Yangenza intombazane

()

Angiphinde ngibingelele bahlali. Eminyakeni eyedlule ngahlangana nentombazane ngingazelele, inhle ingane yabantu, ime kahle injalo, ifundile, isebenza kwenye yamaNyuvesi aphakeme kakhulu kuleli laseMzansi(lokho ngakuthola ekuhambeni kwesikhathi) kanti ihloniphekile.

Mina ke ngiyindoda enomzimba okahle, ochazwa ngokuthi u”lean”. Ngiyindoda egezayo, futhi ethanda ukusebenzisa amakha, kanti nalapho ngigqoka, ngiyaqinisekisa ukuthi impahla iyangilingana kube ngathi ithungelwe kimina.

Kusho ukuthi uma ngiyibona le ntokazi ngifikelwe umuzwa othi “Ngiyohluleka khona”. Ngiyicele uxolo ngenkulu inhlonipho, ime bese ngifika kuyo ngimamatheka kancane bese ngibingelela. Ngizethule ngokuphelele bese ngimtshela iFlat engangihlala kulo ngaleso sikhathi, kwazise sasihlala kwiComplex eyodwa. Ngabe sengisho ukuth ngingakuthokozela uma engafika endlini for inkomishi yetiye noma eyeCoffee uma enesikhathi, kwazise angifiki kwezikafaro.

Hhayi, usisi amamatheke, azazise naye, bese ehamba ngoshuni wami, naye asho inombolo yeFlat lakhe, wase ethi, hhayi kulungile, sahlukana.

Ngakusasa saphinde sahlangana futhi, sabingelelana, ngaze ngamukhumbuza ukuthi isicelo sami sisamile, amamatheke athi uzofika esikhathini esingange hora. Lalela, wafika lo Sisi ngempela endlini. Ngamuvulela ngamamukela, ngamukhombisa eLounge, sahlala kancane ngisukuma ngenza itiye njengoba ngangishilo.

Kuthe lapho sisaxoxa sizama ukwazana kangcono, kwasho ukuthi kuqondene umaqondana ngoba sobabili siyilokhu okuthiwa ama”intellectual”. Yaqala lapho ke into yokulangazelelena ngokungaphezulu, ingxoxo yethu yaflowa kwaze kwagcina sekubukwana emhleweni manje, sekunomuzwa wenkanuko.

Sasondelana, saqala ukuqabulana sakungakholwa ukuthi kuyenzeka ngempela. Kwaya kwaya kwangazuthi ke manje sobabili kudaaala safunana. Lafudumala igazi ngokungaphezu kwamandla… Yithi laba sikhumulana eLounge, konke sikwenza ngonyawo lonwabu, ngase ngimuholela egumbi lokulala….indaba yaqala lapho ke ukwenzeka.

Yeyi! Ngithi yeyi! Ingane yabantu yangiphushela embhedeni, ngawela kuwo ngomhlane, yangibamba ipipi, yalikhotha ngendlela eyisimanga, kwakungathi uthi “Finally! I have found someone with whom I can let loose” Aibo!!! Yeyi! YangiBlowa intokazi ngayitshela ukuthi sengiyachama, kwangathi ayingizwa, ngasidedela isdoda emlonyeni kuyo, yasigwinya sonke, maqede lapho yakhotha ipipi sakuliCleana, maqede yangibuka emhleweni engathi ifuna ukugwinya mina uqobo ke manje. Maye!!! πŸ₯ΊπŸ™†πŸ½β€β™‚️

Akukho okwedlula ukuthola umuntu ozokwenza ukhululeke ukuba ilo muntu onguye kumabhebhana.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.