Indaba yami noMzala 5

()

Akasapheli la ekhaya uMzala. UMama waya ethekwini wavele wangabuya ngeliny’ ilanga. Sekuphele izinyanga.
UMzala wavolontiya ukuthi isikhathi esiningi uzolala la. UAnti NoMam’ncane bayalamana. Balama uMama. Bahlala bahlale beze nje bezosibheka. Omdala simbiza ngo Anti lo oMncane simbiza ngoMam’ncane.
“Uzoniphelezela uGazii Anti sekuhlwile manje”. Bavele babone nabo ukuthi bayaxoshwa ke manje.

Bengithi ngizosheshe ngijike. Sengihehwa Ile inkulumo kaAnti. Inomkhuba phakathi.
UMam’ncane akaphawuli kakhulu. Iyangiqhanyelisa mina lendaba kaAnti.
“Kuthiwa ziyamuqeda ngempela izingane umngani wakho”.
“Ayikho nje leyonto, uthini ngempela phambi kwenganane”.
Uzwe nje ukuthi akayithandi uMam’ncane lento ekhulunywa uAnti ngomngani wakhe.
“Ungabuka ama porn nizingane wena!
Heeeee zisazomuqeda.” Uyayiqhuba le ndaba uAnti.
Usekhuluma ebuka mina ke manje uhamba ubheke emuva. Uyahleka. Ngikhophozele…Heee uAnti ukhuluma ngePorn meqeda angibuke kanje emehlweni? Ufukuze umthondo.
Uqine. Heeeee uAnti!!!

Kuqhamuke imoto avele ame uMam’ncane exhoshwa amaLight, uAnti azishayise kuye athi uyavuka adunusele kimi. Agxamalaze uAnti alikhiphe lonke iDidi ngimubambe ukhalo… ngithi ngiyama! Awu sekulate. Ngimushayise ngomthondo. Ungene phakath kwamaqhezu uze uyothi…ayibo! Isibumbu phela lesi engisigqula ngePipi, isibumbu sika Anti mhmmm aybo uAnti!! Akhale kancane uAnti “Aah..ah”. Ngigxumele emuva.

Asukume athuntuthe izandla aqhubeke ahambe. Weeeee babo. Nakhu izinqa za Anti sengizibheka ngeny indlela Manje…sengibona ididi nje impela kuAnti.
Ngiyayazi lento engiyizwile. Igquza le engiyithinte ngePipi.
Igquza kaAnti!!

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.