndiphelile kudinwa ikuku yam ixolile

Hayke for unyaka wonke until ndapermanent oko babemane betshintshana ngam bothathu. Ndikhe ndibakhumbule kodwa shame especially uHead. Uyazeka lamfana andinamona mna shame.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *