Ubumnandi bocansi 2

Ngithi angibingelele kinina bathandi bamabhebhana.

Ngiyahluleka ukuthula. Ngiwumuntu wesilisa ozithandelayo ucansi. Nginomqondo ovulelekile kwezocansi, kodwa hhayi kakhulu kangako.

Into nje engingaziboni ngiyeza, ukusebenzisa amathoyizi nokuvumela ukuthi kube khona okungena kimina ngemuva.

Cha, lapho engifisa ukuya khona isekubabazeni ubumnandi bocansi. Yazi mina nomuntu wami indlela esiluthokozela ngayo ucansi, isimanga sento. Ngiyakholelwa kakhulu kwiRomance, ekuyenzeni ngokungajahi nangokungaxhamazeli. Ngike ngathi uma ngiya naye enkundleni ngazitshela ukuthi hhayi namhlanje ngifuna ukuwufunda kahle umzimba wakhe, ngizinike isikhathi ngawo.

Ngaqala ngokumqabula kahle, slooowly, konke okwenzekayo kube ukuthi kuyazenzakalela, saqabulana isikhashana nje, ngibe isandla sami esisodwa ngisihambisa umzimba wakhe wonke, ngisihambisa softly ngibuye kwezinye izindawo ngimubambe ngimuqinise kube ngathi ngiyachama, ikakhulukazi ezinqeni nasemathangeni. Pho uphiwe yini umtanomuntu into yokuhlala…???

Ngithi ngisuka ngibe ngehla kancane, emqaleni, ngithi ukuhlala emqaleni kancane, nakhona ngenze isiqiniseko sokuthi ulimu lwami alushiyi kumanzi, kodwa kube ukuthi kuyezwakala kahle ukuthi ngidlulile khona, ngase ngidlule ebeleni. Yeyi! Bengingazi mina ukuthi kanti indaba yebele inkulu kangaka. Yazi ngike ngahlala kwingono ngolimu, ngayizungenza, ngayidlalisa ngaphezulu, ngase ngidlalisa ikakhulukazi le ndawo yengono esemaceleni ayo, ngidlalisa leyo ndawo ngiyizungeza yonke ingono, ngezandla ngibe ibele ngilibamba kamnandi, ligcwale isandla ngizwe kuthi cosololo phakathi kwami. Hhayi, nganamathela ebeleni ngezwa ukuthi hhayi ngeke, nakuba kade eqalile ephefumulela phezulu, engathi manje sekwedlulele. Mina ngithokozile kakhulu ngaleso sikhathi ngoba kusho ukuthi umsebenzi engiwenzayo uhamba kahle. Ngase ngehla kancane kancane ngaya enkabeni, ngibe ngidlalisa enye ingono ngesithupha sakwaLeft… Hhayi Bo! Manje usephefumula engathi umphefumulo uyaphuma….

Ngiqhubeka ngehle njalo ngesineke ngiyonamathela kubhontshisi/uqhotho/clit ngolimu, ngaba ukuyidlalisa kancane, kabili kathathu ngamuzwa edlikiza, wangibamba ikhanda wangiqisa, kwangathi uyangifenda ubuso, wavala amathanda wawaqinisa waphinde wawavula, waphinda wawavala wawaqinisa, uyadlikisa njalo ngaleso sikhathi, uyakhala nezwi liphuma ngathi liyaqhaqhazela ungibiza ngesithakazelo sami, kuthe lapho kuphela khona ukudlikiza wavele wanaba waqonda thwi, wakhala ngokuthi hhayi Bo, nakhu usaphelelwe amandla. Kwaba isikhashana impela yabuya ingqondo, wavula amehlo wangibuka, nakhona amehlo ngathi awafuni ukuvuleka, wathi “Babazi kodwa ungenzani?”

Hheyi! Angichamanga mina ngaleso sikhathi kodwa ngagculiseka ngaphakathi, ngazizwa ngiyiqhawe.

Hhayi, umnandi umuzwa wokwazi ukuthi umuntu wakho uyamenelisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *