ANGIBHEBHA AMA 2K AMABILI 3SUM

ANGIBHEBHA AMA 2K AMABILI 3SUM

Kuse mini ngolwesine angiyanga emsebenzini. Ngigcine ngikhuluma no Vuyo sabhebhanaye kanye i2000 elipakile elihle, sigcina ukubhebhana kwashesha laliphuthuma. So namhlanje sizo hlangana but lizoza nomngani wakhe uZama sizozihlalela sphuze endlini yami…

Imina lowo khuluma naye kuWhatsapp ethi usesendleleni, so nami ngithinte umnganami uzongisiza lana naye athembise athi uyeza. Afike uVuyo ahlangane no Zama zazinhle izintombi zipakile ibele limile ziyakhanya and inquza isanda kudliwa. Ay ngize balanda sthenge ama savannah ay ziphuze izingane sibathathu mima ngibheke uVuyo.. masifika endlini ei sihlale kosofa kudlale ingoma Mina noVuyo syafunana kobhebhana manje ngoba Kade sagcinana mengithinta lomjita ai uthi uyeza usuka espanini usazoqala etown. OK ngivane ngithi eZama thina syobhebhana manje noVuyo wena shuthi uzohlala lana or uze uzosbukela ai naye ufuna ukubhenjwa athi hambani ngizoza ngizonibuka. Yimi lowo obamba isandla saVuyo i2k lami elinegolo elivuthayo. Sifike ekameleni ngisavala umyango usekhumulile usele nqunu isbumbu esingaka nami umthondo ume uqine sametime ngisho lana ngizokubhebha ngikhumilule eze kimi angishaye ngendlwaphu lapho uthi “lenquza eyakho kuphela and namuhla uzoyidla” angikhothe ipipi weeeeh maye nali i2k lizongibhebha kwesibili adlale ngomthondo ngolimi lapho ngisezulwini elincane ngisa khala angene uZama athi guys niyabhebhana Mina nami ngiyafuna akhumule. Ufika umthondo woooonke usemlomeni kaVuyo. Ngisho phakathi ukuthi namuhla bazongibhebha laba ey alale abheke phezulu uvuyo avule igolo into yakhona imhlophe into yeskoon ngiwufake phakathi ey umanzi but usavalekile lengane ayidliwadliwa ngiwungcenge kance ugcine ungene wonke lapho ngiyaqabulana nozama lapho uVuyo uyangifenda koda ulele ubheke phezulu angifende ngizwe eqaqazela ngiwukhiphe uZama awukhothe inquza yakhe ayibeke ekhanda likaVuyo yena ukhotha igolo lika zama uzama awukhiphe awphonse kwiGolo lika Vuyo ngithi ngisabhebha angifende futhi sengimile ngibuka uZama emehlweni lapho uVuyo ukhala ngo fuck me baby this pussy is your aaaaah aaah aaah baby you the best lapho umthondo ugcwele inquza yooooonke. Uzama naye manje sengifuna yena manje aphenduke alale phezu kwaVuyo baqabulane babizane ngo bitch I love you.. yimi lowo angidunusele uzama izinqa zooonke ezimhlophe yellowbone lawa ngiwukhiphe kuVuyo lapho uyaqaqazela kumina kuthi angichame kodwa ngizibambe ngifake kuzama hawe ma ama 2000 Nenquza evutha kanje ngifende kabili afende fast yena lapho uVuyo ungibuka emehlweni uthi sibhebhe siyizifebe zakho ngishaye uZama ngizwe ukuthi uyachama ngiwukhiphe ngifake kuvuyo ngiwushaye khona ngizwe ethu zama cela usichamele sobabili ebusweni ay ngibhebha manje uVuyo aaaah aaah aaah baby I’m going to come ngichamele kuyena tshaaaaaaa phakathi ngingapholisi maseko kuvutha ngifake kuZama naye ngibhebhe fast lapho uVuyo uyazikopa manje usafuna koda sengifuna ukuchamela uZama sabhebhana ngezwa nakhona ukuth ngyachama naye uyaqaqazela umthondo ugcwele igolo limanzi teh ngisidedele sonke nakuye ey silale sobathathu uZama avuke agqoke ayophuza.

Afike umngana sengibabhebhile bobabili athi uyahamba bahambe noZama bayothenga ngisale noVuyo sabhebhana into ende inquza yakhe ngizwe ukuthi ivuvukele lapho Imanzi teh ngiloke ngichamile…. angibhebha kanjalo ama 2000

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *