Friends can be lovers

()

Impilo iyisimanga ngampela uyazi. Ike ibe nzima uma ithandile kodwa futhi uma isimnandi kuvele kube mnandi uze ukhohlwe okuningi impela. Cha, angiqonde kushumayela, ngicabanga ezinye izimanga esengike ngazigila emhlabeni, engithi uma ngizicabanga ngivele ngishaye izandla ngizivume ukuthi cha, khona esihogweni ila engiya khona futhi ngiyoshiselwa into engiyaziyo.
Lamakhaza angkhumbuza mhla ngiqala ukubhejwa. Kwakubanda kanje kuwuJune kuvalwe nezikole. Ekhaya ngangisele ngedwa izingane zingekho zivakashile. Kwase kuyiskhathi eside futhi nghalela ukubhebhana nomngani wami uS’bonelo. Empeleni ukubhebhana nomngani wami uS’bonelo sakuqala siseyizingane uma kudlalwa umasgcozi. Ngokukhula ke ngagcina sengazi ukuthi ayikho lento ayeyenza. Usuku nosuku ngase ngihalela ukuthi sike sibhebhane okwangempela ke manje. Emqondweni wami uS’bonelo njengoba esekhulile nje kushuthi usenepipi langempela elizongibhebha ngizizwe ngingowesifazane ophelele. uS’bonelo lona uyilenhlobo yomfana engichazayo. Mude, unomsimba oqatha noma engajimi nje, uyakhanyakhanya ngebala. Ngithi uma ngimcabanga ngisho ngenhliziyo ukuthi cha kushuthi nomthondo ke uwuphethe. Ukudlalisana ngokubhebhana sakgcina emnyakeni emningi eyadlula, asisayphathi nangengozi nje leyo. Noma kunjalo sisezwana yize noma uma siphambi kwabantu singakuvezi kakhulu lokho kungaze kuthiwe siyajola.
Izolo ebsuku besixoxe kancane ngase ngicela angvakashele ngakusasa sizobuka amamovie ekhaya. Akabanga nankinga wavumela phezulu. Ngalala ngingalele ngilinde afike ngifeze amaphupho ami. Ekuseni ngavuka ngalungisa endlini, ngageza. Sihambe iskhathi lutho ukfika umuntu, ngize ngingene kuWhatsApp ngimbuze ukuthi ubanjwe yini. Avele ahleke athi uyeza usendleleni. Kube iskhashana sixoxa, ngize ngidinwe nghambe ngyongena engubeni. Ngezwa ngeknock, angbize. Ngibheke iskhathi u11:00. Nghambe ngyomvulela ngibheke ukuthi akunandaba yini ogadile. Cha ngingaboni muntu, angene ngvale. Sahlala kancane sixoxa into engayi ndawo bese ngithi ungvuse senglele, axolise, bese ngithi asiyoxoxela embhedeni kuyabanda. Avume sihambe slandelana syongena ekamereni lami, singene engubeni. Siqale sixoxe indaba zakudala sisakhula kuze kube manje, sihleke kube mnandi. Sixoxa nje slele sibheke phezulu, athi esuka athi angimqabule. Ngingaphenduli ngsondele siqabulane. Cha umngani akaqabuli ngalendlela engfuna ngayo, ngathi akenze njengami, ngamqabula waze wawubamba ushuni wami. Samuncane saze sahefuzela. Aqale angiphuthaze, isandla sehle size sfike kwishort engiyigqokile, sijombe iphenti size syofika esbunjini bese edlalisa ubhontshisi. Isandla sidlalisa ubhontshisi nje asyekile ukumuncana. Kube imzuzwana ngizwe umunwe wakhe usushelela kamnandi. Ngphenduke ngibheke ngakuye, nami isandla ngsehlise ngisfake eblukweni ngfice isigodo somthondo siqine ngqi, ngiwubambe ngiwushayise indlwabu kancane asho aqume kancane. Ngiwudedele ngdlalise amasende ngiwabhucunge, ngimdlalise ngolimi ngbuye ngimlume kancane agqihe.
Angphushele embhedeni nglale ngibheke phezulu. Umqondo awsekho kulento usuphakathi kwenjabulo ezolandela. Ehlise iblukwe alishovele emaqakaleni, angdlalise ubhontshisi kancane ngomunwe bese ewudlalisa ngekhingqi. Ngizwe ehla kancane amanzi egqe. Ngilibambe ngesandla ngifuna ukubheka ukuthi uyfakile yini icondom. Kshuthi azitshele ukuthi sengilifuna phakathi kanti chooo ngithi ngsamphusha ngifuna ukumtshela ayfake avele athi ngeke alifake lonke. Mzuzu lowo ngilizwe selingidabula, kuqhuba into esazip kanje ngaphakathi. Ngavele ngasangana, ngavula kahle imlenze wangena phakathi kwayo waqala wafena. Ngake ngathula ngsadidwe umuzwa omusha. Ngabuye ngakhumbula ukuthi abafana bathana intombazane efendayo, ngaqala ngazama nami. Phela angimtshelanga ukuthi angikaze ngibhejwe before. Afende umngani abange umsindo. Ngithi ngsalalele umuzwa wokuzwa indoda enepipi elikhulu ihefuzela phezu kwami, ngisakhalela igqe yami engadlala ngayo ngayinika umfana onesthuphuluzana eangavuki wagcina engidla ngeminwe. Ngithi ngsabamba umgqigqo wokufendana ngizwe umngani esememeza kuduma indlu “haaaa ngyachaaaaamaaaa ..” Ngisamangele ngoba akukapheli nemzuzu emibili nie, alibhoncule achamele ngaphandle bese eyasukuma eyozisula. Ngavele ngacikeka ukuthi ungigilani umfana ngimthembile. Nghlile nglale ngibheke leee, abuye alale emvakwami aqhubeke axoxe. Ngimbuze ukuthi akayfakanga ngani icondom athi kshuthi uykhohliwe ubethi uwaphethe. Sixoxe iskhashana futhi avuke ayochama. Ngsale nglala ngesisu.
Abuye agibele embhedeni, ngithi uzongeqa, avele aphuthaze inkomo qede alibusheke. Ngkhale kancane, afende slowly and gentle. Bengingakulindele ke lokhu, ngvele nglalele lento ayenzayo. Afende umngani abange umsindo, ngizizwe ngisezulwini ngbuye ngakhumbula kodwa ukuthi uma ulele ngesisu usheshe achame. Ngphenduke fast nglale ngibheke phezulu ngimdonsele kmina, umthondo uziyele engquza. Sifendane iskhashana futhi ememeza umngani mina ngimhlebela kancane endlebeni, “ngibhebhe sbonelo eyakho wedwa… Ubungangbhebhi ngani kanti sonke leskhathi?” Afende kakhulu umngani ebhongisa okwenkomo ngvele ngihlanye kakhulu nami ngphinde ngimhlebele kancane futhi “ngani senzani?” Athi “siyabhebhana mngani… Kuyashisa….. Khiiiiiphaaaaa ngyachaaaaamaaaa” afende asheshise ngimdonsele kmina ngimbambe ngimqinise, aqume kakhulu “haaaa…aaaaa ngiyaaaaa ..chaaaaaaamaaaa” achame aqede ngingamsusi phezu kwami. “Cha mngani ima usazongbhebha wena ngeke phela uchame wedwa” ngasho ngahleka kwancane washawa amahloni walala esfubeni ngamhlikihla emhlane. “Nakanjani ntwana yami” esho maqedebngilizwe livuka kancane engquza.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.