USisi Zama

()

Bengingakaze ngicabang ukuthi ngiyoke nangenhlanhla ngibusiswe ngekhekhe losisi ongishiya ngeminyaka elishumi yonke empliweni yam. Not just any lady too, ngikhuluma ngosisi ohloniphekile emphakathini, onomzimba onyisa bonke ontanga bami. Oshaya ngentaba yesinqa namabele agcwele athi mpo… angisakhulumike ngamahips akhona ahambisana namathanga aconsisa amathe bukhoma… ashiya ingqondo icabanga ngawo usuku lonke.

La engihlala khona bekunosisi( usisi Zama) owayengikhonzile impela kodwa ngimuhloniphela ezingeni eliphezulu. Ubezihlalela yedwa komunye u5 room omuhle one furniture esezingeni eliphezulu okwakutshengisa ukuth usebenza kahle lomuntu. Njengoba izwe belivaliwe nje… ubesejwayele ukusebenzela khona lapha kubo. Kwakuwukuthi njalo bengivuka ekuseni ngiyo jima ngimubone ehleli kuvrandi wakhe ephethe I laptop yakhe nenkomishi yetiye ezifakele igown yakhe eveza lonke ithanga leli elibomvu klebhu elikwenza uvele ukhohlwe yikho konke obukwenza. Zadlula zaze zaba nhlanu izinsuku ngibona leli thanga uma ngiya ejimini. Kwathi sekwelesithupha nakhona ngisendleleni eya ejimini ngazwa ngaye engibingelela this time… ” Boiii… unjn kodwa”esho ngezwi lakhe lengelosi….” ngiryt sisZama… wena”….” kyaphileka mfana wami… ngihlezi ngikubona udlula la ekseni uya ejimini… kodwa ngi upset(wa) ukuth awukaze udlule lakmina nakanye nje uzobona usisi wakho”… “ahhh… ngyayxolisela sisiwami… ngisuke ngingafuni ukukuphazamisa ngoba usuke ubukeka ubusy nelaptop yakho.”… ” ayy akusenani boi boi… uzongivakashela namuhlwa kodwa right?…”….” nomikanjani… ngingaza ngisho namanje umufuna…. bengizoshaya umgwaqo kuphela vele namuhla… so angijahhile”…. ” usalindeni pho boi.” Ngavula igate lakhona ngazithela phakathi. Ngaknocka kabili kathathu kwathiwa mangingene… wamuhle bo umuzi ngsaba ngisho nokuhlala kosofa laba. “Relax boi boi… wasuba tense kanjr manjr”… ngahleka…” lutho my sister… nginqena ukugcolisa labo sofa bakho nje kuphela”…. wagigitheka… ” ihe…kahleni boh… hlalaphansi wena uyeke ukungenza umlungu”…. ngahlalake nami…. saxoxa keh ngokungathi shu… ngempilo umsebenzi… ilockdown nakho konke lokho… angazi safika nini kwitopic yocansi kodwa ngamuzwa esethi… ” ey madoda… lelockdown isiyangfaka kwifasting straight phela mini… into ekuthiwa ipipi angisayazi nhlobo”…. yangthusa lenkulumo kasisi zama manjr kodwa ngayqinisa nami… ” sheim… kodwa udlala ngami sisZama… I’m sure iQue yamadoda ayfunelayo lakuwena yinde impela… ungalamba kanjani ke”….”iheeee…. kube uyazi… indlala ibhokile wemfana”…. ngangazi ukuthi ngithini… kwathuleka isikhashana endlini… ngaythola sesibukana ngqo emehlweni…inkulumo isiqhubeka ngamehlo… wase eseziluma udebe lolu olubukeka lusoft olungezansi… wakhipha nolimi wase esezikhotha Zona lezizindebe ezihalisa kangaka… kusathulakele kanjalo… wase usukuma…le gown ewayeyifakile yavele kwaba sengthi ayikho…ngoba amabele ayesevele bukhoma emema ulimi lami luzokhtha luncele nezandla zitofoze lento eme yabukeka itofozela … nethanga eliyellow lavele laphuma lonke… kwavele kwama umqondo… ngabona izulu livulaka wedade…washo enyathela kancane…ecothoza eza ngala engihleli khona… wama phambi kwami wase esethi… ” ngoba ngilambile nje… uzongphakela yini?…” waluma udebe…wanciphisa amehlo… wangibuka ngamehlo agcwele ukuqhanyela nokuhalela ukubhejwa into ecrc…wabe esehlehla kancane…wavala amehlo wabe esehlisa igown yakhe kancane … isuka emahlombe ishelela emahlombe… emabeleni yase iyobhajwa kulamahips ayizintaba impela.. .yaqhubeka yehla slowly yaze yafika emaqakaleni… kwama ingelosi phambi Kwami… ingqondo yavele yahamba ihlanyiswa ileliphakade engilibona ngamehlo am….

Iyaqhubeka

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.