??? wangbhebha u Babezala ngo New year kuhlukana unyaka ???

??? wangbhebha ubabezala ngo New year ebsuku ???

Igama lam ngu Nokthula am 27 of age ngishadele kwa khumalo.. Umyeni wami u Thokozani yena una 30.. Sino mntwana oyedwa u Sbonga…

Shuthi ke sisahlala emzini asikakaphumi inxiwa thina.. U Thokozani uyasebenza kwa Transnet udila ngezinto zika gesi..

Shuthike bekuwu new year mhlala 31 December sisuka Ku 2019 singena Ku 2020…. Kumnandike umndeni uphelele.. Oskwiza bam bakhona no bhuti base mzin bafikile basuka ethekwin laba abasebenzeka khona. Umama nje walaykhaya ongekho usenkonzweni yokuhlukanisa inyama cos yena usonta e postoli so ngo nyuye baba nenkonzo ye cross over so kunobaba kphela nje neyngane

Hhai ke luhambe usuku kuthi ngabo 2 kuqale kuphithizele.. Kubaswe umlilo kuyosiwa kudlalwa me redo nje zyaduma…

Hhai ngibone ukuth I busy isiyaqala ncono ngiyogeza ksase early.. Nangempela ngigeze ngiqede ngigqoke kahle I legging yam ye adidas me neskibha sakhona neteki…

Mangith ngiyaphuma sekugcwele egcekeni izingane zakomakhelwane zizwe umsindo.. Kuyadanswa nje kumnandi.. Ngifike ngizihlalele emotwen ngibe busy no WhatsApp cos ngixoxa neyngane zasekhaya zifuna ukungvakashela nazo

Kuthi ngabo 6 bavele bamfonele u Thokozani espanin bethi sekushe I transformer bacela azosiza fast kuyaphuthuma…. Anqikaze bamncenge aze avume sebemthembise imali ye overtime…hhai ke athi ngimfakele amanzi ageze.. Angthembise ukuth uzobuya bfor 00:00 cos incane into ayoyenza vele.. Hhai ngingabi nankinga nam nemoto yase msebenzin isipake ngaphandle izomlanda……

Hhai ke bamthathe ahambe.. Ngisale no oskwiza bam kusase mnandi nje sihlez phandle sizosela inyama sidlala ingoma emotwen ka Thabo I last born yalaykhaya esebenza e thekwin…

Kuthi makushaya u 23:00 yonke imizi isivulele ama radio sekukhala ingoma left and ryt but abaningi sebelalele I top 10 yo khozi…

Kuthi makushaya u 23:30 cha kucace ke manje ukuth usuyahlukana ngempela unyaka… Mangfonela u dali uthi use busy uzongfonela meseqedile..hhai OK. Sekugcwele strong laykhaya wonke umuntu ufuna ukuza LA phela bezwa I rado yethu ikhalela phezulu.. Sekuyaphithizela nje kuyaculwa am sure nawe uyayaz I vibe yango new year ebsuku ngabo 11 sekyoshaya u 12

Hhai ke kuthi makshaya u 23:50 silungise ama crickets… Sivuse nabalele neyngane zivuke kugcwale igceke lonke…. Ngide nje ngiyothi qhuu I whisky endlin yam no Thokozani cos nathi utshwala besibuthengile vele.. Ngyezwa sengiqala ukudakwa phela lelibhodlela lokhu ngiliqale emini esanda kuhamba u dali Kant selehlela nangezansi cos sengizwa kumanzi ???? bengithi nje mayebuya ngizomnika 1 round osheshayo coa bengith uzobuya bfor 00:00.. And vel njalo ngo new year makhlukana unyaka besvamise ukuhagana siqabulane bese syahlabana strong strong …. But ke aksenan sengom’bona eksen ??

Nangempela ashaye u 23:59 …….. Siqale sibale 9………….. 8………….7…………6………..5…………..4……..3…….2……..1…….. ????????????????????????????????????? haaaaaaaaaaaaaaaaaapy neeeeeeeeew yeeeeeeeeeee ?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️

Kuqhume ama cricket khona lapho kuyadanswa vele sindawonye siyaxhamulana sisho o happy new year to 1another…

Kuvele kucishe u gesi waphandle kube mnyama.. Ukhumalo akhale ngokuth ugesi uxhopha inkomo zakhe yingakho ewucisha.. Kuvele kube mnyamake egcekeni kodwa singanaki vele abantu sebedakiwe abaningi akusakhuzwana nje

Aaaaw sithi sisadansa nje emva kwemoto kumnandi.. Ngizwe umuntu engnamathela ngemuva… ??? kaz ubanike lowo.. Kodwa ngyamuzwa lomunt mude unomzimba oqinile.. Aaaay sidanse nje elokhu engophulula isisu.. Umthondo wakhe usuthe neh eynqen zami…. Ngyawuzwa ?? lomuntu uqhanyelwe

Aaaay no phela ngiganile Mina laykhaya ukuth ngisemncane akusho ukuth angigile lemikhuba emzini… Ngivele ngiphenduke ngifuna ukumphusha lomuntu angdedele….. Mangith ngiyaphenduka nje avele angbambe izinqa azithi mfi ngivele ngicokame… Eehe mft wenzan awungyeka manje..

Cha bengfuna ukuzwa lezinqa ezidlala undodana ukuth ziqine kanjan.. Qhubeka udanse ungangnaki makoti

Hhaaawu ???????????????????? ubaba kathemba.. Jesu wam ngzoythin kodwa lento… Kuwo lowo mnyama avele angphendule futhi ngimflathele..

Avele anghlebele…

??‍? “Aaaaw qhubeka phela udanse yaz budansa kahle kanjan ekqalen…”

Aaay ngivele ngiqhubeke… Kodwa ngingajampisi.. Ngiqhubeke nje nama moves wam angathen.. Vele wonke umuntu uyadansa akekho ogade omunye plus kumnyana sekuyoshaya o 00:30

Ngumuzwe naye esedansa nam.. Kodwa manje uyangfenda yena.. Izinqa zam azisukile epipini lakhe… Hhawe maa amahlon ngalowo mzuzu… Sengisizwa nje yile whiskey esegazin nayo futh inesandla cos bese ngiqhanyelwe vele bfor all this drama esiyenzeka manje…

Ngivele ngidanse ngimshikishe kakhulu ngezinqa.. Ngizwe izandla zakhe zijikela ngaphambili zisuka eqolo… Afike aphenye I legging ne phenti. Afake esakwa ryt… Sehle njalo size siyobhajwa strait engquza ????????

Afike angikope strong…. Aaaaaaaw Jesu wam lobaba Kant ugange kanjena.. .. Ngalowo mzuzu sengidansa saku santuza imlinze ngiwuzwa kahle umunwe ungidlokodla kumnandi vele ingquza isimanzi lapho sekuthi angfende…

??‍? “isbumbu esngaka makoti.. Cha izinkomo zami azihambelanga ubala”

Ngalowo mzuzu usefake 2 weminwe uyidlalisa phakath ?????????

Utshwala buvele buthi muphendule lo ukjwayela kabi mo ghurl

?‍? “sizokuxaka njalo musizela ngobuso mkhulu” mmmmmhh hhhhhhhhhha sengiphefumulela phezulu kulowo mnyama iyasho ingoma aymile neyngane ziyadansa strong wonkumuntu nje u busy sekushunqa nentuthu yenyama igceke lonke..

Avele akhiphe isandla engquza… Angphendule qede angbambe ngesandla angdonse.. Shit lelikhehla seliyongidla vele.. Ngizibuza ngenhliziyo

Masfika endlini enkulu singene kumnyama naphakath.. Angene emvakwam.. Akhiye I bugler door.. Akhiye umnyango…

Sithathane ngo kiss sibheke ekamerwen lakhe sihamba nje siyagumulana. Masfika ekamerwen.. Anghlalise embheden.. Aguqe phans ang’gumule amateki bese ngyasukuma angehlise I legging vele ngenhla sengisele ngo bra kphela I jacket kdaaaala yaphuma

Ngimgumule naye usenqunu… Mina ke ngizithandela I dog style guys.. So ngivele ngimhlakaniphele ngisheshe ngimdunusele izandla ngizithwale ekhanda ngigobise iqolo samuntu othandazayo…

Ngimuzwe eythinta ngesandla phela kumnyama… Aythinte maqede kulandele umthondo… Awfake kahle nje kumnandi slooowly kodwa ngiwuzwe ukuth cha yena unawo akukho bad kangako ??????

Aaaaw dady…… Aaaaaaaaaaah. Aaaah…aaaah.aaaah.aaaaaaha….wwweeee… Aaaaaah baba……. Aaaaaaaaaah… Aaaah.aaah aaha. Aaha.aaha…. Haaaaaaa.. Oooooooooh…..oooooh… Yes… Yes…. Yes dady… Aaaaaaaah.. Lapho sekukhala ubufaxa faxa phela kudala Mina ngimanzi ingquza ngenxa yokuqhanyelwa ne whisky?????

Aaaaaaaaah mmmmmmmmmmmmmmmmmh mmmmmmmm mmmmmm aaah aah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah daaaaaaaaaaaaaaaaady………… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh..ngidonse ama shidi left and ryt phela sengiyachama Mina ?????????????????????????????????? that’s y ngiyithanda I dog style cos nakanjan ngizochama fast noma ngathiw umuntu ushaya udaka kanjan but iyangchamisa

Uthe mezwa ukuth ngyamchamela.. Wafenda slowly wanglinda ngachama ngaqeda ?????????????????

Ngalowo mzuzu afone u Thokozani I fone ikhala ephakethen lejakheth leee phans ngase mnyango LA esale khona masingena simuncana

?‍?? “babakhe”

??‍?? “sthandwa sam.. Happy new year.. Ungene kahle?”

?‍?? happy new year to u to babakhe.. Ya ngingene kahle babe but benglinde wena ?”

Lelikhehla livele lize Kim emnyango lifike lime emvakwami… Umthondo liwubeke emselen wezinqa maliqeda lenze sakungifenda liwudlalise up and down lapho uqinile and uyashisa strong…. Mmmmh my god kuvele kuqale phans ukuqhanyelwa lapho… And ngise fonini wenza nje ngamabomu

??‍?? askis babe sengiqedile kodwa sengilinde imoto lomjita am sure usyothenga omahosha e station cos ulokhu ethi uyeza uyeza.. Senglinde yena”

?‍?? “OK love ungfonele ke mefika babakhe”

??‍?? OK love ngizokfonela uma sengisuka la sengiza lapho.. Ngivale I fone.. Ngibeke etafuleni..

Sithathane futh ngo kiss no dady… ??????????????????????????? wongaphans wongaphezulu

Sihlehle size siyofika embhedeni.. Masfika khona ngigibele ngilale ngibheke phezulu ngiyivule yonke..??? Isiyalobiza ngalowo mzuzu ingquza.. Hhai vele aksiye umuntu we romance lona usekhulile… But hhai yena uyabhebhama ngyamuzwa unamandla embheden m sure imbiza akay sebenzisayo cos aliwi ???…..

Asho ebelfaka futhi…. Mmmmmmmh ngimubambe izinqa ngimucindezele lingele lonke kuthi buuuushe ????????????????? aaaaaaah dady…. Mmmmmmmh makoti umnandi yazi.. Kube ngangazi kube kade ngakuqala…. Mmmmmmmh dady.. Aaaaaaaaaaaah.. Vele kudala unghalela neh? Kubuza Mina… Yebo… Aaaaaay nawe ubhushuzela kumnandi LA emagceken ami Ngivele ngihlanye mangikbuka… Mhhhh aaaaaaaaaaah dady manje ubungasho ngan ngikntshontshele aaaaaaaaaaaaah mmmmmmmmmmmmmmh

Angangphendulu avele aqinise ekfendeni ke manje mmmmmmmmmmmmmmmmmh……. Aaaaaaah aaaaah aaaah aaaah aaaah aaaah aaaah aaaah aaaah aaaah aaaaaah

haaaaaaw dady… Kodwa dady….. Dady….aaaaaaaaah dady….. Dady…… Dady….. aaaaaaaah. Haa. Haa. Haa haa haa haa haa aaaaaaaaaw dady… Dady…. Aaaaaaaaaaaaah kumnandi dady….. Kumnandi…… Don’t stop….. Don’t stop dady….. Aaaaaaaah dady pls don’t stop m coming dady aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ??????????????????????????????? ngimbambe ngimqinise ngithule duu angakwazi nokufenda ngichame ngize ngiqede ngalowo mzuzu my legs are shaking I feel so damn weak ???????????

☎️☎️☎️ kukhala I fone yam… Aythathe angnikeze..

?‍?? “babakhe”

??‍?? “sengyasuka love ngzofika after 30 minutes”

?‍?? “OK love zosfica phandle vele kusagcwele”

Avalelise ☎️

?‍? “useyabuya”

??‍? “OK asqede”

Ngalowo mzuzu libhajwe phakathi ????????????

Ngivele ngimguqule.. Abe ngaphansi.. Ngimgibele ngaphezulu… Mmmmh lilokhu liphakathi alibhoncuki ????????????????????????

Ngisho ngimfenda saku twerka ……….aaaaaaaaAAh aaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaah mhhhhhhh lapho yena ungidlalisa amabele ulele ubheke phezulu.. Kumnyama asibonani.. Kuhlandene ilwane kphela ??????????????

Sengize ngacimeza ubumnandi…. Ngilizwa kahle njengoba engaphansi nje lizigudla zonke izindonga zenquza kuthi angihayize ????

Mmmmmmmmmmh mmmmmmmh aaaaaaah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aah aaah aah aah aah aah mmmmh aah aah dady…. Aaaaw dady…. Aaaw dady…. Aaaaw dady… Aaaaaah dady… Dady…. Dady…. Dady…. Dady….daaaaaady….. Aaaaaaaaaw lapho ngiyavekuza strong sekuyaxhafuzela sengise zulwini elincane umthondo ugcwele igolo ikhanda liyaduma

Ngifende sakushikisa kube ngathi ngiyashishiliza ???????aaaaaaaah mmmmmmmmh aaaaaaaaaa haaaaaaaaaaa hhhawu aaaaaaaaaaaaaah ngizwe kukhona igagasi elizayo engquza ???????????? hhawu…. Hhawu…. Hhawuu…….. Aaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaah mmmmhhhhhhhhhhhhhh ngichame futhi ngizwe kushisa esbelethweni Kant nodady usengchamelile ????????????????????????????

Aaaaay ngxume ngimeqe ngaphezulu.. Ngicoshe intozami.. Ngigqoke… Ngimcele ezongvulela… Asukume enqunu afike angdonse ngesandla

Ajike nam e seating room siyongena ekhishin.. Masfika khona avule umnyango wasekhishin ophumela ngemuva.. Athi

??‍? “phuma la ujikele ngemuva uzoqhamuka ngase toilet.. Okbuzayo umtshele uvela e toilets”

?‍?” OK”

Ngivule kancane iscabha ngipopole ukuth akunamuntu yini.. Mangith ngiyaphuma nje.. Angdonse ngesandla ngibuye mawala ngizishayise kuye..

Athi

??‍? “awusavalelisi? Asho enghlala ngo kiss ???????????? mmmmmmmh simuncane sengincike ngescamba ungcindezele ????????

Angbambise umthondo….. ?? lisamile we ooooh cabanga.. Ngimshayise indlwabu..

Afake isandla futh kwi legging.. Ayigxavume.. Damn lapho isasemanzi. ?????????? mmmmmmmmmmhhh

?‍?”No dady kmele ngihambe usendlen u Thokozan”

Avele akhiye umnyango.. Agijime aye kamerwen.. Abuye ne fon yakhe

Amfonele.

??‍?? “ndodadana.. Ukuph Kant lokhu uhambe izolo laykhaya wena mfana”

sakumthethisa

??‍?? ngisendlelen baba.. Ngisanda kuphuma nje etiyelen ngingena Ku gravel.. Manje sidlula la ngakwa mthethwa estolo.. Inkinga sihamba kancane cos umgwaqo mubi imoto incane esihamba ngayo baba kodwa 15 minutes ngizobe ngilapho”

??‍?? OK mfana ungboneke mufika.. Avele ifone.

??‍?? “U 10 minutes mningi makoti.. Usekude lomuntu.. Ngzosheshisa ….ngalowo mzuzu uyangqukula useyongbeka phezu kwetafula ekhishini… Yoooo hhai angikazeke ngidliwe kanjena Mina ngyaqala…

Angbeke maqede ehlise I legging iyobhajwa ematekini.. Meqeda angiginqe ngilale ngibheke phezulu.. Ngimuzwe eyntinta ngomunwe futh… Mmmmmmmh goooood.. Faka dady fast… Mmmmmmmmmmmh alibusheke lonke futh.. Afende fast sisuka nje sekuyi quicky

Aaaaw…..aaaaw…….aaaaw…….aaaaw……aaaaw..aaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaah mmmmmmmmmmmmh…………. Aaaaaaaaaaaaaah….aaaaaaah…..aah aah aah aah aah aah aah aah ahhhhhhhhhaaaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmmh dady… Aaaaaaaaah dady.. Ngikhalela phansi….. Sekunyakaza netafula mmmmmmmh limnandi ipipi yoooooo lapho ulifaka lonke libuye selimhlophe qwaaaaaa ama sperms….. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh aaaaaaah aaaah aaaaaaaaah mmmmh mmmmmmmh mmmmmmhh aaaaaah dady dady… Dady…. Dady…… Dady… Ngyakthanda babakhe…. Ungidla kumnandi babakhe yoooooooo….. Mmmmmmmh mmmmmmmh aaaaaaaha mmmmm.mmmmmmmm aaaaaaaaaaaaaaaaw kuthi tsa a tsaa tsaa tsaa ???????????
Ngimuzwe naye eqina elifaka lonke maqede wama wangbamba wangqinisa wangthela ngesdoda futhi meqeda walikhipha wangihlikihla ngalo Ku bean ama sperms agcwala ngaphezulu ezinzen naseyndeben zengquza.. ???????????????????????????

Ngasukuma lapho ngakhuphula I legging ngapopola ngewindi… No akunamuntu.. Ngavula kancaaaaaane ??? ngaphuma… Ngavala ngaqonda ngase toilet ????

Mangjika nje ekhonen lendlu.. Ngizwa aaaah aaaah aaaah aaaaah aaaaaah I voice eka nokwazi umagcina walaykhaya wentombazane ona 17 ngivele ngbone ukuth siyabhejwa lesfebe vele siyalithanda isende ????

Ngizenze ongabonanga.. Ngidlule.. Mangfika ngasemotwen ngithola basajayiva.. Sebekhanyise nge thoshi Angaz lifike noban cos sekukhona engishiye bengekho..

Ngihlale 3 minutes ngibone ukuth no akukho muntu osolayo nongbuzayo ukuth ngisukaph.. Ngivele ngiye ndlin yam.. Ngifike ngigumule.. Ngithele amanzi fast ngiwashe ingquza.. Ngifak ne spray kancane nginganuki indoda…Maqede ngingene enguben ngizenze nje oselele ?????????

Afike u Thokozani angvuse ngo kiss.. Akhale ngendlala.. Ngivele ngimenzele ukudla.. Naye akasoli kuthi ungxoxela ngobekwenzeka emsebenzini ngapha ungbuza ngabafowabo ukuth sebedakwe balala… Ngithi love ngyozela Mina ngyalala phela sekungabo 3 eksen manje kuyoshaya u 4…

Athi OK lv ngiyeza ..

Ngaylalela ke Mina vele ngisuthi ?????????????????????????????????

Eksen ngabo 8 kwanokha umaka Thokozan.. Vuka makoti unyakomusha namhlanje vuka boo Ntombi.. Uyamuzwa nje ukuth ugcwele injabulo uvuselelekile esontwen
????????

Ngaksasa ngashawa amahloni sengimbona ubaba singasa dakiwe ????? akunamuntu osolayo lonke Ku 100% safe d way engbona ngakhona ??

??? ngabhejwa olwandle ngey 16 December sihambe nabangani ???

Pls like our Facebook page ???” Izindaba Zocansi Ezinoju ” ???

4 Comments

  • Eish…. waze wadla kahle ubabezala, kade vela abona ukuthi lokomfana wakhe kudla amafinyile wse ekuqinisela umuzi. Futhi nawe kade ekuhalela waze wakuchathela, waskhipha inkani isfebe. Usuyohloniphake lapho ngoba uyizwe kahle induku.

    Reply
  • Waze wajabula ubabezala wakho! Imnandi lendaba, ivusa umthondo ume, uqine uthi mpo!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *