iGirlz eNdundulu (Part 2-Zama to Sne & Gugu)

Hey Galz,
Kshuth umshado kwakuy weekend yesende nje kuphela cha nami angyazi futh angyibon eyoke idlule le.

Mina ma-eeh okwam kulula nje, ngahlangana noHigh School sweetheart wami uSmanga kanti vele kade sasihalelana naku sengaba wumuntu osesebenza eGoli ever since ngahamba ngiyofunda eWits waya oNgoye yena eyokwenza iENgineering. Besihlezi sigejana kant emshadweni sizohlangana. Saqalana ezongilanda eairport to ehotela ngo7 ebsuku wapaka imoto kuparking kwasho kona ukuthi amacondom ayengekho wazama ukuyowathenga egarage on our way to ehotel kwathi sisaqabulana sezwa nge knock ewindini lapho sethula kant isecurity isitshele akwenziwa loku saxolisa I checked in sangena kanti sath siyaphuthuma to our suite ukuthola noma u1 kanti sofica isinamba esinguMandisa ey futhi wangishiya wahamba.
Kuthe sekuphelile kusa hanjiswa amakhekhe kwabasemzini ngaphuma nami ngiyochama, ngabona ngaye esengiqhweba ngiphuma etoilet. Ngenhlanhla vele kwase kuhlwile singabonwa sangena ngemuva kuAudi yakhe, sagonana siqabulana ngavele ngamuqaqa iblukwe vele wase qhanyelwe efa. Ngehlisa iboxer yakhe bamuncela ipipi lakhe, wavele wabhonga. Ngabona ukuthi lo usengikhohliwe ngisohamba naye acule amagugu.

Ngezwa ngaye esengikopa ngehluleka ukuzibamba! Ngavele ngahlala kuyena wadonsa ama condoms esebona uzodubula, ngathi ngisayvula ngezwa sekuqhuma into emlonyeni lapho ungibambe ikhanda, ngaqhubeka sengath akwenzakalanga lutho. Nalo ipipi lakhe lutho ukuwa liloku limile njalo ngaqhubeka ngam blowa ngafaka icondom ngath lo ngzomnyisa nge woman on top. Ngayfaka qede ngagibela kuyena lapho ngiloku ngihamba naye ngimubheke emehlweni agcwele ukuqhanyela ngibuye ngime ngiqaqa ilukuluku kuyena lokusheshe achame.
We ma-eeh, wavele wangiphendula umfana ngaba ngaphansi wangibhebha ma-eeh, wangidla isiZulu. Ngabasathe ngith ngith wagifenda ngezwa ngikhuluma izilimi ngabona izinkanyezi, wathola ikhona efenda walizwa livuma ngempela waqinisia kulona wafenda wafenda ngezwa ngigezeka, Wafenda ngabona izinkanyezi ngezwa ngesandla emlonyeni esengithulisa ngezwa esengiboqoza ukuthi uyachama manje.

Ngaphuma ngizwa ngingezekile indlela angibhebhe ngayo uSmanga. Ngisathi siqedile sabuyela etendeni salinda upheleumcimbi sahamba lapho sise hotel elilodwa naye, I checked in ngabo 10 ebsuku lapho ngkhathele ngiyafa ngihanjiswa umfana owayelethe ocousin bakhe oy-Uber driver. Umfana lo ngihamba naye nje mina angikadeli ngiqhanyelwe kodwa ngyabona loku kusaynganyana cishe una 3yrs eqede uMatric. Uma sengehla my fone is flat angiphethe mali, ngicele ukuyoylanda, sivele sehle naye umfana. Uma sihamba sidlule kwenye iroom zibuya ngempela! Cha iyabulawa ingane yabantu la, ngihleke umfana lo avele athi “phezu kwakhe nazoke”. Kuvele kufike usathane kumina ngith “nawe mhlampe uhayiza kanjena nje” ngikhiphe ukhiye ngingene. Lapho ngimpintshwe umchamo ngingene izicathule ngiziphethe sesandla ngiqonde ebathroom ngichame ngiphume uBoy usamile emnyango, ngivele ngith ngena boy. Ngikhiphe uwallet wami ngimnike imali yakhe, ngithathe inumber yakhe ukuze angilande ekuseni kumele sibe sengikhona ngo 6. Ngixhume icharger ngicharge ifone ngicela ungilinda kancane ahlale phansi uboy ngikhumule ingubo ngikhohlwe nawukuthi ukhona endlini ngangidakiwe kona.
Ngith ngyaphenduka uBoy usekhamisile kuqondane amehlo akhophoze minake ngivele ngizbonele itshwele engizolikinya ngiey kuyena ngimvale umlomo ngimunike ukiss ngibe ngimkhumula lapho avele athathe mawala asheshise ngizwe umthondo wakhe sewungigqula kubeans. Angincele amabele sooo gently ewashintshanisa(ngyazibuza)lengane yayfundaphi lento engenza yona? Avele ehle njalo ngesisu azibe ubeans avule amathanga, konke loku ukwenza simile sincike odongeni, angiycabangi indaba yama condoms indlela esengisezulwini ngayo. Angenele ubeans umfana awukhothe awukhothe awurawunde emaceleni uyawukhotha nje avele aludlalise embobeni, aludlalise ezindongeni zembobo ngizwe kahle sengimanzi ngifuna umthondo manje ngimudonse ikhanda ngith ngisafuna ukiss lavvele laqondana nobeans ngavele ngahlanya lihlikihla ubean ngabeka umlenze okhalo lwakhe wangabuza lavele lakhala phakathi! Lapho kusangene inkanda yalo kuphela ngamhlangabeza lapho umzimba usuyavevezela, umfana avele angibeke phansi on the floor and pin me down.

That boy fucked me, that boy fucked my brains out! Ngazizwa ngigezeka igilo lapho ufenda sakufenda islow-motion name ngyamuvumela. Angikaze ngadlela phansi pho angikwazi nakubaleka ulifaka lonke futhi ulithola lonke wonke amaflavour alo, wangidla umfana ngachama ngaphinde ngabuya egiyeni wangidla umfana ngachama naye wachama. Sabambana isikhashana afta a few minute savuka sayogeza ngezwa iknock emnyango ngathi nje kumfana “Thula sengath ufile!” lutho ukuyovula. Sahamba sayogeza kwishower into esaybhebhana lapho engishayisa idogg ngezwa kahle ukuthi ngiyadliwa manje, saphuma ngathi ngikhokha umoya wavele wangenela ubeans ngolimi ngabona kuthi lo iSex addict siyzoya kude naye.
Saya embhedeni sashaya iposition 69 sincelana sabhebhana ubusuku bonke, angisazi salala nini but that’s why the next day ngangilok ngingquphazela sekuyiwa esigcawini.

Ngyabona kodwa usazoke akhuphuke uBoy eze eGoli ngoba ungidla kamnandi. Indaba kaSmanga ngeke ngiysebenze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *